งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Wh-Question.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Wh-Question."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Wh-Question

2 จุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชา
1.บอกความหมายของประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย Wh – Question ได้ 2. ใช้ Wh – Question ในการตั้งคำถามต่างได้ถูกต้อง 3. ใช้ Wh – Question ในการถามคำถามต่างได้ถูกต้อง 4. ถาม-ตอบประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย Wh – Question ต่างๆ ได้

3 เนื้อหา การใช้ Wh-question Wh – Question คือ คำที่ใช้แสดงคำถาม ที่ต้องการ ให้ผู้ตอบ บอกข้อมูล เรื่องราว ที่ผู้ถามต้องการทราบ คำถามประเภทนี้เรา เรียกว่า Information Questions ส่วนมากจะขึ้นต้นด้วย “ Wh ”

4 การใช้ Wh-question Wh – Question เป็นคำที่ใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม
และใช้เมื่อต้องการคำตอบที่เป็นข้อมูลหรือข้อเท็จจริง เราจะไม่ตอบด้วย Yes หรือ No

5 คำที่ใช้แสดงคำถาม Who ความหมายคือ ใคร What ความหมายคือ อะไร
Why ความหมายคือ ทำไม Where ความหมายคือ ที่ไหน When ความหมายคือ เมื่อไร How ความหมายคือ อย่างไร

6 ตัวอย่างประโยคคำถามและคำตอบ
A : Who is your teacher ? B : Miss Kanjana is my teacher. 2. A : Who sings this song ? B : Nuna sings this song.

7 ตัวอย่างประโยคคำถามและคำตอบ
3. A : What is your name? B : My name is Somsri. 4. A : What are you ? B : I am a student. 5. A : What do your parents do ? B : They are farmers.

8 ตัวอย่างประโยคคำถามและคำตอบ
6. A: What is that ? B: That is a book. 7. A : When is your birthday ? B : It is in July. B : It is in Summer. B : It is on the 21st July.

9 ตัวอย่างประโยคคำถามและคำตอบ
8. A : When do they go to school ? B : They go to school at A : When do you get up ? B : I get up at A : Why are you late ? B : I am late because the traffic is very heavy.

10 ตัวอย่างประโยคคำถามและคำตอบ
11. A : Why is he sad ? B : He is sad because his mother is sick. 12. A : How do you go to school ? B : I go to school by bus/on foot. 13. A : How old are you ? B : I am 11 years old.

11 สรุปการใช้ Wh – Question
Wh – Question เป็นคำที่ใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม เพื่อต้องการทราบคำตอบหรือ ข้อมูล ซึ่งแต่ละตัวจะใช้คำถามเพื่อต้องการทราบข้อมูลที่แตกต่างกัน เช่น What ใช้ถามเกี่ยวกับสิ่งของ ชื่อ อาชีพ สัญชาติ เวลา สิ่งที่ชอบ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ วัน วันที่ เดือน

12 สรุปการใช้ Wh – Question
Where ใช้ถามเกี่ยวกับสถานที่ When ใช้ถามเกี่ยวกับเวลา Why ใช้ถามเพื่อต้องการทราบเหตุผล Who ใช้ถามเพื่อต้องการทราบเกี่ยวกับบุคคล How ใช้ถามเกี่ยวกับลักษณะ ถามอายุ ถามอาการ ถามสุขภาพ ฯลฯ

13 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง wh-question Click on the picture in front of a,b,c or d If you think it is the best answer. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวโดยคลิกที่รูปภาพข้างหน้าของ a,b,c หรือ d A : do you live? B : I live in Bangkok. a. What b. When c. Who d. Where

14 2. A : ……………do you want to eat. B : Pizza. a. What b. When c. Who d
2. A : ……………do you want to eat? B : Pizza. a. What b. When c. Who d. Where

15 3. A : …….old are you? B: I am 15 years old. a. Where b. When c. Who d. How

16 4. ……….. many apples? a. What b. How c. Who d. Why

17 a. What b. How c. Why d. When A: ………… do you like dog?
5. A: ………… do you like dog? B: It is lovely. a. What b. How c. Why d. When

18 a. When b. How c. Where d. What
6. A : ..………do you get up ? B: I get up at six o’clock. a. When b. How c. Where d. What

19 Very good! ! Next

20 Please try again ! Back

21 Clap your hands for yourself.
Next

22 Sorry but you can try it again.
Back

23 You are very smart ! Next

24 Never mind. You can do it again !
Back

25 Yeah !! You did it. Next

26 Try it again I believe you can do it !
Back

27 Good job ! Next

28 Sorry but I think you can do it once more !
Back

29 Back Next You are perfect !

30 Try again  Back

31 อ้างอิงจาก :  สำราญ คำยิ่ง. Advanced English Grammar ฉบับปรับปรุงใหม่


ดาวน์โหลด ppt Wh-Question.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google