งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ Computer programming.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ Computer programming."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ Computer programming

2 วัตถุประสงค์ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น กระบวนการเขียนโปรแกรม โครงสร้างควบคุม โปรแกรมย่อย การ ค้นหา การเรียงข้อมูล ภาษาซีเบื้องต้น ตัวแปร นิพจน์ คำสั่งทางเลือก คำสั่ง วนซ้ำ ฟังก์ชัน แถวลำดับ ตัวชี้ สายอักขระ แฟ้มข้อมูล

3 วัตถุประสงค์  เข้าใจกระบวนการพัฒนาโปรแกรม  เข้าใจและสามารถเขียนโปรแกรม แบบโครงสร้างได้  สามารถเขียนโปรแกรมภาษาซี เบื้องต้นได้  สามารถพัฒนาโปรแกรมภาษาซี เพื่อในการแก้ปัญหาได้

4 บรรยาย  แนะนำภาษาซีเบื้องต้น  โครงสร้างควบคุม  โปรแกรมย่อย  โครงสร้างข้อมูล  ไฟล์

5 ปฎิบัติการ  เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม ภาษาซี  ตัวแปร ค่าคงที่ ตัวดำเนินการ นิพจน์  คำสั่งรับและแสดงผล  คำสั่งทางเลือก  คำสั่งวนซ้ำ  ฟังก์ชัน

6 ปฎิบัติการ ( ต่อ )  โครงสร้างข้อมูล  ฟังก์ชันและการเรียกซ้อนตัวเอง  การจัดการแฟ้มข้อมูล  การค้นหา  การเรียงลำดับเบื้องต้น

7 เกณฑ์การวัดผล  สอบกลางภาค 35%  สอบปลายภาค 35%  งานในชั่วโมงปฎิบัติการ 20%  สอบปฎิบัติการ 10%

8 ภาษาโปรแกรม  ภาษาที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ตามต้องการ  ทำไมต้องเรียนเขียนโปรแกรม ?  ทำไมต้องเป็นภาษาซี ?

9 ภาษาซี  ประวัติ  ลักษณะของภาษา  โครงสร้างโปรแกรม

10 ประวัติภาษาซี B 1970 BCPL 1967 CPL 1963 ALGOL 1960 C 1972

11 ลักษณะของภาษาซี  เป็นภาษาโปรแกรมระดับสูงเพื่อ ใช้งานทั่วไป  มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง  เป็นการเขียนโปรแกรมแบบ โครงสร้าง  สนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์ได้ กว้างขวาง  สนับสนุนการทำงานสำหรับจัดการ ด้านฮาร์ดแวร์  เป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนภาษา อื่นๆ ต่อไป

12 โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี void main(void) { } Statements ; Local Declarations Preprocessor directive Global Declarations User define functions int function () { } Statements ; Local Declarations main function User define functions


ดาวน์โหลด ppt ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ Computer programming.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google