งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง “ พฤติกรรมการใช้โปรแกรม Microsoft Office ของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 3/3 และ 3/4 วิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง “ พฤติกรรมการใช้โปรแกรม Microsoft Office ของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 3/3 และ 3/4 วิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่อง “ พฤติกรรมการใช้โปรแกรม Microsoft Office ของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 3/3 และ 3/4 วิทยาลัย เทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2554” ผู้วิจัย : นายนิตินันท์ นวลจันทร

2  บทบาทของคอมพิวเตอร์ต่อ การเปลี่ยนแปลงด้าน เทคโนโลยีและสังคม  ความต้องการของ ตลาดแรงงานด้านวิชาชีพที่ จำเป็นต้องใช้ Microsoft Word  การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นที่ ต้องใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการปฏิบัติงาน ปัญหาการวิจัย

3 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ โปรแกรม Microsoft Office ของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจปี การศึกษา 2554 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการ ใช้โปรแกรม Microsoft Office ของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจปี การศึกษา 2554 วัตถุประสงค์

4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน (n=52) คิดเป็นร้อยละ (%) เพศ  ชาย 3975.0  หญิง 1325.0 อายุ  16-18 ปี 3669.2  19-21 ปี 1630.8 ประสบการณ์ในการใช้งาน  ต่ำกว่า 1 ปี 23.8  1-2 ปี 59.6  3-4 ปี 1732.7  มากกว่า 4 ปี 2853.8

5 1 ด้านการตกแต่งเอกสารด้วย รูปภาพและกราฟิก 2 ด้านการจัดทำรายงานและ เอกสาร 3 ด้านการสร้างตารางเก็บข้อมูล 4 ด้านการสร้างจดหมายเวียนและซอง จดหมาย พฤติกรรมการใช้โปรแกรม Microsoft Word

6  ควรมีรูปภาพในโปรแกรมให้ เลือกใช้มากกว่านี้จะทำให้มี ความสะดวกต่อการจัดรูปแบบ เพิ่มมากซึ่งสอดคล้องกับ ผลการวิจัยครั้งนี้ที่พบว่าระดับ พฤติกรรมการใช้งานด้านการ ตกแต่งเอกสารด้วยรูปภาพและ กราฟิกอันดับแรกในระดับความ พฤติกรรมการใช้งานมาก นั่นเอง ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Word

7  พบว่า นักเรียนที่มีเพศที่แตกต่าง กันมีพฤติกรรมการใช้โปรแกรม Microsoft Word ที่แตกต่างกัน  พบว่า นักเรียนที่มีช่วงอายุ และ ประสบการณ์ในการใช้งานที่ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้ โปรแกรม Microsoft Word ที่ ไม่แตกต่างกัน การทดสอบสมมติฐาน

8 1. สามารถนำผลที่ไปใช้ ประโยชน์ต่อการพัฒนา ความสามารถของนักเรียน รวมทั้งการตัดสินใจในทางเลือก ที่จะศึกษาต่อของนักเรียนได้ใน อนาคต ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย

9 2. ทำให้มีการเปรียบเทียบ พฤติกรรมการใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ของนักเรียนทำให้ต้อง มีการเพิ่มทักษะให้นักเรียนชำนาญ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word โดยการเข้ารับการอบรมใน และนอกสถานที่อย่างเพียงพอ ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย ( ต่อ )

10 3. ทำให้สามารถแข่งขันใน ตลาดแรงงานได้เมื่อนักเรียนออกไป ทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งทาง ภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะ หน่วยงานเอกชน งานเอกสารที่ต้อง ใช้โปรแกรม Microsoft Word งาน สารสนเทศต่าง ๆ และใกล้เคียง ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง “ พฤติกรรมการใช้โปรแกรม Microsoft Office ของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 3/3 และ 3/4 วิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google