งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Wh-Question. จุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชา 1. บอกความหมายของประโยคคำถามที่ขึ้นต้น ด้วย Wh – Question ได้ 2. ใช้ Wh – Question ในการตั้งคำถามต่างได้ ถูกต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Wh-Question. จุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชา 1. บอกความหมายของประโยคคำถามที่ขึ้นต้น ด้วย Wh – Question ได้ 2. ใช้ Wh – Question ในการตั้งคำถามต่างได้ ถูกต้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Wh-Question

2 จุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชา 1. บอกความหมายของประโยคคำถามที่ขึ้นต้น ด้วย Wh – Question ได้ 2. ใช้ Wh – Question ในการตั้งคำถามต่างได้ ถูกต้อง 3. ใช้ Wh – Question ในการถามคำถามต่างได้ ถูกต้อง 4. ถาม - ตอบประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย Wh – Question ต่างๆ ได้

3 เนื้อหา การใช้ Wh-question Wh – Question คือ คำที่ใช้แสดงคำถาม ที่ต้องการ ให้ผู้ตอบ บอกข้อมูล เรื่องราว ที่ผู้ถามต้องการ ทราบ คำถามประเภทนี้เรา เรียกว่า Information Questions ส่วนมากจะขึ้นต้น ด้วย “ Wh ”

4 Wh – Question เป็นคำที่ใช้ขึ้นต้นประโยค คำถาม และใช้เมื่อต้องการคำตอบที่เป็นข้อมูลหรือ ข้อเท็จจริง เราจะไม่ตอบด้วย Yes หรือ No การใช้ Wh- question

5 คำที่ใช้แสดง คำถาม Who ความหมายคือ ใคร What ความหมายคือ อะไร Why ความหมายคือ ทำไม Where ความหมายคือ ที่ไหน When ความหมายคือ เมื่อไร How ความหมายคือ อย่างไร

6 ตัวอย่างประโยคคำถาม และคำตอบ 1.A : Who is your teacher ? B : Miss Kanjana is my teacher. 2. A : Who sings this song ? B : Nuna sings this song.

7 3. A : What is your name? B : My name is Somsri. 4. A : What are you ? B : I am a student. 5. A : What do your parents do ? B : They are farmers. ตัวอย่างประโยคคำถามและ คำตอบ

8 6. A: What is that ? B: That is a book. 7. A : When is your birthday ? B : It is in July. B : It is in Summer. B : It is on the 21st July. ตัวอย่างประโยคคำถามและ คำตอบ

9 8. A : When do they go to school ? B : They go to school at 6.30. 9. A : When do you get up ? B : I get up at 5.30. 10. A : Why are you late ? B : I am late because the traffic is very heavy. ตัวอย่างประโยคคำถามและ คำตอบ

10 11. A : Why is he sad ? B : He is sad because his mother is sick. 12. A : How do you go to school ? B : I go to school by bus/on foot. 13. A : How old are you ? B : I am 11 years old. ตัวอย่างประโยคคำถามและ คำตอบ

11 สรุปการใช้ Wh – Question Wh – Question เป็นคำที่ใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม เพื่อ ต้องการทราบคำตอบหรือ ข้อมูล ซึ่งแต่ละตัวจะใช้คำถามเพื่อต้องการทราบข้อมูล ที่แตกต่างกัน เช่น What ใช้ถามเกี่ยวกับสิ่งของ ชื่อ อาชีพ สัญชาติ เวลา สิ่ง ที่ชอบ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ วัน วันที่ เดือน

12 สรุปการใช้ Wh – Question Where ใช้ถามเกี่ยวกับสถานที่ When ใช้ถามเกี่ยวกับเวลา Why ใช้ถามเพื่อต้องการทราบเหตุผล Who ใช้ถามเพื่อต้องการทราบเกี่ยวกับบุคคล How ใช้ถามเกี่ยวกับลักษณะ ถามอายุ ถาม อาการ ถามสุขภาพ ฯลฯ

13 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง wh-question Click on the picture in front of a,b,c or d If you think it is the best answer. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงข้อเดียวโดยคลิกที่รูปภาพข้างหน้า ของ a,b,c หรือ d 1.A :............do you live? B : I live in Bangkok. a. What b. When c. Who d. Where

14 2. A : ……………do you want to eat? B : Pizza. a. What b. When c. Who d. Where

15 3. A : …….old are you? B: I am 15 years old. a. Where b. When c. Who d. How

16 4. ……….. many apples? a. What b. How c. Who d. Why

17 5. A: ………… do you like dog? B: It is lovely. a. What b. How c. Why d. When

18 6. A :..………do you get up ? B: I get up at six o’clock. a. When b. How c. Where d. What

19 ! Very good! Next

20 Please try again ! Back

21 Clap your hands for yourself. Next

22 Sorry but you can try it again. Back

23 You are very smart ! Next

24 Never mind. You can do it again ! Back

25 Yeah !! You did it. Next

26 Try it again I believe you can do it ! Back

27 Good job ! Next

28 Sorry but I think you can do it once more ! Back

29 You are perfect ! NextBack

30 Try again Back

31 อ้างอิงจาก : สำราญ คำยิ่ง. Advanced English Grammar ฉบับปรับปรุงใหม่. กรุงเทพมหานคร. วีเจ พริ้นติ้ง, 2550. http://www.krulala.com/ http://www.krulala.com/


ดาวน์โหลด ppt Wh-Question. จุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชา 1. บอกความหมายของประโยคคำถามที่ขึ้นต้น ด้วย Wh – Question ได้ 2. ใช้ Wh – Question ในการตั้งคำถามต่างได้ ถูกต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google