งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานวิจัย เรื่อง โดย สุภาพร อภิ พันธุ์ วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานวิจัย เรื่อง โดย สุภาพร อภิ พันธุ์ วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานวิจัย เรื่อง โดย สุภาพร อภิ พันธุ์ วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ

2 จากการสังเกตในการสอน ในชั้นเรียน 3 สัปดาห์ และได้ศึกษาข้อมูลจากฝ่ายวิชาการ พบว่า ผู้เรียนมีผลการเรียนยังไม่ดีเท่าที่ควรและ ผู้เรียนขาด ทักษะในการวิเคราะห์ ดังนั้น ผู้วิจัย จึงมีแนวคิด พัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคย้อนกลับ ( Backward Design) เป็นการฝึกทักษะ กระบวนการ คิดไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งทักษะ การ เรียนรู้ ที่ทำให้ผู้เรียนได้รู้จักวิธีการคิด การบูรณาการ เข้ามาใช้กับวิชานี้เนื่องจากนามารถนำทักษะไป ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตที่ เหมาะสมอย่างมีคุณภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ ปัญหาการ วิจัย

3 วัตถุประสงค์ของ การวิจัย เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้วย เทคนิค Backward Design วิชาหลักการตลาด เรื่องความรู้เบื้องต้นทาง การตลาด สำหรับ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจก่อนและหลังเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ

4 ตาราง 1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา หลักการตลาด ก่อนเรียนและหลังเรียนของ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ที่ได้รับการ จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคย้อนกลับ ( Backward Design) ผลทดสอ บ n SD t ก่อนเรียน 4817.403.36 13.179 ** หลังเรียน 4824.483.68 ** p<.01 จากตาราง 1 พบว่า นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ปีที่ 1 ที่ได้รับการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการตลาด หลัง เรียนของ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 แสดงว่าผลการจัดการเรียนรู้ แบบย้อนกลับ (Backward Design) นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ทำ ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ

5 การเรียนรู้ด้วยเทคนิคย้อนกลับ (Backward Design) มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในวิชาหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 สรุปผลการวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ

6 ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 1. ได้วิธีการสร้างความรู้และการตรวจสอบ ความรู้ ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้แบบย้อนกลับ ( Backward Design) 2. เป็นข้อมูลทางการศึกษาเพื่อเป็นแนวทาง สำหรับครูผู้สอนวิชาหลักการตลาด สามารถนำ แผนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) ไปใช้จัดกิจกรรมการ เรียนการสอน เพื่อพัฒนาความสามารถ ความสามารถด้านการคิดแก้ปัญหาของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้และนำไปต่อยอดในการทำวิจัยรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ

7


ดาวน์โหลด ppt ผลงานวิจัย เรื่อง โดย สุภาพร อภิ พันธุ์ วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google