งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการเขียนข่าว การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น มี โครงสร้างการเขียนข่าว ประกอบด้วย 1. พาดหัวข่าว (Headline) 2. ความนำ (Lead) 3. ส่วนเชื่อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการเขียนข่าว การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น มี โครงสร้างการเขียนข่าว ประกอบด้วย 1. พาดหัวข่าว (Headline) 2. ความนำ (Lead) 3. ส่วนเชื่อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการเขียนข่าว การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น มี โครงสร้างการเขียนข่าว ประกอบด้วย 1. พาดหัวข่าว (Headline) 2. ความนำ (Lead) 3. ส่วนเชื่อม (Neck/Bridge) อาจไม่มีก็ได้ 4. เนื้อหา (News Body) อาจมีมากได้กว่า 1 ย่อหน้า

2 พาดหัวข่าว (Headline) วิธีการพาดหัวข่าว  จับประเด็น, หาคำสำคัญ (Key Words)  เขียนออกมาเป็นประโยค โดยมีคำสำคัญที่คิดไว้ ด้วย อาจใช้คำย่อ คำร่วมสมัยได้ เพราะสามารถ สื่อความหมายได้ง่าย รวดเร็ว  หลังจากนั้น ให้แบ่งประโยคออกเป็นบรรทัด ตามที่ต้องการว่าจะพาดหัวข่าวบรรทัดเดียว หรือ 2 บรรทัด  ทำให้ประโยคสั้นลง กระชับ สื่อความหมายได้ ลองตัดคำที่ตัดออกแล้ว ประโยคยังสื่อความหมาย ได้ตามที่ต้องการ

3 พาดหัวข่าว (Headline) พาดหัวข่าวที่ดี  มีความหมายตรงกับเนื้อข่าว  ไม่บิดเบือนจากข้อเท็จจริง  ใช้ภาษาที่สื่อความหมายเข้าใจง่าย  เลือกใช้คำที่สรุปเนื้อหาได้ทั้งหมด

4 ความนำ (Lead) ความนำ (Lead) คือ เนื้อหาในคำนำข่าว เป็นการ สรุปสาระสำคัญทั้งหมด ที่ปรากฏในข่าว โดยให้ปฏิบัติตามหลักการ 5W’s+ 1H ประกอบด้วย Who ( ใคร ) ใครคือบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ ข่าว What ( อะไร ) เกิดอะไรขึ้น การกระทำหรือเหตุการณ์ ใดที่สำคัญ Why ( ทำไม ) ทำไมเหตุการณ์นั้นจึงเกิด Where ( ที่ไหน ) การกระทำหรือเหตุการณ์นั้นๆ เกิดขึ้นที่ไหน When ( เมื่อใด ) การกระทำหรือเหตุการณ์นั้นๆ เกิดขึ้นวัน เวลาใด How ( อย่างไร ) เหตุการณ์เกิดขึ้นได้อย่างไร

5 ส่วนเชื่อม (Neck/Bridge)  เป็นส่วนต่อระหว่างความนำกับเนื้อข่าว  มักใช้รายละเอียดเกี่ยวกับที่มาที่ไปของข่าว เช่น สถานที่ บุคคล เวลา หรือเหตุการณ์

6 เนื้อหา (News Body) เนื้อหา (News Body) เป็นการบอกเรื่อง ที่เหลือจากที่บอกไว้แล้ว ในวรรคความนำ เป็นข้อเท็จจริง ที่สนับสนุน หรือขยายความ หรือช่วยให้ วรรคความนำได้ใจความชัดเจนขึ้น เป็น เรื่องราวทั้งหมดของข่าว

7 การเขียนข่าว 1. พาดหัวข่าว (Headline) 2. ความนำ (Lead) 3. ส่วนเชื่อม (Neck/Bridge) อาจไม่มีก็ได้ 4. เนื้อหา (News Body) อาจมีมากได้กว่า 1 ย่อหน้า เนื้อหา ข่าว โดยใช้ หลัก 5W+1 H ชื่อ ข่าว

8 ตัวอย่างการ เขียนข่าว


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการเขียนข่าว การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น มี โครงสร้างการเขียนข่าว ประกอบด้วย 1. พาดหัวข่าว (Headline) 2. ความนำ (Lead) 3. ส่วนเชื่อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google