งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำหนดการเรียนการสอน เรื่อง โครงสร้างของดอก วิชาวิทยาศาสตร์ ว 31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางยุพวรรณ ตรัตน์วิชชา ตำแหน่ง ครู โรงเรียนกระแชงวิทยา 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำหนดการเรียนการสอน เรื่อง โครงสร้างของดอก วิชาวิทยาศาสตร์ ว 31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางยุพวรรณ ตรัตน์วิชชา ตำแหน่ง ครู โรงเรียนกระแชงวิทยา 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำหนดการเรียนการสอน เรื่อง โครงสร้างของดอก วิชาวิทยาศาสตร์ ว 31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางยุพวรรณ ตรัตน์วิชชา ตำแหน่ง ครู โรงเรียนกระแชงวิทยา 1

2 ตารางการเรียนการสอน ประจำหน่วย ครูยุพวรรณ ตรีรัตน์วิชชา ห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ 528 ตาราง การสอน 2

3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ชี้บ่งส่วนประกอบต่างๆ ของดอกไม้ได้ วาดรูปแสดงตำแหน่งของละอองเรณู รังไข่ และออวุลได้ สรุปเกี่ยวกับรูปร่างและส่วนประกอบของ ดอกไม้ชนิดต่างๆ ได้ อธิบายความหมายของคำต่อไปนี้ได้ ดอกครบ ส่วน ดอกไม่ครบส่วน ดอกสมบูรณ์เพศ ดอกไม่ สมบูรณ์เพศ จำแนกประเภทของดอกไม้โดยใช้เกณฑ์ต่างๆ ได้ 3

4 กิจกรรมการเรียนการ สอน ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มดูภาพดอกไม้ชนิดต่างๆ ที่ครูจัดเตรียมไว้ แล้วร่วมกันอภิปรายว่ามี หน้าที่สำคัญต่อพืชอย่างไร และมี ส่วนประกอบอะไรบ้าง เพื่อเป็นการนำเข้าสู่ บทเรียน นักเรียนร่วมกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ เกณฑ์การให้คะแนนการวัดผลประเมิลผล นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบก่อนเรียน นักเรียนศึกษาและลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาม ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ส่วนประกอบของดอกไม้ ชนิดต่างๆ ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ส่วนประกอบของดอกไม้ ชนิดต่างๆ นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทดลอง หน้าชั้นเรียน 4

5 กิจกรรมการเรียนการ สอน ( ต่อ ) ศึกษาแผนภาพไดอะแกรมโครงสร้างของ ดอกแผนภาพไดอะแกรมโครงสร้างของ ดอก ศึกษาเรื่องโครงสร้างของดอกไม้โครงสร้างของดอกไม้ นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนแบบทดสอบหลังเรียน ผลการทดสอบประจำหน่วย แผนภูมิผลการทดสอบ คนเก่งประจำหน่วยการเรียนรู้ เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ผ่านการทดสอบ 5

6 6 ขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt กำหนดการเรียนการสอน เรื่อง โครงสร้างของดอก วิชาวิทยาศาสตร์ ว 31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางยุพวรรณ ตรัตน์วิชชา ตำแหน่ง ครู โรงเรียนกระแชงวิทยา 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google