งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Data Structure and Algorithm) รหัส 05-411-206 หน่วยกิต 3(3-0-6) วิชาบังคับก่อน : 05-411-203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Data Structure and Algorithm) รหัส 05-411-206 หน่วยกิต 3(3-0-6) วิชาบังคับก่อน : 05-411-203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Data Structure and Algorithm) รหัส 05-411-206 หน่วยกิต 3(3-0-6) วิชาบังคับก่อน : 05-411-203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 คำอธิบายรายวิชา รูปแบบของโครงสร้างข้อมูล อาร์เรย์ สแตก คิว ลิงลิสท์ ไบนารีทรี อัลกอริทึมพื้นฐานที่ใช้กับ โครงสร้างข้อมูล เทคนิคการเรียงลำดับข้อมูลในหน่วยความจำ หลักแบบต่าง ๆ การพัฒนาอัลกอริทึมและการวิเคราะห์ อัลกอริทึมอย่างง่าย และการเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการกับ โครงสร้างแบบต่าง ๆ 1

2 ผู้สอน ผศ. กรกนก โภคสวัสดิ์ การเก็บคะแนน กลางภาค 35 คะแนน ปลายภาค 35 คะแนน งานที่มอบหมาย 20 คะแนน ประกอบด้วยงานแบบฝึกหัด 10 คะแนน งานรูปเล่มรายงาน 10 คะแนน จิตพิสัย 10 คะแนน 225 June 2006 12.00 AMWeek 02a - Introduction to Data Structure II

3 3 Chapter 1 : แนวคิดเกี่ยวกับอัลกอริทึม อัลกอริทึม หมายถึง ชุดของขั้นตอนการกระทำที่มี ลำดับ มีความชัดเจน สามารถทำงานได้จริง และมี จุดเริ่มต้น และ จุดสิ้นสุดการทำงาน อัลกอริทึมหนึ่งๆ สามารถสื่อออกมาด้วยภาษาใดๆ ก็ได้ เช่น ภาษาพูด (Natural Language) เช่น ภาษาไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีฯลฯ ภาษาโปรแกรม (Programming Language) เช่น C/C++, Java ฯลฯ

4 425 June 2006 12.00 AMWeek 02a - Introduction to Data Structure II แนวคิดเกี่ยวกับอัลกอริทึม คุณสมบัติของอัลกอริทึม ประกอบด้วยชุดของขั้นตอน ที่มีลำดับการ ทำงานชัดเจน มีโครงสร้างที่ดีและสมบูรณ์ อัลกอริทึมประกอบด้วยขั้นตอนที่สามารถทำงาน ได้จริง เพื่อให้อัลกอริทึมนั้นๆ ทำงานได้ อัลกอริทึมประกอบด้วยขั้นตอนที่ชัดเจน ไม่ คลุมเครือ อัลกอริทึมมีจุดเริ่มต้น และ จุดสิ้นสุด ในการ ทำงานที่ชัดเจน

5 525 June 2006 12.00 AMWeek 02a - Introduction to Data Structure II แนวคิดเกี่ยวกับอัลกอริทึม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ล้วนสร้างขึ้นมาจาก อัลกอริทึม ยกเว้นโปรแกรมประยุกต์ที่เกิดขึ้นจาก ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งไม่มีอัลกอริทึมที่ชัดเจนแต่ อาศัยการเรียนรู้จากข้อมูลอินพุต ที่เคยได้รับ สำหรับอัลกอริทึมที่ดีจะต้องไม่ซับซ้อน มีจำนวน ขั้นตอนชัดเจน มีขั้นตอนในการทำงานน้อยที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ และมีประสิทธิภาพในการทำงาน สูง

6 625 June 2006 12.00 AMWeek 02a - Introduction to Data Structure II การแสดงอัลกอริทึม Flowchart ซึ่งปกติแล้วมักถูกใช้ในการแสดง กระบวนการทำงานต่างๆ ผ่านภาพกราฟิก ประกอบด้วยภาพสัญลักษณ์ ที่ความหมายเฉพาะ ตามจุดประสงค์การใช้งาน และมีลูกศรเป็นตัวแสดง ทิศทาง เริ่มต้น / สิ้นสุด ตัดสินใจ อินพุท / เอาพุท ทำงานปกติ

7 725 June 2006 12.00 AMWeek 02a - Introduction to Data Structure II การแสดงอัลกอริทึม Flowchart ของ อัลกอริทึมที่ใช้ใน การคำนวณเกรด ซึ่งพิจารณาจาก คะแนน

8 825 June 2006 12.00 AMWeek 02a - Introduction to Data Structure II การแสดงอัลกอริทึม Pseudocode เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ไม่เป็น ทางการ สมมติขึ้นเพื่อใช้ในการอธิบายและพัฒนา อัลกอริทึม Pseudocode มีลักษณะคล้ายกับภาษาอังกฤษที่ใช้ เป็นภาษาพูดทั่วไป ผสมกับภาษาคอมพิวเตอร์ Pseudocode ไม่สามารถกระทำการ (Execute) บน เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ การใช้งานต้องแปลงเป็น ภาษาคอมพิวเตอร์ให้หมดเสียก่อน

9 925 June 2006 12.00 AMWeek 02a - Introduction to Data Structure II Algorithm procedure SearchList(list, value) list – the list on which to perform the search value – target value of the search firstEntry – the first entry in the list testEntry – current entry being tested Begin if (list is Empty) (Show error search failure) else { testEntry = firstEntry While (value>testEntry and there are some more entry to be considered) Do (Select next entry as testEntry) if (value equals testEntry) (Show value is found in the List) else (Show value is not found) } End การแสดงอัลกอริทึม Pseudocode แสดง อัลกอริทึมของการ Search ข้อมูลใน List

10 1025 June 2006 12.00 AMWeek 02a - Introduction to Data Structure II โครงสร้างข้อมูล โครงสร้างข้อมูล หมายถึง รูปแบบการจัดเรียง ข้อมูลในหน่วยความจำของระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำในที่นี้หมายรวมถึง หน่วยความจำ หลัก (Memory) และ หน่วยความจำสำรอง (Harddisk) เพื่อให้ผู้ใช้จัดการข้อมูลในรูปแบบนามธรรม (Abstract Organization) แทนที่การจัดการข้อมูล ในรูปแบบจริงที่เกิดขึ้นในคอมพิวเตอร์

11 1125 June 2006 12.00 AMWeek 02a - Introduction to Data Structure II พื้นฐานของโครงสร้างข้อมูล โครงสร้างข้อมูลเป็นเพียงนามธรรมเท่านั้น เราต้อง สามารถแยกระดับความเป็นนามธรรมของโครงสร้าง ข้อมูลได้ รวมไปถึงวิธีการอ้างอิงไปยังโครงสร้าง ข้อมูลเหล่านั้น เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาโครงสร้างข้อมูล เรามอง หน่วยความจำหลักมีลักษณะดังนี้ จัดการหน่วยความจำให้เป็นลักษณะเซลล์เดี่ยว กำหนดให้เซลล์ของหน่วยความจำมีตำแหน่งที่อยู่ ต่อเนื่องกันไป ให้มองว่าการจัดการบนหน่วยความจำเป็นการจัดการที่ กระทำต่อเซลล์นั้น

12 1225 June 2006 12.00 AMWeek 02a - Introduction to Data Structure II พื้นฐานของโครงสร้างข้อมูล 0FFF 1000 1002 1003 1004 1005 1006 1007 Cell 0 Cell 1 Cell 3 Cell 4 ADT

13 1325 June 2006 12.00 AMWeek 02a - Introduction to Data Structure II ระดับความเป็นนามธรรมของข้อมูล

14 1425 June 2006 12.00 AMWeek 02a - Introduction to Data Structure II ระดับความเป็นนามธรรมของข้อมูล โครงสร้างข้อมูลระดับบนสุดประกอบด้วย Abstract Data Types (ADT) ประเภทต่างๆ เช่น ลิสต์ สแตก คิว ต้นไม้ ADT แต่ละอันอาจสร้างมาจากชนิดข้อมูล 2 ประเภทได้แก่ ข้อมูลแถวลำดับ (Sequential Representation) ข้อมูลแบบเชื่อมโยง (Linked Representation) ข้อมูลแถวลำดับสร้างมาจากข้อมูลประเภทอาร์เรย์ ในขณะที่ข้อมูลแบบเชื่อมโยงสร้างมาจากตัวแปร อ้างอิง

15 1525 June 2006 12.00 AMWeek 02a - Introduction to Data Structure II ระดับความเป็นนามธรรมของข้อมูล โครงสร้างข้อมูลแบบคงที่ โครงสร้างข้อมูลคงที่ไม่สามารถเปลี่ยนขนาด และรูปร่างของโครงสร้างข้อมูลได้ โครงสร้างข้อมูลประเภทนี้ส่วนใหญ่ใช้อาร์เรย์ใน การสร้าง โครงสร้างข้อมูลแบบพลวัติ โครงสร้างไม่คงที่ขนาดและรูปร่างของ โครงสร้างข้อมูลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โครงสร้างข้อมูลประเภทนี้ส่วนใหญ่ใช้ตัวแปร อ้างอิงในการสร้าง

16 1625 June 2006 12.00 AMWeek 02a - Introduction to Data Structure II สรุปแนวคิดของอัลกอริทึม และโครงสร้างข้อมูล อัลกอริทึม หมายถึง ขั้นตอนวิธี กระบวนการในการ ทำงานหรือแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง อัลกอริทึมมีความเป็นนามธรรม ดังนั้นต้องนำเสนอ ผ่านตัวแทน เช่น ผังงาน หรือ รหัสเทียม โครงสร้างข้อมูลเป็นรูปแบบข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอยู่ ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การ จัดการง่ายและมีประสิทธิภาพ

17 1725 June 2006 12.00 AMWeek 02a - Introduction to Data Structure II การบ้าน Week 01 ให้นักศึกษาเขียนอัลกอริทึมในการตัดสินใจเรียนต่อ ให้นักศึกษาเขียน Flowchart ในการหาค่าที่น้อย ที่สุดในจำนวน 3 ค่า ให้นักศึกษาเขียนอัลกอริทึมในการคำนวณ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ให้นักศึกษาหาโจทย์การเขียนโปรแกรม และ อัลกอริทึม และเขียนเป็น Flowchart จำนวน 100 ข้อ (ส่งก่อนสอบกลางภาค)


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Data Structure and Algorithm) รหัส 05-411-206 หน่วยกิต 3(3-0-6) วิชาบังคับก่อน : 05-411-203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google