งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้กิจกรรมสถานการณ์จำลอง เพื่อเพิ่มพูนทักษะการฟัง พูด ภาษาอังกฤษและ แรงจูงใจ ของนักศึกษาในระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ น. ส. วันวิสาข์ วรรณภิระ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้กิจกรรมสถานการณ์จำลอง เพื่อเพิ่มพูนทักษะการฟัง พูด ภาษาอังกฤษและ แรงจูงใจ ของนักศึกษาในระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ น. ส. วันวิสาข์ วรรณภิระ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้กิจกรรมสถานการณ์จำลอง เพื่อเพิ่มพูนทักษะการฟัง พูด ภาษาอังกฤษและ แรงจูงใจ ของนักศึกษาในระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ น. ส. วันวิสาข์ วรรณภิระ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน ครูภาคเหนือ

2 ปัญหาการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาปัญหาการเรียนการสอน โดย พิจารณาจากประสบการณ์ สอนของผู้วิจัยและการได้สอบถามครูผู้สอนวิชา ภาษาอังกฤษหรือได้รับฟังการ บรรยายจากผู้มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ หลายๆ ท่านซึ่งผลที่ได้สอดคล้อง กับผลการศึกษาของผู้วิจัย ได้แก่ ปัญหาทักษะการ พูด ทักษะการฟัง และการไม่สนใจเรียนภาษาอังกฤษ เนื่องด้วยไม่มี แรงจูงใจในการเรียน ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ สร้างการใช้กิจกรรม สถานการณ์จำลองเพื่อเพิ่มพูนทักษะการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ และแรงจูงใจของ นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการฟัง พูดภาษาอังกฤษของ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพก่อนและ หลังจากการใช้กิจกรรม สถานการณ์จำลอง ๒. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียน ภาษาอังกฤษก่อนและหลังจาก การใช้กิจกรรมสถานการณ์จำลอง

4 ตารางสรุปสำคัญ ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ คะแนนความสามารถในการฟัง พูดภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาโดยใช้กิจกรรมสถานการณ์จำลอง จาตาราง 1 แสดงให้เห็นว่าคะแนนความสามารถในการฟัง พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยใช้กิจกรรมสถานการณ์จำลอง หลังเรียนเพิ่มขึ้น แบบทดสอบก่อนฝึกหลังฝึก S.D. ด้านการฟัง 3.450.6043.80.951 ด้านการพูด 3.550.6864.10.307

5 ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาโดยใช้กิจกรรมสถานการณ์จำลอง แบบทดสอบก่อนฝึกหลังฝึก S.D. แรงจูงใจในการเรียน ภาษาอังกฤษ 4.20.4104.60.502 จากตาราง ๒ แสดงให้เห็นว่าคะแนนแรงจูงใจ ในการเรียนภาษาอังกฤษของ นักศึกษา โดยใช้กิจกรรมสถานการณ์จำลองหลัง เรียนเพิ่มขึ้น

6 สรุปผลการวิจัย จากการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏผลดังนี้ 1. ความสามารถในการฟัง พูดภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาหลังการเรียน โดยใช้กิจกรรมสถานการณ์จำลองสูงกว่าก่อนการ เรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ ได้ตั้งไว้ 2. แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของ นักศึกษาหลังการเรียนโดยใช้ กิจกรรมสถานการณ์จำลองสูงกว่าก่อนการเรียน ซึ่ง เป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้

7 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ในการจัดเนื้อหาสาระ ควรคำนึงถึงความยาก ง่าย ความต่อเนื่องและลำดับชั้นของเนื้อหารวมทั้ง เลือกเนื้อหาที่มีลักษณะใกล้เคียงกับความเป็นจริงให้ เหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเอา ความรู้เดิมไปใช้ในบทเรียนใหม่ได้

8 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 1. ควรมีวิจัยโดยใช้กิจกรรมสถานการณ์จำลอง ให้ผู้เรียนในระดับชั้นอื่นๆ 2. ควรวิจัยโดยใช้กิจกรรมสถานการณ์จำลอง เพื่อวัดทักษะการอ่านและ การเขียน 3. ควรมีวิจัยวัดระดับความคิดสร้างสรรค์ของ ผู้เรียน 4. ควรมีการวิจัยวัดระดับทักษะสังคม


ดาวน์โหลด ppt การใช้กิจกรรมสถานการณ์จำลอง เพื่อเพิ่มพูนทักษะการฟัง พูด ภาษาอังกฤษและ แรงจูงใจ ของนักศึกษาในระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ น. ส. วันวิสาข์ วรรณภิระ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google