งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้ กิจกรรมบทบาทสมมติ โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้ กิจกรรมบทบาทสมมติ โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้ กิจกรรมบทบาทสมมติ โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ โดย เบญญาดา วิริไฟ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย - นักเรียน ไม่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ - นักศึกษา เกิดความอายไม่กล้าจะใช้ภาษาอังกฤษ - นักเรียนมีโอกาสในการฝึกพูดภาษาอังกฤษ และมีส่วนร่วม ในการเรียนน้อย เนื่องจากจำนวนผู้เรียนในห้องเรียน - เวลาที่ใช้จัดการเรียนรู้มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการฝึกพูดในชั้นเรียน - ผู้สอนพูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียนน้อย

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการ พูดภาษาอังกฤษของ นักเรียนก่อนและหลังการทดลอง โดย ใช้กิจกรรมบทบาท สมมติ 2. เพื่อศึกษาความสามารถด้านการพูด ภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ

4 ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติของนักเรียนก่อนและหลังการทดลอง ผลการทดลอง ก่อนการทดลองหลังการทดลอง t XS.D.X ความสามารถ ด้านการพูด ภาษาอังกฤษ 4.150.937.560.9610.25* *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

5 ตาราง 2 ผลคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบก่อนและหลังการทดลอง คนที่ คะแนนก่อนการ ทดลอง คะแนนหลังการ ทดลอง ค่า ความ แตกต่าง คนที่ คะแนนก่อนการ ทดลอง คะแนนหลังการ ทดลอง ค่า ความ แตกต่าง (10 คะแนน) (เพิ่มขึ้น/ลดลง)(10 คะแนน) (เพิ่มขึ้น/ลดลง) 149เพิ่ม 51848เพิ่ม 4 268เพิ่ม 21936เพิ่ม 3 336 2046เพิ่ม 2 437เพิ่ม 42137เพิ่ม 4 548 2258เพิ่ม 3 647 2359เพิ่ม 4 738เพิ่ม 52469เพิ่ม 3 847 2537เพิ่ม 4 957เพิ่ม 22638เพิ่ม 5 1058เพิ่ม 32749เพิ่ม 5 1147เพิ่ม 32847เพิ่ม 3 1258เพิ่ม 32947เพิ่ม 3 1349เพิ่ม 53058เพิ่ม 3 1437เพิ่ม 43158เพิ่ม 3 1536เพิ่ม 33249เพิ่ม 5 1646เพิ่ม 23368เพิ่ม 2 1758เพิ่ม 33447เพิ่ม 3 รวม141257116 X4.157.56เพิ่ม 3.41

6 สรุปผลการวิจัย 1. ความสามารถด้านการพูดของนักเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อน การทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 2. ระหว่างการทดลอง ความสามารถด้านการพูดของนักเรียนพัฒนาขึ้น โดยลำดับจากความสามารถในระดับปานกลางในช่วงต้น และ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า นักเรียนมี ความสามารถด้านการพูดในระดับมาก ทั้งด้าน การใช้คำศัพท์และ ไวยากรณ์การพูดสื่อสารเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจ ตลอดจนความคล่อง ในการพูด โดยมีค่าเฉลี่ยเป็น 2.77, 3.04, 3.51 และ 3.94 ตามลำดับ

7 ประโยชน์การวิจัย 1. ใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาความสามารถนักเรียนในทักษะอื่น ๆ ในวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับอื่น 2. เป็นแนวทางแก่ผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ทักษะการพูดโดยใช้ กิจกรรมบทบาทสมมติเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ ด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา 3. นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง โดยการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ

8 Sawadee Ka


ดาวน์โหลด ppt วิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้ กิจกรรมบทบาทสมมติ โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google