งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
ผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยเทคนิคย้อนกลับ (Backward Design) วิชาหลักการตลาด เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางการตลาดสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ โดย สุภาพร อภิพันธุ์

2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
ปัญหาการวิจัย จากการสังเกตในการสอน ในชั้นเรียน3สัปดาห์ และได้ศึกษาข้อมูลจากฝ่ายวิชาการ พบว่า ผู้เรียนมีผลการเรียนยังไม่ดีเท่าที่ควรและ ผู้เรียนขาดทักษะในการวิเคราะห์ ดังนั้น ผู้วิจัย จึงมีแนวคิดพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคย้อนกลับ( Backward Design) เป็นการฝึกทักษะ กระบวนการคิดไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งทักษะ การเรียนรู้ ที่ทำให้ผู้เรียนได้รู้จักวิธีการคิด การบูรณาการเข้ามาใช้กับวิชานี้เนื่องจากนามารถนำทักษะไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมอย่างมีคุณภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้วยเทคนิค Backward Design วิชาหลักการตลาด เรื่องความรู้เบื้องต้นทางการตลาด สำหรับ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจก่อนและหลังเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

4 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
ตาราง1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการตลาด ก่อนเรียนและหลังเรียนของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคย้อนกลับ(Backward Design) ผลทดสอบ n SD t ก่อนเรียน 48 17.40 3.36 13.179** หลังเรียน 24.48 3.68 ** p<.01 จากตาราง 1 พบว่า นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ที่ได้รับการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการตลาด หลังเรียนของ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 แสดงว่าผลการจัดการเรียนรู้ แบบย้อนกลับ(Backward Design)นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
สรุปผลการวิจัย การเรียนรู้ด้วยเทคนิคย้อนกลับ (Backward Design) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

6 ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
1. ได้วิธีการสร้างความรู้และการตรวจสอบความรู้ ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้แบบย้อนกลับ( Backward Design) 2. เป็นข้อมูลทางการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอนวิชาหลักการตลาด สามารถนำแผนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาความสามารถความสามารถด้านการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงได้และนำไปต่อยอดในการทำวิจัยรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

7 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google