งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมมนาทางการ ประกอบการธุรกิจ ผศ. ญาลดา พรประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา yalada1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมมนาทางการ ประกอบการธุรกิจ ผศ. ญาลดา พรประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา yalada1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัมมนาทางการ ประกอบการธุรกิจ ผศ. ญาลดา พรประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา yalada1

2 ผศ. ญาลดา พรประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ สัมมนา yalada2

3 ความหมายของการสัมมนา สัมมนา (Good,1987.) เป็นเทคนิคการสอนที่กลุ่มผู้เรียน ศึกษาเรื่องที่ตนทำวิจัยหรือเป็นความรู้ระดับสูง ผู้เรียนจะเรียนรู้โดย การนำและดูแลของผู้สอน ด้วยวิธีการอภิปรายงานวิจัยที่เป็นหัวข้อ เรื่องที่ผู้สอนและผู้เรียนมีความสนใจร่วมกัน สัมมนา ( ประสงค์ รวยสุข, 2530) เป็นการประชุมเพื่อ ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อหาข้อยุติ หรือให้ได้ แนวทางความคิดให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม สัมมนา ( ถนอมศรี จ่างตระกูล, ม. ป. ป.) กิจกรรมการเรียน การสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนได้รู้จักวิธีการศึกษาปัญหา วิเคราะห์ปัญหา หรือแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม โดยมีการอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปที่ถูกต้อง สรุป ลักษณะของการสัมมนาเป็นกิจกรรมที่แบ่ง ออกเป็น 2 วิธีการคือ การประชุม และวิธีการสอน 2 วิธีการนี้มี ส่วนที่คล้ายคลึงกัน โดยต่างมีเป้าหมายหลักที่มีลักษณะของ การประชุม โดยมีรูปแบบของการจัดกิจกรรมที่ยืดหยุ่นได้ อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และวัตถุประสงค์ เป็น กระบวนการกลุ่มรวมผู้สนใจที่มีความรอบรู้ทางวิชาการอย่าง ใกล้เคียงกันมาแสดงความคิดเห็น อภิปรายถกเถียง โต้ตอบ พูดคุย ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่สามารถ นำความคิดเหล่านั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ yalada3

4 จุดมุ่งหมายของการจัดสัมมนา เพื่อการศึกษาและเรียนรู้ประเด็นต่างๆของปัญหาที่จะ นำไปสู่การแก้ปัญหา เพื่อค้นคว้าหาคำตอบ yalada4

5 5 ประโยชน์ของการสัมมนา 1. สามารถจัดงานสัมมนาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 2. ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้รับความรู้ แนวคิดมา ปรับใช้ในการทำงานและชีวิตส่วนตัว 3. ผลจากการที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับจาก การสัมมนา จะทำให้มีประสิทธิภาพการทำงาน สูงขึ้น 4. แบ่งเบาภาระการปฏิบัติงานของ ผู้บังคับบัญชา เพราะผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจ ถึงวิธีการปฏิบัติงาน 5. เป็นการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมอยู่ เสมอ

6 6. เป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าของ ผู้ปฏิบัติงาน 7. เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 8. สร้างความเข้าใจอันดีต่อเพื่อนร่วมงาน มี มนุษย์สัมพันธ์ เกิดความร่วมมือ สามารถ ทำงานเป็นทีมได้ 9. เกิดความกระตือรือร้น กล้าคิด กล้าทำ รู้จัก รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักวิเคราะห์ ปัญหา แก้ปัญหาการทำงาน และเกิดภาวะ ผู้นำ ประโยชน์ของการสัมมนา ( ต่อ )

7 การสัมมนาโดยทั่วไปมี วัตถุประสงค์ที่สำคัญดังนี้ คือ 1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา 2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้เข้าสัมมนาด้วยกัน และผู้เข้าสัมมนา กับวิทยากร 3. เพื่อค้นหาวิธีการแก้ปัญหาหรือแนวทาง ปฏิบัติร่วมกัน 4. เพื่อให้ได้แนวทางประกอบการตัดสินใจหรือ กำหนดนโยบายบางประการ 5. เพื่อกระตุ้นให้ผู้ร่วมเข้าสัมมนานำหลักวิธีการ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ yalada7


ดาวน์โหลด ppt สัมมนาทางการ ประกอบการธุรกิจ ผศ. ญาลดา พรประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา yalada1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google