งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการวิจัย พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการวิจัย พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการวิจัย พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ ผู้วิจัย นางสาวลักษณา วาทิน ประเภทงานวิจัย ประเภทการเรียนการสอน

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบันมีหน่วยงานหลายฝ่ายได้พยายามผลักดันให้นักศึกษา ได้มีโอกาสได้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากการเรียนรู้เพิ่มเติมจากการเรียนการสอนในแต่ละวันทางอินเทอร์เน็ต นเต็มที่ ทำให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่วยใหญ่ได้มีโอกาสเลือกเวลาในการท่องอินเทอร์เน็ตตามความต้องการ หรือความเป็นส่วนตัวกันมากขึ้น โดยอาจจะไม่ต้องมานั่งเล่นอินเทอร์เน็ตกลางดึกกันอีกแล้ว อีกทั้งปัจจะบันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้พัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง มีการนำระบบ 3G เข้ามาใช้ร่วมกับโทรศัพท์มือถือ โดยไม่จำกัดตัวเองอยู่หน้าคอมพิวเตอร์อีกต่อไป ทำได้ป้องกันได้ไม่ถึง 100% แต่อาจเป็นเพราะ “เหตุผลทางด้านการตลาด” ที่เห็นควรว่า ตนเองน่าจะระวัง หรือมีสำนึกที่เกี่ยวข้องต่อความรับผิดชอบกับปัญหาสังคมที่จะเกิดตามมา จึงควรที่จะพิจารณาศึกษากษณะพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชนไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อตั้งตรงจิตรพณิชยการ จำแนกตามเพศ อายุ ระดับชั้น อาชีพของบิดามารดา แลศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ เพื่อศึกษาวัตถุประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ เพื่อเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีะรายได้ของบิดามารดา

4 สมมุติฐานการวิจัย ทราบถึงพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กนักศึกษา เพือสามารถนำไปเป็นแนวทางดูแลเพื่อให้ใช้ประโยน์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชย จำแนกตามเพศ อายุ ระดับชั้น อาชีพของบิดามารดา และรายได้ของบิดามารดา สามารถนำมาวิเคราะห์และเป็นแผนการดำเนินธุรกิจด้านอินเทอร์เน็ตต่อไป

5 ขอบเขตการวิจัย ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต และวัตถุประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1ถึง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3

6 กรอบแนวคิดของการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้น อาชีพของบิดามารดา รายได้ของบิดามารดา พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ

7 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการนักศึกษาส่วนใหญ่มีความจำเป็นในการใช้อินเทอร์เน็ต และใช้เวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ 1-2 ชั่วโมง ใช้อินเทอร์เน็ต 1-2 วัน/สัปดาห์ ใช้อินเทอร์เน็ต ในวันเสาร์-อาทิตย์ ใช้อินเทอร์เน็ตในช่วงเวลาเย็นก่อนเที่ยงคืน ( น.) ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสื่อสารกับเพื่อน และใช้อินเทอร์เน็ตจากร้านบริการอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่และมีค่าใช้จ่ายในบริการอินเทอร์เน็ต 0 – 300บาท วัตถุประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ตด้านการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเพื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ใช้อินเทอร์เน้ตเพื่อหาผลการเรียนของวิชาเรียนเพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าเรียน และเพื่อค้นคว้าข้อมูลประกอบการเรียนหรือทำรยงาน จากศูนย์บริการสินค้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต รองลงมาคือ เพื่อค้นคว้าตำราหรือเอกสารในห้องสมุดดิจิตอล และน้อยสุดได้แก่ เพื่อใช้เรียนผ่านทางอินเทอร์เน็โดย Online พร้อมครูผู้สอน วัตถุประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ตด้านความบันเทิง ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเพื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อดูหนัง ฟังเพลง ทางอินเทอร์เน็ตรองลงมาคือ ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อท่องเว็ปไวต์ศึกษาข้อมูลตามความสนใจ เช่น ดูดวง ศิลปะ กีฬาท่องเที่ยว และน้อยที่สุดได้แก่ ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าไปในเว้ปไวตืโป๊ ภาพลามก ภาพเปลือย ภาพอนาจาร

8 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล
การเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ในการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการจำแนกตามอายุ ได้แก่ ด้านความบันเทิง ด้านการติต่อสื่อสาร ส่วนในด้านอื่น ๆ ไม่มีความหมายแตกต่างกัน การเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ในการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการจำแนก อาชีพของบิดา ได้แก่ ความบันเทิง และด้านการติดต่อสื่อสาร อาชีพของมารดา ได้แก่ ความบันเทิง รายได้ของบิดามารดา ได้แก่ ในการติต่อสื่อสาร

9 ข้อเสนอแนะการนำผลการศึกษาไปใช้
ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ ในการที่จะสอดส่องดูแลพฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาให้มีความเหมาะสมและใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหาความรู้ เพื่อการเรียน การสอนและแสวงหาความรู้ที่ใหม่อยู่ตลอเวลา โยตั้งอยู่ในพื่นฐานของการมีคุณธรรม จริยธรรม ที่ถูกต้อง ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นประโยชน์ผู้ศึกษาวิจัยเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจประกอบธุรกิจร้านบริการอินเทอร์เน็ต แหล่งธุรกิจที่มีพื่นที่ใกล้เคียงกับวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ ว่ามีความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจ และพิจารณาถึง ความเหมาะสมในการลงทุนต่อไป ผลการศึกษาครั้งนี้ เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจร้านบริการอินเทอร์เน็ต เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสังคม เพื่อให้มีความสอคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของนักศึกษาในปัจจุบันอย่างท่วงที ผลการการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่า รายได้และอาชีพของผู้ปกครองมีผลต่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาของนักศึกษา เนื่องจากผู้ปกครองมีศักยภาพพร้อมที่จะติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้แก่นักศึกษา

10 ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งต่อไป
ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรที่จะศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต ของวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ เพื่อนำข้อมูลมาเป็นแนวทางการศึกษาและนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตกับนักศึกษาหรือผู้รับบริการทางอินเทอร์เน็ตต่อไป


ดาวน์โหลด ppt รายงานการวิจัย พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google