งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์อัครชัย ปัญญาคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์อัครชัย ปัญญาคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์อัครชัย ปัญญาคม
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีของนักศึกษาระดับประกาศ นียบัตรวิชาชีชั้นสูงปีที่ 1 โดยใช้แบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน อาจารย์อัครชัย ปัญญาคม

2 ที่มาและความสำคัญของปัญหา
เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลางรูปแบบจัดการเรียนการสอนจึงใช้วิธีทีหลากหลายมีการใช้กระบวนการวัดผลผู้เรียนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในภาคเรียนที่ 2 นี้ได้ใช้กระบวนการเรียนการสอน ที่มีแบบประเมินผู้เรียนทั้งก่อนเรียนและแบบประเมินหลังเรียน ในวิชา ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ในระดับ ปวส. ปีที่1 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบดูว่าการใช้เครื่องมือแบบทดสอบทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนจะมีผลให้ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่พัฒนาขึ้นหรือไม่

3 ที่มาและความสำคัญของปัญหา
จากข้อมูลเบื้องต้น ผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 มีความรู้พื้นฐานที่แตกต่างกันเพราะบางกลุ่มจากต่างสถาบันที่ต่างกันอาจจะมีปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนที่มีพื้นความรู้ที่ต่างกันดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในการวัดและประเมินผลผู้เรียน เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 ห้อง 1/2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อที่จะ นำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

4 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนในวิชา ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีของของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 1/2 โดยใช้วิธี ประเมินผู้เรียนด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

5 ขอบเขตการวิจัย สมมติฐานการวิจัย
ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่นักศึกษาที่เรียนอยู่ในระ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ห้อง 1/2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติ ราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ จำนวน 11 คน สมมติฐานการวิจัย ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง ปีที่ 1 ห้อง 1/2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

6 วิธีดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ดำเนินตามขั้นตอนของการวิจัย ดังต่อไปนี้ 1. ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา การเรียนรู้ของผู้เรียน 2. กำหนดกลุ่มประชากร 3. สร้างเครื่องมือในการวิจัย 4. เก็บรวบรวมข้อมูล 5. วิเคราะห์ข้อมูล 6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตารางที่ 1 ( ก่อนเรียน )
ลำดับ หน่วยการเรียนรู้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 รวม ค่าเฉลี่ย 2.5 3.0 3.5 31 2.82 2.0 4.0 35 3.18 25 2.27 34 3.09 32 2.91 33 3.00 29 2.64 28 2.55 30 2.73 36 3.27 30.5 31.5 35.5 344 2.84 2.77 2.86 3.32 -

8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตารางที่ 2 ( หลังเรียน )
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตารางที่ 2 ( หลังเรียน ) ลำดับ หน่วยการเรียนรู้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 รวม ค่าเฉลี่ย 4.5 4.0 5.0 4. 47 4.27 3.5 43 3.91 39 4.45 3.0 3.8 3.45 50 4.55 46 4.18 49 2.5 40 3.64 46.5 46.0 44.5 48.5 45.0 43.5 505 4.17 4.23 4.05 4.41 4.09 3.95 -

9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตารางที่ 3 (เปรียบเทียบ)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตารางที่ 3 (เปรียบเทียบ) ลำดับ หน่วยการเรียนรู้หน่วยที่ ค่าเฉลี่ยก่อนเรียน ระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ค่าเฉลี่ยหลังเรียน 1 2.27 น้อย 3.45 ปานกลาง 2 2.19 4.27 ดี 3 2.73 3.64 4 3.00 4.18 5 3.18 4.55 ดีมาก 6 2.64 4.45 7 2.82 3.91 8 2.55 9 3.27 10 11 3.09 ค่าเฉลี่ยรวม 2.84 4.17

10 สรุปและอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
สรุปผล จากการวิเคราะห์ ข้อมูล จึงสรุปผลได้ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี(3000 – 1307 ) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่1ห้อง 1/2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งได้ใช้แบบประมาณก่อนเรียนได้พบว่าพบว่านักศึกษา ได้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยรวมอยู่ในระดับดี 2. เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม(3000 – 1307 ) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่1

11 สรุปผล เมื่อใช้แบบทดสอบลังเรียน มีระดับการพัฒนามีคะแนนสูงกว่า ก่อนเรียน โดยรวมแล้วอยู่ในระดับดี ซึ่งไดสอดคล้องกับสมมุติ ฐานที่ตั้งไว้คือ ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 ห้อง 1/2 สาขาคอมพิงเตอร์ธุรกิจ มีผลสัมฤทธืทางการเรียน สูงขึ้น และเมื่อนำมาพิจารณาเป็นรายบุคคล อยู่ในระดับดีมาก 2 คน อยู่ในระดับดี จำนวน 8 คนและอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 1 คน

12 อภิปรายผล ผู้วิจัยได้ศึกษาและได้พบประเด็นสำคัญ จากการวิจัยดังนี้ 1. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ห้อง1/2 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับปาน กลาง 2. นักศึกษาที่ทำการวิจัย ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนโดยรวม อยู่ ในระดับดี 3. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 ห้อง 1/2 สาขาส่วน หนึ่งที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยรวมอยู่ในระดับดี

13 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์อัครชัย ปัญญาคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google