งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 องค์ประกอบที่สำคัญของหลักสูตรสถานศึกษา 1. ส่วนนำ - ความนำ - วิสัยทัศน์โรงเรียน - สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน - คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 3. คำอธิบายรายวิชา 4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5. เกณฑ์การจบการศึกษา

3 ตัวอย่าง 1 ปกหลักสูตรสถานศึกษา ตรา โรงเรียน หลักสูตรโรงเรียน............... พุทธศักราช......... ( ปีที่เริ่มใช้หลักสูตรสถานศึกษา ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา................... สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

4 ตัวอย่าง 2 ปกหลักสูตรสถานศึกษา ตราโรงเรียน หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน............... พุทธศักราช......... ( ปีที่เริ่มใช้หลักสูตรโรงเรียน ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา................... สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

5 ตัวอย่าง 1 ประกาศโรงเรียน เรื่อง ให้ใช้หลักสูตร ประกาศโรงเรียน..................... เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียน........ พุทธศักราช......... (ปีที่ใช้หลักสูตร) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้งนี้ หลักสูตรโรงเรียนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่..... เดือน.........พศ..... จึงประกาศให้ใช้ หลักสูตรโรงเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ (วันที่ / เดือน / ปี).............................................. (................................................) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.............................................. (................................................) ผู้อำนวยการโรงเรียน

6 ตัวอย่าง 2 ประกาศโรงเรียน เรื่อง ให้ใช้หลักสูตร ประกาศโรงเรียน..................... เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียน........ พุทธศักราช......... (ปีที่ใช้หลักสูตร) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้งนี้ หลักสูตรโรงเรียนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่..... เดือน.........พศ..... จึงประกาศให้ใช้ หลักสูตรโรงเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ (วันที่ / เดือน / ปี).............................................. (................................................) ผู้อำนวยการโรงเรียน

7 ส่วนนำ - ความนำ - วิสัยทัศน์ - สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน - คุณลักษณะอันพึงประสงค์

8 ความนำ แสดงความเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กับกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น จุดเน้น และความ ต้องการของโรงเรียน

9 วิสัยทัศน์ เป็นเจตนารมณ์ อุดมการณ์ หลักการ ความเชื่อ เอกลักษณ์ของโรงเรียน ในการพัฒนา ผู้เรียน ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางฯ กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และ ความต้องการของโรงเรียน

10 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ระบุสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ประการ ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

11 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

12 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา - โครงสร้างเวลาเรียน - โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี

13 โครงสร้างเวลาเรียน - โครงสร้างเวลาเรียน แสดงรายละเอียด ในภาพรวมเวลาเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระที่เป็นเวลาเรียนพื้นฐาน เวลาเรียน เพิ่มเติม จำแนกแต่ละชั้นปี

14 ตัวอย่าง โครงสร้างเวลาเรียน ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม เวลาเรียน ระดับประถมศึกษา ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ๒๐๐๒๐๐๒๐๐๑๖๐๑๖๐๑๖๐ คณิตศาสตร์ ๒๐๐๒๐๐๒๐๐๑๖๐๑๖๐๑๖๐ วิทยาศาสตร์ ๘๐๘๐๘๐๘๐๘๐๘๐ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑๒๐๑๒๐๑๒๐๑๒๐๑๒๐๑๒๐ o ประวัติศาสตร์ (๔๐) (๔๐)(๔๐)(๔๐)(๔๐)(๔๐) o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม o หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ การดำเนินชีวิตในสังคม (๘๐)(๘๐)(๘๐)(๘๐)(๘๐)(๘๐) o เศรษฐศาสตร์ o ภูมิศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐๘๐๘๐๘๐๘๐๘๐ ศิลปะ ๘๐๘๐๘๐๘๐๘๐๘๐ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐๔๐๔๐๘๐๘๐๘๐ ภาษาต่างประเทศ ๔๐๔๐๔๐๘๐๘๐๘๐ รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐๘๔๐๘๔๐๘๔๐๘๔๐๘๔๐

15 ตัวอย่าง โครงสร้างเวลาเรียน ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม เวลาเรียน ระดับประถมศึกษา ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ รายวิชา / กิจกรรม ที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม ตามความพร้อมและจุดเน้น รายวิชา / กิจกรรม ที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม ตามความพร้อมและจุดเน้น ปีละ ๔๐ ชั่วโมง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน o กิจกรรมแนะแนว o กิจกรรมนักเรียน - ลูกเสือยุวกาชาด ๑๒๐๑๒๐๑๒๐๑๒๐๑๒๐๑๒๐ - ชุมนุม o กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณประโยชน์ รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐๑๒๐๑๒๐๑๒๐๑๒๐๑๒๐ รวมเวลาทั้งหมด ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ชั่วโมง หมายเหตุ ให้โรงเรียนระบุเวลาเรียนตามที่โรงเรียนกำหนด

16 ตัวอย่าง โครงสร้างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม เวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) คณิตศาสตร์ ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) วิทยาศาสตร์ ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑๖๐ (๔ นก.) ๓๒๐ (๘ นก.) o ประวัติศาสตร์ ๔๐ (๑ นก.) ๘๐ (๒ นก.) o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม o หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนิน ชีวิตในสังคม ๑๒๐ (๓นก.) ๒๔๐ (๖นก.) o ภูมิศาสตร์ o เศรษฐศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ (๒นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ศิลปะ ศิลปะ ๘๐ (๒นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) การงานอาชีพและเทคโนโลยี การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ (๒นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๑,๖๔๐ (๔๑ นก.)

17 ตัวอย่าง โครงสร้างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม เวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ๖ รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม ปีละไม่เกิน ๒๐๐ ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ชั่วโมง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน o กิจกรรมแนะแนว o กิจกรรมนักเรียน - ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ ๑๒๐๑๒๐๑๒๐ ๓๖๐ - ชุมนุม o กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณประโยชน์ รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน๑๒๐๑๒๐๑๒๐๓๖๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี รวม ๓ ปี ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ชั่วโมง หมายเหตุ ให้โรงเรียนระบุเวลาเรียนตามที่โรงเรียนกำหนด

18 - โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี เป็นโครงสร้าง ที่แสดงรายละเอียดเวลาเรียนของวิชา พื้นฐานรายวิชา / กิจกรรมเพิ่มเติม ในแต่ละชั้นปี โครงสร้างชั้นปี

19 รายวิชา/กิจกรรมเวลาเรียน(ชม./ปี) รายวิชาพื้นฐาน๘๔๐ ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๒๐๐ ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๘๐ ส๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔๐ พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ๔๐ อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔๐ รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม ท๑๑๒๐๑ ทักษะการเขียน ๔๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน๑๒๐ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมแนะแนว๔๐ กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมนักเรียน ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด๓๐ ชมรม/ชุมนุม ชมรม/ชุมนุม๔๐ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์๑๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น๑,๐๐๐ ตัวอย่าง โครงสร้างหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

20 ภาคเรียนที่ ๑ (หน่วยกิต/ชม.) ภาคเรียนที่ ๒ (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ (๔๔๐) รายวิชาพื้นฐาน ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕ (๖๐) ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕ (๖๐) ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๕ (๖๐) ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๕ (๖๐) ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑.๕ (๖๐) ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๑.๕ (๖๐) ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑.๕ (๖๐) ส๒๑๑๐๓ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑.๕ ( ๖๐) ส๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๐.๕ (๒๐) ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๐.๕ (๒๐) พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ (๔๐) พ๒๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ (๔๐) ศ๒๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ (๔๐) ศ๒๑๑๐๒ ศิลปะ ๑ (๔๐) ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑ (๔๐) ง๒๑๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑ (๔๐) อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑.๕ (๖๐) อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑.๕ (๖๐) ตัวอย่าง โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

21 ภาคเรียนที่ ๑ (หน่วยกิต/ชม.) ภาคเรียนที่ ๒ (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕ (๑๐๐) รายวิชาเพิ่มเติม ค๒๑๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๐.๕ (๒๐) ค๒๑๒๐๒ คณิตศาสตร์ GSP ๐.๕ (๒๐) อ๒๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๐.๕ (๒๐) ส๒๑๒๐๑ ท้องถิ่นของเรา ๐.๕ (๒๐) ง๒๑๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๑ ๑ (๔๐) ง๒๑๒๐๓ คอมพิวเตอร์ ๒ ๑ (๔๐) ง๒๑๒๐๒ งานประดิษฐ์ ๐.๕ (๒๐) ง๒๑๒๐๔ งานช่าง ๐.๕ (๒๐) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน๖๐กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน๖๐ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมแนะแนว๒๐ ๑๕ กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมนักเรียน ลูกเสือ - เนตรนารี ลูกเสือ - เนตรนารี ชุมนุม ชุมนุม๒๐๑๕ กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมนักเรียน ลูกเสือ - เนตรนารี ลูกเสือ - เนตรนารี ชุมนุม ชุมนุม๒๐๑๕ กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์๕ ๑๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น๖๐๐รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น๖๐๐ ตัวอย่าง โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

22 โรงเรียนสามารถจัดบูรณาการในรายวิชาต่าง ๆ หรือ กิจกรรมอื่น ๆ ทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน ทั้งนี้ ต้องจัด เวลาปฏิบัติกิจกรรมให้ครบตามที่หลักสูตรแกนกลางกำหนด ตามบริบทและความพร้อมของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ดังนี้ - ระดับประถมศึกษา ( ป.1 - 6) รวม 6 ปี เวลา 60 ชม. - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1 - 3) รวม 3 ปี เวลา 45 ชม. - รัดบมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4 - 6) รวม 3 ปี เวลา 60 ชม. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

23 ประกอบด้วย รหัสวิชา รายชื่อวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นปี จำนวนเวลาเรียน และ / หรือหน่วยกิตที่สอนตลอดปีหรือ ตลอดภาคเรียน การเขียนคำอธิบาย เขียนเป็นความเรียง ระบุองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นภาพรวมที่ ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนและสะท้อนตัวชี้วัดในรายวิชาพื้นฐาน หรือผลการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติม และระบุรหัสตัวชี้วัดหรือ ผลการเรียนรู้ของรายวิชานั้น ๆ คำอธิบายรายวิชา

24 ตัวอย่าง รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทยจำนวน ๒๐๐ ชั่วโมง ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทยจำนวน ๒๐๐ ชั่วโมง ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทยจำนวน ๒๐๐ ชั่วโมง ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทยจำนวน ๑๖๐ ชั่วโมง ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทยจำนวน ๑๖๐ ชั่วโมง ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทยจำนวน ๑๖๐ ชั่วโมง ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทยจำนวน ๑๖๐ ชั่วโมง รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม ท๑๑๒๐๑ ทักษะการพูดจำนวน ๔๐ ชั่วโมง ท๑๒๒๐๑ ทักษะการอ่านจำนวน ๔๐ ชั่วโมง ท๑๓๒๐๑ ทักษะการเขียนจำนวน ๔๐ ชั่วโมง ท๑๔๒๐๑ วรรณกรรมท้องถิ่นจำนวน ๔๐ ชั่วโมง ท๑๕๒๐๑ การเขียนสร้างสรรค์จำนวน ๔๐ ชั่วโมง ท๑๖๒๐๑ ภาษาเพื่อการสื่อสารจำนวน ๔๐ ชั่วโมง

25 รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เวลา 80 ชั่วโมง........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................รหัสตัวชี้วัด ศ 1.1 ป. 5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7 ศ 1.2 ป. 5/1, ป.5/2 ศ 2.1 ป. 5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7 ศ 2.2 ป. 5/1, ป.5/2 ศ 3.1 ป. 5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6 ศ 3.2 ป. 5/1, ป.5/2 รวมทั้งหมด 26 ตัวชี้วัด ตัวอย่าง คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา ศ 15101 ศิลปะ

26 ว 21101 วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 6 0 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................รหัสตัวชี้วัดระบุรหัสตัวชี้วัดที่แบ่งเป็นรายภาคตามความเหมาะสม รวมทั้งหมด............. ตัวชี้วัด ตัวอย่าง คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

27 รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เวลา 40 ชั่วโมง........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ผลการเรียนรู้ 1......................................... 2......................................... 3......................................... ฯลฯ ฯลฯ รวมทั้งหมด......... ผลการเรียนรู้ ตัวอย่าง คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม ระดับประถมศึกษา ท 14201 วรรณกรรมท้องถิ่น

28 ท 22201 เสริมทักษะอ่านบทประพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ผลการเรียนรู้ 1......................................... 2......................................... 3......................................... ฯลฯ ฯลฯ รวมทั้งหมด......... ผลการเรียนรู้ ตัวอย่าง คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม ระดับมัธยมศึกษา คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียน ( ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551) แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมนักเรียน 3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ในแต่ละกิจกรรมให้ระบุแนวการจัดกิจกรรม เวลาการจัดกิจกรรม และแนวทางการประเมินกิจกรรมที่โรงเรียนกำหนด การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียน ( ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551) แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมนักเรียน 3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ในแต่ละกิจกรรมให้ระบุแนวการจัดกิจกรรม เวลาการจัดกิจกรรม และแนวทางการประเมินกิจกรรมที่โรงเรียนกำหนด

30 เกณฑ์การจบ กำหนดเกณฑ์การจบการศึกษาของ โรงเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แยกตามระดับการศึกษาที่โรงเรียนเปิดสอน อย่างชัดเจน

31 ตัวอย่าง เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน จำนวน.....ชั่วโมง และรายวิชาเพิ่มเติม / กิจกรรม เพิ่มเติม จำนวน...ชั่วโมง และมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผ่านทุกรายวิชา 1 ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 2 ผู้เรียนต้องมีผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 3 ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และได้รับการตัดสินผลการเรียน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม 4

32 ตัวอย่าง เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม จำนวน......... หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน จำนวน ๖๖ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม จำนวน......... หน่วยกิต  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็น รายวิชาพื้นฐาน จำนวน ๖๖ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ “ ผ่าน ” ขึ้นไป  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ ผ่าน ” ขึ้นไป  ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และได้รับการตัดสินผลการเรียน “ ผ่าน ” ทุกกิจกรรม “ ผ่าน ” ทุกกิจกรรม

33 ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม จำนวน......... หน่วยกิต เป็นรายวิชาพื้นฐาน จำนวน ๔๑ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม จำนวน ไม่น้อยกว่า....... หน่วยกิต 1 ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต เป็น รายวิชาพื้นฐาน ๔๑หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วย กิต 2 ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ “ ผ่าน ” ขึ้นไป 3 3 ผู้เรียนต้องมีผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ ผ่าน ” ขึ้นป 4 ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และได้รับการตัดสินผล การเรียน “ ผ่าน ” ทุกกิจกรรม 5 ตัวอย่าง เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตัวอย่าง เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

34


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google