งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผู้สอน : นางฐิติมา พิริยะ ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ โรงเรียน : บ้านท่าไม้ สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำแพงเพชรเขต 1 ผู้สอน แผนการเรียนรู้ กลุ่มสาระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผู้สอน : นางฐิติมา พิริยะ ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ โรงเรียน : บ้านท่าไม้ สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำแพงเพชรเขต 1 ผู้สอน แผนการเรียนรู้ กลุ่มสาระ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผู้สอน : นางฐิติมา พิริยะ ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ โรงเรียน : บ้านท่าไม้ สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำแพงเพชรเขต 1 ผู้สอน แผนการเรียนรู้ กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์ วิชา : คณิตศาสตร์ เนื้อหาที่สอน : ค่าของเลขในแต่ละหลักและการเขียน ในรูปกระจาย โรงเรียน

2 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000 สาระสำคัญ จำนวนที่มีหลายหลัก เขียนแสดงค่าประจำหลักด้วยข้อความและ เขียนในรูปของการกระจายได้เช่นเดียวกับจำนวนที่มีสองหลัก และสามหลัก สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวน และการใช้จำนวนในชีวิตจริง ตัวชี้วัด มาตรฐาน. ค 1.1 ป.3/2 เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับ ไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ จุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านความรู้ เมื่อกำหนดตัวเลขแทนจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ให้ สามารถบอกค่าของตัวเลขตามค่าประจำหลักในแต่ละหลักแล เขียนให้อยู่ในรูปกระจายได้

3 ด้านทักษะกระบวนการ 1. ใช้วิธีที่หลากหลายแก้ปัญหา 2. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และ เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง เหมาะสม 3. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่าง เหมาะสม ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อย รอบคอบ และมีความเชื่อมั่น ในตนเอง สาระการเรียนรู้ ค่าของตัวเลขตามค่าประจำหลัก การเขียนในรูปของการ กระจาย

4 กระบวนการจัดการเรียนรู้ 1. ครูเขียนตัวเลขให้นักเรียนบอกจำนวน แล้วเขียนตัวเลข แต่ละตัวลงในตารางหลักเลข เช่น 39,650 ให้นักเรียน บอกว่าตัวเลขใด อยู่ในหลักใด มีค่าเท่าไร หมื่ น พันร้อ ย สิบหน่ วย 39650 3 อยู่ในหลักหมื่น มีค่า เป็น 30,000 9 อยู่ในหลักพัน มีค่า เป็น 9,000 6 อยู่ในหลักร้อย มีค่า เป็น 600 5 อยู่ในหลักสิบ มีค่า เป็น 50 0 อยู่ในหลักหน่วย มีค่า เป็น 0 2. ครูยกตัวอย่างจำนวน ให้นักเรียนฝึกบอกค่าของ ตัวเลขในแต่ละจำนวน แล้วร่วมกันสรุปว่า ตัวเลขแต่ละ ตัว จะมีค่าแตกต่างกันตามค่าประจำหลัก

5 3. จากจำนวนต่างๆในข้อ 1 ครำมาเขียนใหม่ตามค่าประจำ หลักของตัวเลขแต่ละตัว เช่น 39,650 = 30,000+9,000+600+50+0 24,378 = 20,000+4,000+300+70+8 4. ครูให้นักเรียนสังเกตวิธีการเขียนจำนวนดังกล่าวแล้ว แนะนำว่าเป็นเขียนจำนวนในรูปกระจายและสรุป ความหมายของการเขียนจำนวนในรูปกระจาย โดย พิจารณาจากลักษณะการเขียน ซึ่งเป็นการเขียนจำนวนใน รูปการบอกค่าของตัวเลขตามค่าประจำหลัก 5. ครูนำบัตรจำนวนที่ไม่เกิน 10,000 มาให้นักเรียนช่วยกัน บอกค่าของตัวเลขแต่ละตัว จากนั้นนำไปเขียนในรูป กระจาย 6. นักเรียน และครูร่วมกันสรุปบทเรียนเกี่ยวกับจำนวน ที่มี หลายหลัก เขียนแสดงค่า ประจำหลักด้วยข้อความ และ เขียนในรูปของการกระจายได้ เช่นเดียวกับจำนวนที่มีสอง หลักและสามหลัก 7. ให้นักเรียนทำแบบฝึกเสริมทักษะ

6 สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 1. บัตรตัวเลขที่มี สี่หลัก ห้าหลัก 2. แบบฝึกเสริมทักษะ 3. ใบความรู้ วัดผลประเมินผล การวัดผล 1. สังเกตจากความสนใจ ตั้งใจในการเรียน ความ รับผิดชอบการทำแบบฝึกเสริมทักษะ 2. ตรวจแบบฝึกเสริมทักษะ การประเมินผล 1. ถือเกณฑ์ผ่านจากการสังเกตพฤติกรรมสำหรับผู้ที่ได้ ระดับคุณภาพตั้งแต่ 1 ขึ้นไป 2. ถือเกณฑ์ผ่านสำหรับผู้ที่ทำแบบฝึกเสริมทักษะชุดที่ 1 ได้ถูกต้องร้อยละ 75 ขึ้นไป 3. ถือเกณฑ์ผ่านสำหรับผู้ที่ทำแบบฝึกเสริมทักษะ ได้ ถูกต้องร้อยละ 75 ขึ้นไป

7 ความเห็นของผู้บังคับบัญชา …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ลงชื่อ ……………. ( ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไม้ บันทึกหลังสอน 1. ผลการสอน…………………………………………………………………………………… 2. ปัญหา / อุปสรรค …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. 3. แนวทางแก้ไข …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….

8 ผู้จัดทำ นางสาวสุธิชา เภาหนู 551121809 นางสาวสุมินตรา ต๊กควรเฮง 551121818 นางสาวณัฐสุดา หุ่นเที่ยง 551121819 นางสาวปภัสรา สายป่าน 551121838


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผู้สอน : นางฐิติมา พิริยะ ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ โรงเรียน : บ้านท่าไม้ สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำแพงเพชรเขต 1 ผู้สอน แผนการเรียนรู้ กลุ่มสาระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google