งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดย ใช้หนังสืออ่านนอกเวลา ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดย ใช้หนังสืออ่านนอกเวลา ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดย ใช้หนังสืออ่านนอกเวลา ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ THE DEVELOPMENT OF ENGLISH READING BOOKS ON SUPPLEMENTARY FOR THE FIRST LEVEL HIGHER VOCATIONAL EDUCATION CERTIFICATE LEVEL, LANNA POLYTECHNICAL COLLEGE, CHIANGMAI

2 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสามารถด้านการอ่าน ภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือนอกเวลาของ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ก่อนและหลังการทดลอง เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการอ่าน ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 ก่อนเรียน และหลังเรียน เพื่อศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน การสอนโดยใช้หนังสืออ่านนอกเวลาของ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1

3 กรอบแนวคิดในการวิจัย ตัวแปรต้น การเรียนด้วยหนังสืออ่าน นอกเวลา ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน

4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 แผนกเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ โรงเรียนโปลิเทคนิคลาน นา เชียงใหม่ จำนวน 100 คน ได้มา จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

5 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ หนังสืออ่านนอกเวลาเรื่อง ประกอบด้วยเนื้อหา 9 หน่วยโดยใช้เวลาเรียนหน่วยละ 2 คาบ แบบประเมินหนังสืออ่านนอกเวลา เรื่อง What a lottery, Hotel Casanova, Bad love, Dirty Money, A Death in Oxford แบบฝึกหัดระหว่างเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องเป็นปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เป็น ปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก

6 สรุปผลงานวิจัย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้นทั้งหมด จำนวน 65 ข้อ ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบแล้วนำมาหาค่าเฉลี่ย เพื่อให้ได้ข้อที่มีค่าความเชื่อมั่น จำนวน 50 ข้อ ได้ค่าความยาก ง่าย (p) เท่ากับ 0.2 การพัฒนาการอ่านหนังสืออ่านนอกเวลาเรื่อง What a lottery, Hotel Casanova, Bad love, Dirty Money, A Death in Oxford คณะผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นโดยการประเมินผล ระหว่างเรียน และหลังเรียนแสดงให้เห็นว่า หนังสืออ่านนอก เวลาเรื่อง What a lottery, Hotel Casanova, Bad love, Dirty Money, A Death in Oxford มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ คือ 84.84/ 85 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง What a lottery, Hotel Casanova, Bad love, Dirty Money, A Death in Oxford นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 แผนก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ภายหลังได้รับการเรียนด้วยหนังสืออ่านนอกเวลาสูงกว่าก่อนการ เรียนมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

7 ผลกระทบที่เกิดขึ้น การพัฒนาหนังสืออ่านนอกเวลา เรื่อง What a lottery, Hotel Casanova, Bad love, Dirty Money, A Death in Oxford จากการวิจัยข้างต้นแสดงว่า หนังสืออ่านนอกเวลามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ คือ 84.84/ 85 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง What a lottery, Hotel Casanova, Bad love, Dirty Money, A Death in Oxford นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงชั้นปีที่ 1 แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ภายหลัง ได้รับการเรียนด้วยหนังสืออ่านนอกเวลา สูงกว่าก่อน การเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ. 05 ซึ่ง เป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัย

8 ข้อเสนอแนะการวิจัย ข้อเสนอแนะทั่วไป 1. ควรจัดเนื้อหาในแต่ละหน่วยให้มีความยากง่าย ให้ สอดคล้องกับเนื้อหา เพื่อจะได้ตรงตามแต่ละ สถานศึกษากำหนด 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการพัฒนาหนังสืออ่านนอกเวลา เป็นหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา ทักษะการดู การฟัง และการเขียน


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดย ใช้หนังสืออ่านนอกเวลา ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google