งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการควบคุมวัณ โรค จังหวัดนราธิวาส. สถานการณ์วัณโรคเขต 8 จำนวนผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรักษา ( รพ. ในสังกัดสป.+ ศวท. รวม 55 แห่ง )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการควบคุมวัณ โรค จังหวัดนราธิวาส. สถานการณ์วัณโรคเขต 8 จำนวนผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรักษา ( รพ. ในสังกัดสป.+ ศวท. รวม 55 แห่ง )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการควบคุมวัณ โรค จังหวัดนราธิวาส

2 สถานการณ์วัณโรคเขต 8 จำนวนผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรักษา ( รพ. ในสังกัดสป.+ ศวท. รวม 55 แห่ง )

3 สถานการณ์วัณโรคเขต 8 ความครอบคลุมของการค้นหารายป่วย เกิน กว่าเป้าหมาย 70% 704,646,648,625, ,114,100,114, ,372,355,353, ,260,272,250, ,380,373,351, ,1772,1748,1693,1697 %

4 สถานการณ์วัณโรคเขต 8 อัตราการรักษาสำเร็จ น้อยกว่า เป้าหมาย 85% 693,643,644, ,111,99, ,370,353, ,259,272, ,380,373, ,1759,1724,1676 %

5 ผลการรักษาวัณโรคเขต 12 : รพศ./ รพท. ผู้ป่วยรายใหม่เสมหะพบเชื้อปี 2549 %

6 ผลการรักษาวัณโรคเขต 8: รพศ./ รพท. ผู้ป่วยรายใหม่เสมหะพบเชื้อปี 2551/1 %

7 ได้รับคำปรึกษาเพื่อตรวจ HIV ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส รวม %

8 ได้รับการตรวจ HIV % ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส รวม

9 ได้รับ Cotrimoxazole % ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส รวม

10 ได้รับ ARV % ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส รวม

11 ความชุกของวัณโรคดื้อยาหลายขนานในผู้ป่วย รายใหม่ ซึ่งรับบริการ ณ ศูนย์วัณโรคที่ 12 ยะลา

12 ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลาย ขนานในภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 148 ราย 4.7% 2.7% 33.1% 20.3% 25.0% 2.0%

13 แผนการดำเนินงานปี 2552 ประเด็นที่ 1 การขึ้นทะเบียน ประเด็นที่ 2 การรักษา : DOTS การประเมิน ติดตามการรักษา ประเด็นที่ 3 การให้คำปรึกษาการตรวจ HIV ประเด็นที่ 4 การให้ ARV ประเด็นที่ 5 การค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ : ผู้สัมผัส ชุมชนแออัด เรือนจำ ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้สูงอายุ ประเด็นที่ 6 การป้องกันการติดเชื้อใน โรงพยาบาล ประเด็นที่ 7 การกำกับติดตาม ประเมินผล

14 ประเด็นที่ 1 การขึ้นทะเบียน ปัญหา : ความครอบคลุมของการขึ้นทะเบียน ความถูกต้องของที่อยู่ผู้ป่วย แนวทาง : ระบบการายงานผลเสมหะบวกที่รัดกุม การจ่ายยาที่ห้องยาตรวจสอบการขึ้นทะเบียน ทุกราย การซักประวัติที่อยู่ให้รอบคอบ : ที่อยู่จริง ที่อยู่ หลังออกจากรพ. ที่อยู่บืดา มารดา เบอร์โทร ของผู้ป่วย ญาติ เพื่อนสนิท

15 ประเด็นที่ 2 การรักษา : DOTS ให้ใช้ระบบ DOTS ในผู้ป่วยเสมหะบวกทุกราย แบบเข้มข้นโดยเจ้าหน้าที่เท่านั้น : ทุกวันใน 2 เดือนแรกและทุกอาทิตย์ใน 4 เดือนที่เหลือ : ค่าตอบแทน 1,000 บาท / ราย ผู้ป่วยอื่น ๆ นัดแบบปกติ : 2 เดือนแรก ทุก 2 อาทิตย์ และทุกเดือนหลังจากนั้นจนครบ ให้มีการโทรตามก่อนวันนัดทุกราย ให้มีทีมเยี่ยมหลังวันนัดหากผู้ป่วยไม่มารับยา

16 ประเด็นที่ 3 การให้คำปรึกษาการ ตรวจ HIV จัดระบบการให้คำปรึกษาผู้ป่วยวัณโรคทุกราย เพื่อการตรวจ HIV หากผู้ป่วยไม่ยินยอม ให้ส่งพบแพทย์เพื่อ แนะนำการเจาะตรวจ HIV เป้าหมายให้ได้ 100 %

17 ประเด็นที่ 4 การให้ ARV เมื่อเริ่มรักษา TB ให้เตรียมการเพื่อการให้ยา ARV ทันที หลังการรักษา TB 2 อาทิตย์ หากไม่มี ผลข้างเคียงใด ให้เริ่มยา ARV ได้ทันที D4T+ 3TC + EFV มีปัญหาปรึกษาได้

18 ประเด็นที่ 5 การค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ ผู้ป่วยในเรือนจำ : รพ. นราธิวาสราชนครินทร์ ผู้สัมผัสร่วมบ้าน ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยสูงอายุ

19 ประเด็นที่ 6 การป้องกันการติดเชื้อ ในโรงพยาบาล ระบบการแยกผู้ป่วยที่ OPD ผู้ป่วยไอเรื้อรังเกิน 2 อาทิตย์ การใส่ mask ให้ผู้ป่วย การแยกผู้ป่วยใน : ห้องแยกกรณี เสมหะบวก การให้ความรู้ในบุคลากร

20 ประเด็นที่ 7 การกำกับติดตาม ประเมินผล แบบกำกับติดตามการดำเนินงาน สรุปรายงานที่ประชุม คปสจ. ทุกเดือน

21 รพ. ตรวจ AF B. ขึ้นทะเบียนพบเชื้อตรวจ HIV นราธิวาส สุไหงโกลก 5013 บาเจาะ รือเสาะ ศรีสาคร ระแงะ ตากใบ สุไหงปาดี 8842 แว้ง สุคิริน เจาะไอร้อง จะแนะ 2011 จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษา ในเดือนตุลาคม 2551

22 จำนวนผู้ป่วยวัณโรคในทะเบียนที่มารับยา ประจำเดือนตุลาคม 2551 รพ. นัดระยะ เข้ม รับยาระยะ เข้ม นัดระยะ ต่อเนื่อง รับยาระยะ ต่อเนื่อง นราธิวาส 3300 สุไหงโก ลก 7722 บาเจาะ รือเสาะ ศรีสาคร 3310 ระแงะ 2200 ตากใบ 5511 สุไหงปาดี 9910 แว้ง สุคิริน เจาะไอ ร้อง จะแนะ 1100


ดาวน์โหลด ppt แผนการควบคุมวัณ โรค จังหวัดนราธิวาส. สถานการณ์วัณโรคเขต 8 จำนวนผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรักษา ( รพ. ในสังกัดสป.+ ศวท. รวม 55 แห่ง )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google