งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานวิจัยเรื่อง : ผลการใช้แบบฝึกการอ่าน ออกเสียงภาษาอังกฤษที่ออก เสียงไม่ถูกต้อง ในวิชา ภาษาอังกฤษเพื่องาน คอมพิวเตอร์ โรงเรียน เทคนิควิมลบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานวิจัยเรื่อง : ผลการใช้แบบฝึกการอ่าน ออกเสียงภาษาอังกฤษที่ออก เสียงไม่ถูกต้อง ในวิชา ภาษาอังกฤษเพื่องาน คอมพิวเตอร์ โรงเรียน เทคนิควิมลบริหารธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานวิจัยเรื่อง : ผลการใช้แบบฝึกการอ่าน ออกเสียงภาษาอังกฤษที่ออก เสียงไม่ถูกต้อง ในวิชา ภาษาอังกฤษเพื่องาน คอมพิวเตอร์ โรงเรียน เทคนิควิมลบริหารธุรกิจ โดย … โดย … นางสาวศรีนันทรา สีทองสุข

2 ปัญหาการวิจัย นักเรียนที่เรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่องาน คอมพิวเตอร์ อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ ถูกต้อง

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบ ฝึกการอ่านออกเสียง ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึก การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ

4 ตารางสรุปผลการอ่านออกเสียง ภาษาอังกฤษของนักเรียน 54 คน ชุดที่จำนวนนักเรียนที่ผ่านร้อยละ 14583.33 24888.88 35092.59

5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียน 54 คน การประเมินผล NXS.D.∑D∑D 2 ก่อนการทดลอง 5421.017.24 หลังการทดลอง 5434.514.41162549

6 สรุปผลการวิจัย 1. จากการเปรียบเทียบคะแนนก่อน เรียนและหลังเรียน นักเรียน ทุกคนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อน เรียน โดยนักเรียนมี คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงขึ้นเป็น 34.51 2. จากการเปรียบเทียบคะแนนของแบบ ฝึกในแต่ละชุด นั้นมี จำนวนนักเรียนที่อ่านผ่านเกณฑ์ คิดเป็นค่าร้อยละที่เพิ่มขึ้น ตามลำดับคือแบบฝึกชุดที่ 1 = 83.33 แบบฝึกชุดที่ 2 = 88.88 และแบบฝึกชุดที่ 3 = 92.59

7 ประโยชน์ที่ได้รับ 1. แบบฝึกในแต่ละชุด และแบบทดสอบใช้เป็น ตัวอย่างบทเรียนในปีต่อไปด้วย 2. ได้นำผลการวิจัย ไปประยุกต์ใช้ในการสอน ภาษาอังกฤษด้านทักษะการอ่านกับรายวิชาอื่น ๆ 3. เป็นแนวทางให้กับผู้สอนในการใช้แบบฝึกการ อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ เพื่อปรับปรุงการ เรียนการสอนด้านการอ่านภาษาอังกฤษของ นักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่เพิ่มขึ้นและมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และบรรลุผลตาม จุดมุ่งหมายของรายวิชา 4. นักเรียนสามารถฝึกการอ่านออกเสียง ภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ แบบฝึกการอ่านออกเสียงในแต่ละชุด

8 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผลงานวิจัยเรื่อง : ผลการใช้แบบฝึกการอ่าน ออกเสียงภาษาอังกฤษที่ออก เสียงไม่ถูกต้อง ในวิชา ภาษาอังกฤษเพื่องาน คอมพิวเตอร์ โรงเรียน เทคนิควิมลบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google