งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
วิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้ กิจกรรมบทบาทสมมติ โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ โดย เบญญาดา วิริไฟ

2 ปัญหาการวิจัย - นักเรียนไม่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ - นักศึกษาเกิดความอายไม่กล้าจะใช้ภาษาอังกฤษ นักเรียนมีโอกาสในการฝึกพูดภาษาอังกฤษ และมีส่วนร่วม ในการเรียนน้อย เนื่องจากจำนวนผู้เรียนในห้องเรียน เวลาที่ใช้จัดการเรียนรู้มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการฝึกพูดในชั้นเรียน - ผู้สอนพูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียนน้อย

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของ นักเรียนก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้กิจกรรมบทบาท สมมติ 2. เพื่อศึกษาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ

4 ผลการทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง t
ตาราง ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติของนักเรียนก่อนและหลังการทดลอง ผลการทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง t X S.D. ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ 4.15 0.93 7.56 0.96 10.25* *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

5 ตาราง 2 ผลคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบก่อนและหลังการทดลอง
ตาราง ผลคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบก่อนและหลังการทดลอง คนที่ คะแนนก่อนการทดลอง คะแนนหลังการทดลอง ค่า ความ แตกต่าง (10 คะแนน) (เพิ่มขึ้น/ลดลง) 1 4 9 เพิ่ม 5 18 8 เพิ่ม 4 2 6 เพิ่ม 2 19 3 เพิ่ม 3 20 7 21 5 22 23 24 25 26 10 27 11 28 12 29 13 30 14 31 15 32 16 33 17 34 รวม 141 257 116 X 4.15 7.56 เพิ่ม 3.41

6 สรุปผลการวิจัย 1. ความสามารถด้านการพูดของนักเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อน การทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. ระหว่างการทดลอง ความสามารถด้านการพูดของนักเรียนพัฒนาขึ้น โดยลำดับจากความสามารถในระดับปานกลางในช่วงต้น และ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า นักเรียนมี ความสามารถด้านการพูดในระดับมาก ทั้งด้าน การใช้คำศัพท์และ ไวยากรณ์การพูดสื่อสารเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจ ตลอดจนความคล่อง ในการพูด โดยมีค่าเฉลี่ยเป็น 2.77, 3.04, 3.51 และ 3.94 ตามลำดับ

7 ประโยชน์การวิจัย 1. ใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาความสามารถนักเรียนในทักษะอื่น ๆ ในวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับอื่น 2. เป็นแนวทางแก่ผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ทักษะการพูดโดยใช้ กิจกรรมบทบาทสมมติเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ ด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา 3. นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง โดยการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ

8 Sawadee Ka


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google