งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

6 ชื่อเรื่องวิจัย การสร้างสื่อมัลติมีเดียการเขียนโปรแกรมภาษา PHP รายวิชาหลักการ ออกแบบและพัฒนาเว็บเพจ ชื่อผู้วิจัย นางสาวธนกฤตา อ้นมี สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)

7 ปัญหาการวิจัย ปัจจุบันเทคโนโลยีปัจจุบันนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสาขาที่มุ่งเน้นนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการเขียนโปรแกรมจากผลการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 พบว่าผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของรายวิชาหลักการออกแบบและพัฒนาเว็บเพจโดยการใช้โปรแกรม PHP เนื่องจากขาดสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อการเรียน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ตามความสามารถของตนเองและเป็นการสอนเสริมให้กับนักศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้วิจัยจึงสร้างและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียวิชาหลักการออกแบบเว็บเพจเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

8 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อมัลติมีเดียที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา PHP สำหรับรายวิชา หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บเพจ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลักการออกแบบและพัฒนาเว็บเพจ ที่เรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย

9 กลุ่ม X-bar SD t ก่อนเรียน 27.10 หลังเรียน 8.80 1.01
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บเพจ กลุ่ม X-bar SD t ก่อนเรียน 6.36 0.73 27.10 หลังเรียน 8.80 1.01 พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บเพจด้วยการใช้โปรแกรม PHP ก่อนและหลังการใช้สื่อการสอนมัลติมีเดียแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยภายหลังการใช้สื่อการสอนมัลติมีเดีย ค่า X-bar =8.80 ค่า SD= 1.01 สูงกว่าก่อนการเรียน จึงกล่าวได้ว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บเพจ สูงขึ้นเมื่อใช้สื่อการสอนมัลติมีเดียซึ่งสอดคล้องกับ

10 การประเมินความพึงพอใจการใช้สื่อมัลติมีเดีย

11 สรุปผลการวิจัย จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.21และระดับ 3.93 ซึ่งอยู่ในระดับ ดีและดีมากคะแนนเฉลี่ย ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บเพจด้วยการใช้โปรแกรม PHP ก่อนและหลังการใช้สื่อการสอนมัลติมีเดียแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยภายหลังการใช้สื่อการสอนมัลติมีเดีย ค่า x-bar =8.80 ค่า SD= 1.01 สูงกว่าก่อนการเรียน


ดาวน์โหลด ppt

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google