งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายอาแว ผูหาดา โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายอาคม เหมบุปผ กะ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสาวสาวิตรี ลา ภาวัณย์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายอาแว ผูหาดา โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายอาคม เหมบุปผ กะ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสาวสาวิตรี ลา ภาวัณย์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายอาแว ผูหาดา โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายอาคม เหมบุปผ กะ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสาวสาวิตรี ลา ภาวัณย์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายชัยรัตน์ ไกร ฤกษ์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นายสมเกียรติ จุฑามณี หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 1311 พนักงานราชการ 66 ลูกจ้างประจำ 66 รวม 2523 อัตราว่าง 1. วิศวกรโยธาชำนาญการ 2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน มาช่วย ราชการ 1. น. ส. นุชนารถ อิสรพงศ์พันธุ์ พนักงานภูมิสถาปนิก ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 21 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ 33 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 43 พนักงานราชการ 22 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ 33 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 44 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ -- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (0/0)

3 ที่กิจกรรมเป้าหมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) (5) ส่ง ( เรื่อง ) การเงิน & บัญชี (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) พัสดุ 3661 (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) 2848 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 711 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง )

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผลผลิต ผังเมืองที่จัดทำ 2.1 ผังเมืองรวมจังหวัด ยะลา ข.21 – ข.24 ข.21 ข.22 ข.23 3 ผลผลิต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้างด้านการผังเมือง 3.1 การจัดทำระบบข้อมูลผังเมืองรวมร่วมกับท้องถิ่นเพื่อการติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผล และวางผัง 1) ติดตามผลผังเมืองรวม เมืองยะลา ข.1 ข.2 ข.3 ข.1 2) ติดตามผังเมืองรวม เมืองเบตง ข.1 ข.2 ข.3 ข สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลเพื่อนำไปสู่กระบวนการตามขั้นตอนกฎหมาย 1) ผังเมืองชุมชน เทศบาลตำบลคอกช้าง ข.1 ข.2 ข.3 ข.4 ข.5 ข.1 ข.2 ข.3

5 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 4 งานด้านช่างที่ให้บริการ กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) สำรวจ ( งาน ) ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) ประมาณราคา ( งาน ) ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) ตรวจการจ้าง ( งาน ) งานกำกับตามกฎหมาย ( งาน ) งานบริการด้านผังเมือง ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) ให้บริการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ( เรื่อง ) ให้บริการแผนที่ แผนผัง ( งาน ) ให้ความรู้ด้านการผังเมือง ( ครั้ง )

6 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 ผลผลิต ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 6.1 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อ พัฒนาพื้นที่ (75 จังหวัด ) 1 แห่ง 100% 0%0%0%0%0%0%0%0%0% 0%0% 8.2 โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการ พัฒนาพื้นที่ (10 โครงการ ) 1 แห่ง 7 การตรวจสอบอาคารราชการ 70 อาคาร โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 8.1 โครงการพัฒนาศักยภาพ ด่านพรมแดนไทย - มาเลเซีย ( ด่านเบตง ) ระยะที่ % 20%50%80% 0%5%5%5% 10% ลบ. 20%50%80% 0% 8.2 โครงการก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปัตตานี บริเวณบ้านบันนังสตา ม.2 ต. บันนังสตา อ. บันนังสตา จ. ยะลา (310 เมตร ) 100%25%30%40%50%60%70%80%90%100% 0%30% 69%80%90% 17 ลบ. 30%60%100% 0% % % %

7 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรมเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 8.3 โครงการพัฒนาเมืองเพื่อการ นันทนาการในเขตชุมชน สะเตงนอก อ. เมือง จ. ยะลา 50%10%20%50% 0%5% 10%20% ลบ. 30%60%100% 0% 12.95% 8.4 โครงการปรับปรุงถนนใน ชุมชนพื้นที่จังหวัดยะลา 100%10%30%60%100% 0% ลบ. 10%30%60%100% 0% 8.5 โครงการพัฒนาเมืองเพื่อการ ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ บริเวณ วัดคูหาภิมุข ( วัดถ้ำ ) และพื้นที่ โดยรอบ ต. หน้าถ้ำ อ. เมือง จ. ยะลา 50%10%20%50% 0% ลบ. 50%100% 0% 8.6 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่งริมแม่น้ำปัตตานีบ้านบันนังสตา บริเวณหมู่ที่ 2 ( ต่อเนื่อง ) ต. บันนังสตา อ. บันนังสตา จ. ยะลา (200 เมตร ) 70%10%20%40%70% 0% ลบ. 100% 0%

8 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 9 ผลผลิต : ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนที่จัดทำ 9.1 โครงการก่อสร้างระบบ ป้องกัน น้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง ยะลา ระยะที่ 1 จ. ยะลา 70%20%30%50%70% 0%0%0%25%28%30% ลบ. 30%60%100% 0% 8.53% 9.2 โครงการก่อสร้างระบบ ป้องกัน น้ำท่วมพื้นที่ชุมชน เมืองเบตง ระยะที่ 1 จ. ยะลา 50%10%20%30%50% 0% 10% ลบ. 30%60%100% 0% 10 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ 10.1 โครงการก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งแม่น้ำปัตตานี เทศบาลนครยะลา อ. เมือง จ. ยะลา (300 เมตร ) 85%20%40%60%85% 0%35%46%75% 84%85% ลบ. 50%100% 0%70%100%

9 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน 2 ตรวจสอบสถานบริการ 33 แห่ง การประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน 12 ครั้ง หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัด ทุกข์ บำรุงสุข ” 12 ครั้ง Agenda

10 ที่งบประมาณเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบ บุคลากรและงบอุดหนุน ) ลบ. 0.02%0.06%20.08%25.33%31.41%48.47%57.55%61.84%94.93%95.04%95.17%100% 0.01%1.82%2.62%4.79%6.86%6.92%15.16% 1.1 งบดำเนินงาน ลบ. 1.80%5.81%10.86%16.15%24.29%33.51%42.28%51.30%61.68%73.59%82.25%100% 1.37%10.21%16.83%23.11%28.53%33.60%38.73% 1.2 งบลงทุน ลบ. 0% 20.17%25.42%31.48%48.61%57.70%61.94%95.25% 100% 0%1.74%2.49%4.61%6.65% 14.42%

11 ผังเมือง วัน หมดอายุ ป ผังเมืองรวมจังหวัดยะลา ผังเมืองรวมเมืองยะลา 19 พ. ค. 59 ผังเมืองรวมเมืองเบตง 15 ก. พ. 59 ติดตามผลผังเมืองรวมเมือง ยะลา ติดตามผลผังเมืองรวมเมืองเบ ตง ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบล คอกช้าง


ดาวน์โหลด ppt นายอาแว ผูหาดา โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายอาคม เหมบุปผ กะ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสาวสาวิตรี ลา ภาวัณย์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google