งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่องวิจัย การสร้างสื่อมัลติมีเดียการเขียน โปรแกรมภาษา PHP รายวิชา หลักการ ออกแบบและพัฒนาเว็บ เพจ ชื่อผู้วิจัย นางสาวธนกฤตา อ้นมี สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่องวิจัย การสร้างสื่อมัลติมีเดียการเขียน โปรแกรมภาษา PHP รายวิชา หลักการ ออกแบบและพัฒนาเว็บ เพจ ชื่อผู้วิจัย นางสาวธนกฤตา อ้นมี สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่องวิจัย การสร้างสื่อมัลติมีเดียการเขียน โปรแกรมภาษา PHP รายวิชา หลักการ ออกแบบและพัฒนาเว็บ เพจ ชื่อผู้วิจัย นางสาวธนกฤตา อ้นมี สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)

2 ปัญหาการวิจัย ปัจจุบันเทคโนโลยีปัจจุบันนักศึกษาสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสาขาที่มุ่งเน้นนักศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการเขียน โปรแกรมจากผลการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 พบว่าผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของ รายวิชาหลักการออกแบบและพัฒนาเว็บเพจโดย การใช้โปรแกรม PHP เนื่องจากขาดสื่อการเรียนการ สอนที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อการเรียน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ตามความสามารถของ ตนเองและเป็นการสอนเสริมให้กับนักศึกษาเพื่อ แก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษา และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนผู้วิจัยจึงสร้างและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย วิชาหลักการออกแบบเว็บเพจเพื่อพัฒนารูปแบบ การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อ มัลติมีเดียที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา PHP สำหรับ รายวิชา หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บเพจ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาหลักการออกแบบและพัฒนาเว็บเพจ ที่ เรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย

4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการออกแบบ และพัฒนาเว็บเพจ กลุ่ม X-barSDt ก่อนเรียน 6.360.7327.10 หลังเรียน 8.801.01 พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาการออกแบบและ พัฒนาเว็บเพจด้วยการใช้โปรแกรม PHP ก่อนและหลังการใช้สื่อการ สอนมัลติมีเดียแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยภายหลังการใช้สื่อการสอนมัลติมีเดีย ค่า X-bar =8.80 ค่า SD= 1.01 สูงกว่าก่อนการเรียน จึงกล่าวได้ว่านักศึกษามี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บเพจ สูงขึ้น เมื่อใช้สื่อการสอนมัลติมีเดียซึ่งสอดคล้องกับ

5 การประเมินความพึงพอใจการใช้สื่อ มัลติมีเดีย

6 สรุปผลการวิจัย จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนจาก แบบประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.21 และ ระดับ 3.93 ซึ่งอยู่ในระดับ ดีและดีมากคะแนน เฉลี่ย ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาการออกแบบและ พัฒนาเว็บเพจด้วยการใช้โปรแกรม PHP ก่อน และหลังการใช้สื่อการสอนมัลติมีเดียแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยภายหลังการใช้สื่อการสอน มัลติมีเดีย ค่า x-bar =8.80 ค่า SD= 1.01 สูง กว่าก่อนการเรียน


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่องวิจัย การสร้างสื่อมัลติมีเดียการเขียน โปรแกรมภาษา PHP รายวิชา หลักการ ออกแบบและพัฒนาเว็บ เพจ ชื่อผู้วิจัย นางสาวธนกฤตา อ้นมี สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google