งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและ เทคโนโลยีของนักศึกษาระดับประกาศ นียบัตรวิชาชีชั้นสูงปีที่ 1 โดยใช้แบบ ประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและ เทคโนโลยีของนักศึกษาระดับประกาศ นียบัตรวิชาชีชั้นสูงปีที่ 1 โดยใช้แบบ ประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและ เทคโนโลยีของนักศึกษาระดับประกาศ นียบัตรวิชาชีชั้นสูงปีที่ 1 โดยใช้แบบ ประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน อาจารย์อัครชัย ปัญญาคม

2 ที่มาและความสำคัญของ ปัญหา เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนใน ปัจจุบันเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง รูปแบบจัดการเรียนการสอนจึงใช้วิธีที หลากหลายมีการใช้กระบวนการวัดผล ผู้เรียนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อ ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในภาค เรียนที่ 2 นี้ได้ใช้กระบวนการเรียนการ สอน ที่มีแบบประเมินผู้เรียนทั้งก่อนเรียน และแบบประเมินหลังเรียน ในวิชา ชีวิตกับ สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ในระดับ ปวส. ปีที่ 1 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบดูว่าการใช้ เครื่องมือแบบทดสอบทั้งก่อนเรียนและหลัง เรียนจะมีผลให้ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่พัฒนาขึ้นหรือไม่

3 ที่มาและความสำคัญของ ปัญหา จากข้อมูลเบื้องต้น ผู้เรียนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 มี ความรู้พื้นฐานที่แตกต่างกันเพราะบาง กลุ่มจากต่างสถาบันที่ต่างกันอาจจะมี ปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ ผู้เรียนที่มีพื้นความรู้ที่ต่างกันดังนั้นผู้วิจัย จึงได้ใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลัง เรียนในการวัดและประเมินผลผู้เรียน เพื่อ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาชีวิต กับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 ห้อง 1/2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อที่จะ นำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงและ พัฒนาการเรียนการสอน ให้มี ประสิทธิภาพต่อไป

4 วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ ผู้เรียนในวิชา ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและ เทคโนโลยี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดย ใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน วิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและ เทคโนโลยีของของนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 1/2 โดยใช้วิธี ประเมินผู้เรียนด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน

5 ขอบเขตการวิจัย ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาที่เรียนอยู่ในระ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ห้อง 1/2 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ในวิทยาลัย อาชีวศึกษาสันติ ราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ จำนวน 11 คน สมมติฐานการวิจัย ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง ปีที่ 1 ห้อง 1/2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

6 วิธีดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ดำเนินตามขั้นตอนของการ วิจัย ดังต่อไปนี้ 1. ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา การเรียนรู้ ของผู้เรียน 2. กำหนดกลุ่มประชากร 3. สร้างเครื่องมือในการวิจัย 4. เก็บรวบรวมข้อมูล 5. วิเคราะห์ข้อมูล 6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตารางที่ 1 ( ก่อนเรียน ) ลำดับ หน่วยการเรียนรู้ 1234567891011 รว ม ค่าเฉลี่ ย 1 2.53.03.52.53.0 2.53.02.5 3.0312.82 2 3.03.53.02.02.53.0 2.52.03.5312.82 3 4.03.0 3.53.0 3.53.0 353.18 4 3.02.52.02.52.0 3.0252.27 5 3.03.52.53.53.03.52.53.03.53.0 343.09 6 3.53.0 2.02.53.0 2.5 4.0322.91 7 3.03.52.53.02.03.52.53.53.0 3.5333.00 8 2.52.0 3.03.52.03.02.53.02.53.0292.64 9 2.0 3.03.52.03.02.53.02.5 282.55 10 3.0 2.02.53.0 2.52.03.0302.73 11 3.53.03.5 3.0 3.53.04.0363.27 รวม 33323030.5 3130.531.5 2835.53442.84 ค่าเฉ ลี่ย 3.02.912.732.77 2.822.772.86 2.553.322.84-

8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตารางที่ 2 ( หลังเรียน ) ลำดับ หน่วยการเรียนรู้ 1234567891011 รวมค่าเฉลี่ ย 1 4.54.0 5.04.05.04.4.54.0 474.27 2 4.03.54.04.54.0 3.54.54.03.5 433.91 3 4.54.05.0 4.54.04.55.04.54.0 394.45 4 3.54.0 3.53.0 3.5 3.0 4.03.83.45 5 5.04.5 4.0 5.04.55.04.5 504.55 6 5.04.04.54.0 5.04.0 4.54.0 474.27 7 4.04.54.04.54.0 5.04.0 464.18 8 4.05.04.5 4.05.04.05.04.5 4.0494.45 9 4.0 4.54.04.55.04.0 464.18 10 3.54.03.02.54.0 3.5 4.0403.64 11 4.55.04.04.5 5.04.04.5 5.0504.55 รวม 46.5 46. 0 44.548.545.048.545.043.545.05054.17 ค่าเฉ ลี่ย 4.2 3 4. 18 4.0 5 4.4 1 4.0 9 4.4 1 4.0 9 3.9 5 4.094.17-

9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตารางที่ 3 ( เปรียบเทียบ ) ลำดับหน่วยการเรียนรู้หน่วยที่ 1 - 11 ค่าเฉลี่ย ก่อนเรียน ระดับ ผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรียน ค่าเฉลี่ย หลังเรียน ระดับ ผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรียน 12.27 น้อย 3.45 ปานกลาง 22.19 ปานกลาง 4.27 ดี 32.73 ปานกลาง 3.64 ดี 43.00 ปานกลาง 4.18 ดี 53.18 ปานกลาง 4.55 ดีมาก 62.64 ปานกลาง 4.45 ดี 72.82 ปานกลาง 3.91 ดี 82.55 ปานกลาง 4.18 ดี 93.27 ปานกลาง 4.45 ดี 102.82 ปานกลาง 4.27 ดี 113.09 ปานกลาง 4.55 ดีมาก ค่าเฉลี่ยรวม 2.84 ปานกลาง 4.17 ดี

10 สรุปและอภิปรายผลและ ข้อเสนอแนะ สรุปผล จากการวิเคราะห์ ข้อมูล จึงสรุปผลได้ ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีวิตกับ สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี (3000 – 1307 ) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 ห้อง 1/2 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งได้ใช้แบบประมาณ ก่อนเรียนได้พบว่าพบว่านักศึกษา ได้มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยรวม อยู่ใน ระดับปานกลาง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนหลังเรียนโดยรวมอยู่ในระดับดี 2. เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน วิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (3000 – 1307 ) ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1

11 สรุปผล เมื่อใช้แบบทดสอบลังเรียน มีระดับการ พัฒนามีคะแนนสูงกว่า ก่อนเรียน โดยรวมแล้วอยู่ในระดับดี ซึ่งได สอดคล้องกับสมมุติ ฐานที่ตั้งไว้คือ ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 ห้อง 1/2 สาขาคอมพิงเตอร์ธุรกิจ มี ผลสัมฤทธืทางการเรียน สูงขึ้น และเมื่อนำมาพิจารณาเป็น รายบุคคล อยู่ในระดับดีมาก 2 คน อยู่ในระดับดี จำนวน 8 คนและอยู่ ในระดับปานกลาง จำนวน 1 คน

12 อภิปรายผล ผู้วิจัยได้ศึกษาและได้พบประเด็นสำคัญ จากการ วิจัยดังนี้ 1. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ห้อง 1/2 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยรวมอยู่ในระดับปาน กลาง 2. นักศึกษาที่ทำการวิจัย ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน หลังเรียนโดยรวม อยู่ ในระดับดี 3. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ที่ 1 ห้อง 1/2 สาขาส่วน หนึ่งที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยรวมอยู่ในระดับดี

13 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและ เทคโนโลยีของนักศึกษาระดับประกาศ นียบัตรวิชาชีชั้นสูงปีที่ 1 โดยใช้แบบ ประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google