งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งาน เรื่อง วิธีการสอน ภาษาอังกฤษ จัดทำโดย พระอำพล ฐิตมโน ต ( หล้าพอแน ) ปี 4 เอกการสอน ภาษาอังกฤษ รหัส 5210540211096 เสนอ อาจารย์ วิราศ ภูมาศรี งานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งาน เรื่อง วิธีการสอน ภาษาอังกฤษ จัดทำโดย พระอำพล ฐิตมโน ต ( หล้าพอแน ) ปี 4 เอกการสอน ภาษาอังกฤษ รหัส 5210540211096 เสนอ อาจารย์ วิราศ ภูมาศรี งานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งาน เรื่อง วิธีการสอน ภาษาอังกฤษ จัดทำโดย พระอำพล ฐิตมโน ต ( หล้าพอแน ) ปี 4 เอกการสอน ภาษาอังกฤษ รหัส 5210540211096 เสนอ อาจารย์ วิราศ ภูมาศรี งานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา คอมพิวเตอร์ จัดทำโดย พระอำพล ฐิตมโน ต ( หล้าพอแน ) ปี 4 เอกการสอน ภาษาอังกฤษ รหัส 5210540211096 เสนอ อาจารย์ วิราศ ภูมาศรี งานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา คอมพิวเตอร์

2 วิธีการสอน ภาษาอังกฤษ เรื่อง How to understand native speaker’s questions in English. เรื่อง How to understand native speaker’s questions in English.

3 รูปแบบหรือขั้นตอนการ สอนมีดังนี้ 1. ครูอธิบายเนื้อหาในเรื่องการพูดภาษาถิ่นเป็น ภาษาอังกฤษอย่างเข้าใจต้องพูดอย่างไร 2. ครูเปิด V D O เกี่ยวกับการสอน การฟังและการพูด ภาษาอังกฤษในลักษณะที่เป็นภาษาถิ่น (v D o อยู่ ในข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ) 3. ให้นักเรียนดูและฟังเนื้อหาใน V D O 3 รอบแล้วครู ถามนักเรียนว่าพอเข้าใจไหม 1. ครูอธิบายเนื้อหาในเรื่องการพูดภาษาถิ่นเป็น ภาษาอังกฤษอย่างเข้าใจต้องพูดอย่างไร 2. ครูเปิด V D O เกี่ยวกับการสอน การฟังและการพูด ภาษาอังกฤษในลักษณะที่เป็นภาษาถิ่น (v D o อยู่ ในข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ) 3. ให้นักเรียนดูและฟังเนื้อหาใน V D O 3 รอบแล้วครู ถามนักเรียนว่าพอเข้าใจไหม

4 4. หลังจากนั้นแล้วครูเอาประโยคที่เขียนไว้ใน V D O นั้นมาเขียนบนกระดานแล้วอธิบายเพิ่มเติมเป็น สำเนียงครูไทยให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้น 5. ครูให้นักเรียนเขียนประโยคบนกระดำที่ครูเขียน นั้นลงในสมุด 6. ครุหัดนักเรียนทำแบฝึกหัดจากการฟัง V D O โดยที่ครูเขียนประโยคต่างๆดังนี้ 4. หลังจากนั้นแล้วครูเอาประโยคที่เขียนไว้ใน V D O นั้นมาเขียนบนกระดานแล้วอธิบายเพิ่มเติมเป็น สำเนียงครูไทยให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้น 5. ครูให้นักเรียนเขียนประโยคบนกระดำที่ครูเขียน นั้นลงในสมุด 6. ครุหัดนักเรียนทำแบฝึกหัดจากการฟัง V D O โดยที่ครูเขียนประโยคต่างๆดังนี้

5 แบบฝึก หัด 1.What are you doing? Answer…………………………… 2. Who do you like? Answer............................. 1.What are you doing? Answer…………………………… 2. Who do you like? Answer............................. คำชี้แจง ให้นักเรียนเติมคำที่เป็น ภาษาอังกฤษในรูปแบบภาษาถิ่นจาก การฟัง V D O

6 3. When did you go? Answer.............................. 4. Where is she? Answer…………………………… 5. Why did he do that? Answer…………………………… 3. When did you go? Answer.............................. 4. Where is she? Answer…………………………… 5. Why did he do that? Answer……………………………

7 7. เมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบที่ ถูกต้องร่วมกันในชั้นเรียนดังนี้ 8. 1. Wha cha doin 2. Who doya like? 3. When did ja go? 4. Wherze she? 5. Why de do that? 9. สื่อที่ครูได้เปิดให้นักเรียนดูนั้นทำให้ นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งสี่ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ครบเลย 7. เมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบที่ ถูกต้องร่วมกันในชั้นเรียนดังนี้ 8. 1. Wha cha doin 2. Who doya like? 3. When did ja go? 4. Wherze she? 5. Why de do that? 9. สื่อที่ครูได้เปิดให้นักเรียนดูนั้นทำให้ นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งสี่ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ครบเลย

8 สรุป วิธีการสอนภาษาอังกฤษในเรื่องนี้ ทำให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาใน ภาษาอังกฤษมากขึ้น เพราะดู แล้วเข้าใจง่าย สำหรับวิธีการสอน ของผมก็เป็นไปในลักษณะนี้ครับ อาจารย์เจริญพร สรุป วิธีการสอนภาษาอังกฤษในเรื่องนี้ ทำให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาใน ภาษาอังกฤษมากขึ้น เพราะดู แล้วเข้าใจง่าย สำหรับวิธีการสอน ของผมก็เป็นไปในลักษณะนี้ครับ อาจารย์เจริญพร

9


ดาวน์โหลด ppt งาน เรื่อง วิธีการสอน ภาษาอังกฤษ จัดทำโดย พระอำพล ฐิตมโน ต ( หล้าพอแน ) ปี 4 เอกการสอน ภาษาอังกฤษ รหัส 5210540211096 เสนอ อาจารย์ วิราศ ภูมาศรี งานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google