งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายยิ่งเจริญ บุญยัง การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการ สอนทางอาชีวศึกษา ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2556 ประเภท วิจัยการ เรียนการสอน การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายยิ่งเจริญ บุญยัง การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการ สอนทางอาชีวศึกษา ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2556 ประเภท วิจัยการ เรียนการสอน การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายยิ่งเจริญ บุญยัง การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการ สอนทางอาชีวศึกษา ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2556 ประเภท วิจัยการ เรียนการสอน การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการ สอนทางอาชีวศึกษา ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2556 ประเภท วิจัยการ เรียนการสอน สังกัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิต พณิชยการ

2 ชื่อเรื่องวิจัย : การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ เรื่อง การ บันทึกรายการค้าในสมุดรายวันเฉพาะ วิชา บัญชีเบื้องต้น 2 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบจิ๊กซอว์ ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปีที่ 1 ( ปวช.1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ

3 1 ผู้เรียนมีความสับสนในหน่วยการ เรียนนี้ เนื่องจากหน่วยการเรียนนี้ มีเนื้อหาค่อนข้างมาก 2 รายการค้าที่จะบันทึกลงในสมุด รายวันเฉพาะแต่ละเล่มมีความ คล้ายคลึงกัน 3 การทดสอบเพื่อประเมินผลการ เรียนรู้ของผู้เรียนพบว่า ผลการ ประเมินมีระดับคะแนนเฉลี่ย ไม่ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ปัญหาการ วิจัย

4 1 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของผู้เรียน เรื่อง การ บันทึกรายการค้าในสมุดรายวัน เฉพาะ 2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้ระหว่าง วิธีการสอนรูปแบบการสอนแบบ ปกติกับรูปแบบการสอนแบบจิ๊ก ซอว์ 3 เพื่อวัดความพึงพอใจของ ผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียน การสอนแบบจิ๊กซอว์ เรื่อง การบันทึกรายการค้าใน สมุดรายวันเฉพาะ วัตถุประสงค์การ วิจัย

5 การทดสอบ จำนว น ผู้เรียน คะแนน เต็ม ผ่าน เกณฑ์ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ เฉลี่ย การใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ 4220107.2436.19 การใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบจิ๊ก ซอว์ 42201012.6263.10 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์จากการประเมินผลการเรียนรู้ ของผู้เรียน

6 ตารางแสดงผลการประเมินผลความพึงพอใจของ ผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ จัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์

7 1 ผลสัมฤทธิ์จากการประเมินผลการเรียนรู้ ของผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน แบบจิ๊กเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์จากการ ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้ รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการสอน แบบจิ๊กซอว์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการสอน แบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ ระดับ.05 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของ ผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้โดย ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบบจิ๊กซอว์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ ความพึงพอใจมาก ( 4.49, S.D. 0.52) สรุปผลการวิจัย

8 รูปภาพการจัดการเรียนการโดยใช้วิธีการ สอนแบบจิ๊กซอว์

9


ดาวน์โหลด ppt โดย นายยิ่งเจริญ บุญยัง การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการ สอนทางอาชีวศึกษา ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2556 ประเภท วิจัยการ เรียนการสอน การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google