งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการสอนแบบกระบวนการเสนอ ด้วยข้อมูลมีความแตกต่าง โดย นางสาวธนภรณ์ นาวินวิจิต วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชล บริหารธุรกิจ (M-BAC)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการสอนแบบกระบวนการเสนอ ด้วยข้อมูลมีความแตกต่าง โดย นางสาวธนภรณ์ นาวินวิจิต วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชล บริหารธุรกิจ (M-BAC)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการสอนแบบกระบวนการเสนอ ด้วยข้อมูลมีความแตกต่าง โดย นางสาวธนภรณ์ นาวินวิจิต วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชล บริหารธุรกิจ (M-BAC)

2 ปัญหาของการวิจัย วิธีการสอนแบบกระบวนการเสนอด้วย ข้อมูลมีความแตกต่าง มีผลทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียน ดีกว่าการสอนแบบเดิม หรือไม่

3 วัตถุประสงค์  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน วิชา การเงินส่วนบุคคล แบบ กระบวนการเสนอด้วยข้อมูลที่มีความ แตกต่าง  เพื่อเปรียบเทียบความสนใจในการ เรียนวิชา การเงินส่วนบุคคล แบบ กระบวนการเสนอข้อมูลที่มีความ แตกต่าง

4 จำนวน นักเรียน ทั้งหมด คะแนน ก่อน ทำการ ทดลอง คะแนน หลัง ทำการ ทดลอง D 40427737= 303 = 2,870 ตารางการเปรียบเทียบคะแนน ก่อนและหลังเรียน

5 สรุปผลการวิจัย  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคือค่า t ที่คำนวณได้ (4.508) ไปเปรียบเทียบกับค่า t ที่เปิดได้จากตารางที่ ระดับนัยสำคัญทางสถิติ.05 และค่า df ที่ 39 (df = n-1 = 40 – 1 =39) ได้ค่า t = 1.6849 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่า t ที่คำนวณได้ (4.508) แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนโดยชุดการสอนแบบกลุ่ม กิจกรรมสูงกว่าที่กำหนดไว้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 นั้น หมายความว่า หลังการใช้ชุด การสอนแบบกลุ่มกิจกรรม ทำให้นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูง กว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย  ชุดการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็น ชุดการสอนที่ผ่านขึ้นตอนการผลิตที่ เป็นระบบ ซึ่งจะทำให้นักเรียนเกิด การเรียนรู้และเกิดทักษะ มีความ เข้าใจในบทเรียนตามจุดมุ่งหมายที่ ได้วางไว้ ซึ่งผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และทักษะทางการเรียน โดยฝึกให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่


ดาวน์โหลด ppt วิธีการสอนแบบกระบวนการเสนอ ด้วยข้อมูลมีความแตกต่าง โดย นางสาวธนภรณ์ นาวินวิจิต วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชล บริหารธุรกิจ (M-BAC)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google