งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมมนาทางการประกอบการธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมมนาทางการประกอบการธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัมมนาทางการประกอบการธุรกิจ
ผศ.ญาลดา พรประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา yalada

2 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสัมมนา
ผศ.ญาลดา พรประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา yalada

3 ความหมายของการสัมมนา
สัมมนา (Good,1987.) เป็นเทคนิคการสอนที่กลุ่มผู้เรียนศึกษาเรื่องที่ตนทำวิจัยหรือเป็นความรู้ระดับสูง ผู้เรียนจะเรียนรู้โดยการนำและดูแลของผู้สอน ด้วยวิธีการอภิปรายงานวิจัยที่เป็นหัวข้อเรื่องที่ผู้สอนและผู้เรียนมีความสนใจร่วมกัน สัมมนา (ประสงค์ รวยสุข, 2530) เป็นการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อหาข้อยุติ หรือให้ได้แนวทางความคิดให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม สัมมนา (ถนอมศรี จ่างตระกูล, ม.ป.ป.) กิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนได้รู้จักวิธีการศึกษาปัญหา วิเคราะห์ปัญหา หรือแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม โดยมีการอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปที่ถูกต้อง สรุป ลักษณะของการสัมมนาเป็นกิจกรรมที่แบ่งออกเป็น 2 วิธีการคือ การประชุม และวิธีการสอน 2 วิธีการนี้มีส่วนที่คล้ายคลึงกัน โดยต่างมีเป้าหมายหลักที่มีลักษณะของการประชุม โดยมีรูปแบบของการจัดกิจกรรมที่ยืดหยุ่นได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และวัตถุประสงค์ เป็นกระบวนการกลุ่มรวมผู้สนใจที่มีความรอบรู้ทางวิชาการอย่างใกล้เคียงกันมาแสดงความคิดเห็น อภิปรายถกเถียง โต้ตอบพูดคุย ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่สามารถนำความคิดเหล่านั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ yalada

4 จุดมุ่งหมายของการจัดสัมมนา
เพื่อการศึกษาและเรียนรู้ประเด็นต่างๆของปัญหาที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหา เพื่อค้นคว้าหาคำตอบ yalada

5 ประโยชน์ของการสัมมนา
1. สามารถจัดงานสัมมนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้รับความรู้ แนวคิดมาปรับใช้ในการทำงานและชีวิตส่วนตัว 3. ผลจากการที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับจากการสัมมนา จะทำให้มีประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้น 4. แบ่งเบาภาระการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา เพราะผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติงาน 5. เป็นการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมอยู่เสมอ yalada

6 ประโยชน์ของการสัมมนา (ต่อ)
6. เป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงาน 7. เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 8. สร้างความเข้าใจอันดีต่อเพื่อนร่วมงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ เกิดความร่วมมือ สามารถทำงานเป็นทีมได้ 9. เกิดความกระตือรือร้น กล้าคิด กล้าทำ รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักวิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหาการทำงาน และเกิดภาวะผู้นำ

7 การสัมมนาโดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญดังนี้ คือ
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา 2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้เข้าสัมมนาด้วยกัน และผู้เข้าสัมมนากับวิทยากร 3. เพื่อค้นหาวิธีการแก้ปัญหาหรือแนวทางปฏิบัติร่วมกัน 4. เพื่อให้ได้แนวทางประกอบการตัดสินใจหรือกำหนดนโยบายบางประการ 5. เพื่อกระตุ้นให้ผู้ร่วมเข้าสัมมนานำหลักวิธีการที่ได้เรียนรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ yalada


ดาวน์โหลด ppt สัมมนาทางการประกอบการธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google