งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Computer programming

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Computer programming"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Computer programming
ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2 วัตถุประสงค์ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ภาษาซีเบื้องต้น
กระบวนการเขียนโปรแกรม โครงสร้างควบคุม โปรแกรมย่อย การค้นหา การเรียงข้อมูล ภาษาซีเบื้องต้น ตัวแปร นิพจน์ คำสั่งทางเลือก คำสั่งวนซ้ำ ฟังก์ชัน แถวลำดับ ตัวชี้ สายอักขระ แฟ้มข้อมูล

3 วัตถุประสงค์ เข้าใจกระบวนการพัฒนาโปรแกรม
เข้าใจและสามารถเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างได้ สามารถเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้นได้ สามารถพัฒนาโปรแกรมภาษาซีเพื่อในการแก้ปัญหาได้

4 บรรยาย แนะนำภาษาซีเบื้องต้น โครงสร้างควบคุม โปรแกรมย่อย
โครงสร้างข้อมูล ไฟล์

5 ปฎิบัติการ เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมภาษาซี
ตัวแปร ค่าคงที่ ตัวดำเนินการ นิพจน์ คำสั่งรับและแสดงผล คำสั่งทางเลือก คำสั่งวนซ้ำ ฟังก์ชัน

6 ปฎิบัติการ (ต่อ) โครงสร้างข้อมูล ฟังก์ชันและการเรียกซ้อนตัวเอง
การจัดการแฟ้มข้อมูล การค้นหา การเรียงลำดับเบื้องต้น Bomb – หลบซ่อนตัวเองเพื่อรอเหตุการณ์หรือเวลาที่ตั้งไว้ แล้วทำความเสียหาย DoS – โจมตีเข้าเวป ด้วยการทำตัวเป็นผู้ร้องขอเข้าใช้เวป ทำให้ผู้ใช้เปิดดูไม่ได้

7 เกณฑ์การวัดผล สอบกลางภาค 35% สอบปลายภาค 35% งานในชั่วโมงปฎิบัติการ 20%
สอบกลางภาค 35% สอบปลายภาค % งานในชั่วโมงปฎิบัติการ 20% สอบปฎิบัติการ 10%

8 ภาษาโปรแกรม ภาษาที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามต้องการ
ทำไมต้องเรียนเขียนโปรแกรม ? ทำไมต้องเป็นภาษาซี ?

9 ภาษาซี ประวัติ ลักษณะของภาษา โครงสร้างโปรแกรม

10 ประวัติภาษาซี ALGOL 1960 CPL 1963 C 1972 BCPL 1967 B 1970

11 ลักษณะของภาษาซี เป็นภาษาโปรแกรมระดับสูงเพื่อใช้งานทั่วไป
มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง เป็นการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง สนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์ได้กว้างขวาง สนับสนุนการทำงานสำหรับจัดการด้านฮาร์ดแวร์ เป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนภาษาอื่นๆ ต่อไป

12 โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี
void main(void) { } Statements ; Local Declarations Preprocessor directive Global Declarations User define functions int function () main function


ดาวน์โหลด ppt การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Computer programming

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google