งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น.ส.วันวิสาข์ วรรณภิระ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น.ส.วันวิสาข์ วรรณภิระ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น.ส.วันวิสาข์ วรรณภิระ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ
การใช้กิจกรรมสถานการณ์จำลองเพื่อเพิ่มพูนทักษะการฟัง พูดภาษาอังกฤษและแรงจูงใจ ของนักศึกษาในระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ น.ส.วันวิสาข์ วรรณภิระ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ

2 ปัญหาการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาปัญหาการเรียนการสอน โดยพิจารณาจากประสบการณ์ สอนของผู้วิจัยและการได้สอบถามครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษหรือได้รับฟังการ บรรยายจากผู้มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษหลายๆ ท่านซึ่งผลที่ได้สอดคล้อง กับผลการศึกษาของผู้วิจัย ได้แก่ ปัญหาทักษะการพูด ทักษะการฟัง และการไม่สนใจเรียนภาษาอังกฤษ เนื่องด้วยไม่มีแรงจูงใจในการเรียน ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างการใช้กิจกรรม สถานการณ์จำลองเพื่อเพิ่มพูนทักษะการฟัง พูดภาษาอังกฤษ และแรงจูงใจของ นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการฟัง พูดภาษาอังกฤษของ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพก่อนและหลังจากการใช้กิจกรรม สถานการณ์จำลอง ๒. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษก่อนและหลังจาก การใช้กิจกรรมสถานการณ์จำลอง

4 ตารางสรุปสำคัญ ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถในการฟัง พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยใช้กิจกรรมสถานการณ์จำลอง จาตาราง 1 แสดงให้เห็นว่าคะแนนความสามารถในการฟัง พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยใช้กิจกรรมสถานการณ์จำลอง หลังเรียนเพิ่มขึ้น แบบทดสอบ ก่อนฝึก หลังฝึก S.D. ด้านการฟัง 3.45 0.604 3.8 0.951 ด้านการพูด 3.55 0.686 4.1 0.307

5 จากตาราง ๒ แสดงให้เห็นว่าคะแนนแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของ
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนแรงจูงใจในการ เรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยใช้กิจกรรมสถานการณ์จำลอง แบบทดสอบ ก่อนฝึก หลังฝึก S.D. แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ 4.2 0.410 4.6 0.502 จากตาราง ๒ แสดงให้เห็นว่าคะแนนแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของ นักศึกษา โดยใช้กิจกรรมสถานการณ์จำลองหลังเรียนเพิ่มขึ้น

6 สรุปผลการวิจัย จากการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏผลดังนี้ 1. ความสามารถในการฟัง พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังการเรียน โดยใช้กิจกรรมสถานการณ์จำลองสูงกว่าก่อนการเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ ได้ตั้งไว้ 2. แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังการเรียนโดยใช้ กิจกรรมสถานการณ์จำลองสูงกว่าก่อนการเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้

7 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ในการจัดเนื้อหาสาระ ควรคำนึงถึงความยากง่าย ความต่อเนื่องและลำดับชั้นของเนื้อหารวมทั้งเลือกเนื้อหาที่มีลักษณะใกล้เคียงกับความเป็นจริงให้เหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเอาความรู้เดิมไปใช้ในบทเรียนใหม่ได้

8 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีวิจัยโดยใช้กิจกรรมสถานการณ์จำลองให้ผู้เรียนในระดับชั้นอื่นๆ 2. ควรวิจัยโดยใช้กิจกรรมสถานการณ์จำลองเพื่อวัดทักษะการอ่านและ การเขียน 3. ควรมีวิจัยวัดระดับความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 4. ควรมีการวิจัยวัดระดับทักษะสังคม


ดาวน์โหลด ppt น.ส.วันวิสาข์ วรรณภิระ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google