งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งาน เรื่อง วิธีการสอนภาษาอังกฤษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งาน เรื่อง วิธีการสอนภาษาอังกฤษ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งาน เรื่อง วิธีการสอนภาษาอังกฤษ
จัดทำโดย พระอำพล ฐิตมโน ต (หล้าพอแน) ปี 4 เอกการสอนภาษาอังกฤษ รหัส เสนอ อาจารย์ วิราศ ภูมาศรี งานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาคอมพิวเตอร์

2 วิธีการสอนภาษาอังกฤษ
เรื่อง How to understand native speaker’s questions in English.

3 รูปแบบหรือขั้นตอนการสอนมีดังนี้
ครูอธิบายเนื้อหาในเรื่องการพูดภาษาถิ่นเป็นภาษาอังกฤษอย่างเข้าใจต้องพูดอย่างไร ครูเปิด V D O เกี่ยวกับการสอน การฟังและการพูดภาษาอังกฤษในลักษณะที่เป็นภาษาถิ่น (v D o อยู่ในข้อมูลที่เกี่ยวข้อง) ให้นักเรียนดูและฟังเนื้อหาใน V D O 3 รอบแล้วครูถามนักเรียนว่าพอเข้าใจไหม

4 4. หลังจากนั้นแล้วครูเอาประโยคที่เขียนไว้ใน V D O นั้นมาเขียนบนกระดานแล้วอธิบายเพิ่มเติมเป็นสำเนียงครูไทยให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้น 5. ครูให้นักเรียนเขียนประโยคบนกระดำที่ครูเขียนนั้นลงในสมุด 6. ครุหัดนักเรียนทำแบฝึกหัดจากการฟัง V D O โดยที่ครูเขียนประโยคต่างๆดังนี้

5 แบบฝึกหัด คำชี้แจง ให้นักเรียนเติมคำที่เป็นภาษาอังกฤษในรูปแบบภาษาถิ่นจากการฟัง V D O What are you doing? Answer…………………………… 2. Who do you like? Answer

6 3. When did you go? Answer 4. Where is she? Answer…………………………… 5. Why did he do that?

7 7. เมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบที่ถูกต้องร่วมกันในชั้นเรียนดังนี้ 8. 1. Wha cha doin 2. Who doya like? 3. When did ja go? 4. Wherze she? 5. Why de do that? 9. สื่อที่ครูได้เปิดให้นักเรียนดูนั้นทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งสี่ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ครบเลย

8 สรุป วิธีการสอนภาษาอังกฤษในเรื่องนี้ทำให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาในภาษาอังกฤษมากขึ้น เพราะดูแล้วเข้าใจง่าย สำหรับวิธีการสอนของผมก็เป็นไปในลักษณะนี้ครับอาจารย์เจริญพร

9 ขอขอบคุณเจริญพร อาจารย์ วิราศ ภูมาศรี


ดาวน์โหลด ppt งาน เรื่อง วิธีการสอนภาษาอังกฤษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google