งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายอาแว ผูหาดา โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายอาคม เหมบุปผ กะ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสาวสาวิตรี ลา ภาวัณย์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายอาแว ผูหาดา โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายอาคม เหมบุปผ กะ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสาวสาวิตรี ลา ภาวัณย์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายอาแว ผูหาดา โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายอาคม เหมบุปผ กะ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสาวสาวิตรี ลา ภาวัณย์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายชัยรัตน์ ไกร ฤกษ์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นายสมเกียรติ จุฑามณี หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 1311 พนักงานราชการ 66 ลูกจ้างประจำ 66 รวม 2523 อัตราว่าง 1. วิศวกรโยธาชำนาญการ 2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน มาช่วย ราชการ 1. น. ส. นุชนารถ อิสรพงศ์พันธุ์ พนักงานภูมิสถาปนิก ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 21 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ 33 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 43 พนักงานราชการ 22 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ 33 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 44 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ -- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (0/0)

3 ที่กิจกรรมเป้าหมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 8421 64612821915 2549 32194058467453706114693176558421 716148921082927350542174752 1.1 งานสารบรรณ 670138419732768332140084525 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 2455107251019122314711674 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 88179257359430524578 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 88179257359430524578 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 2455107251019122314711674 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) 46912151821 1.2 การเงิน & บัญชี 10447498123148166 (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 8396787108129142 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) 25711151924 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) ------- 1.3 พัสดุ 3661 (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) 2848 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 711 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง ) 1222222

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผลผลิต ผังเมืองที่จัดทำ 2.1 ผังเมืองรวมจังหวัด ยะลา ข.21 – ข.24 ข.21 ข.22 ข.23 3 ผลผลิต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้างด้านการผังเมือง 3.1 การจัดทำระบบข้อมูลผังเมืองรวมร่วมกับท้องถิ่นเพื่อการติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผล และวางผัง 1) ติดตามผลผังเมืองรวม เมืองยะลา ข.1 ข.2 ข.3 ข.1 2) ติดตามผังเมืองรวม เมืองเบตง ข.1 ข.2 ข.3 ข.1 3.2 สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลเพื่อนำไปสู่กระบวนการตามขั้นตอนกฎหมาย 1) ผังเมืองชุมชน เทศบาลตำบลคอกช้าง ข.1 ข.2 ข.3 ข.4 ข.5 ข.1 ข.2 ข.3

5 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 4 งานด้านช่างที่ให้บริการ 820 4091144 215 284361447524597676756820 24648064280793310761221 6.1 กรรมการ ( คณะ ) 5012223744596670 6.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 244172333423517567625724 6.3 สำรวจ ( งาน ) 18171116172425 6.4 ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) 19171113152425 6.5 ประมาณราคา ( งาน ) 36391319232832 6.6 ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) 395305176107136174200 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) 33193751658298 6.8 ตรวจการจ้าง ( งาน ) 236121521283038 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย ( งาน ) 32255679 5 งานบริการด้านผังเมือง 400 50100150175200225250275300325375400 168343465583673715753 7.1 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 2133866 7.2 ให้บริการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ( เรื่อง ) 2255679 7.3 ให้บริการแผนที่ แผนผัง ( งาน ) 691315545559 7.4 ให้ความรู้ด้านการผังเมือง ( ครั้ง ) 158319409497547587619

6 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 ผลผลิต ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 6.1 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อ พัฒนาพื้นที่ (75 จังหวัด ) 1 แห่ง 100% 0%0%0%0%0%0%0%0%0% 0%0% 8.2 โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการ พัฒนาพื้นที่ (10 โครงการ ) 1 แห่ง 7 การตรวจสอบอาคารราชการ 70 อาคาร 10354570 --- - 51535 8 โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 8.1 โครงการพัฒนาศักยภาพ ด่านพรมแดนไทย - มาเลเซีย ( ด่านเบตง ) ระยะที่ 2 40- 80% 20%50%80% 0%5%5%5% 10% 7.542 ลบ. 20%50%80% 0% 8.2 โครงการก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปัตตานี บริเวณบ้านบันนังสตา ม.2 ต. บันนังสตา อ. บันนังสตา จ. ยะลา (310 เมตร ) 100%25%30%40%50%60%70%80%90%100% 0%30% 69%80%90% 17 ลบ. 30%60%100% 0% 32.07 % 62.95 % 87.02 %

7 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรมเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 8.3 โครงการพัฒนาเมืองเพื่อการ นันทนาการในเขตชุมชน สะเตงนอก อ. เมือง จ. ยะลา 50%10%20%50% 0%5% 10%20% 22.950 ลบ. 30%60%100% 0% 12.95% 8.4 โครงการปรับปรุงถนนใน ชุมชนพื้นที่จังหวัดยะลา 100%10%30%60%100% 0% 77.760 ลบ. 10%30%60%100% 0% 8.5 โครงการพัฒนาเมืองเพื่อการ ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ บริเวณ วัดคูหาภิมุข ( วัดถ้ำ ) และพื้นที่ โดยรอบ ต. หน้าถ้ำ อ. เมือง จ. ยะลา 50%10%20%50% 0% 3.480 ลบ. 50%100% 0% 8.6 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่งริมแม่น้ำปัตตานีบ้านบันนังสตา บริเวณหมู่ที่ 2 ( ต่อเนื่อง ) ต. บันนังสตา อ. บันนังสตา จ. ยะลา (200 เมตร ) 70%10%20%40%70% 0% 2.600 ลบ. 100% 0%

8 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 9 ผลผลิต : ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนที่จัดทำ 9.1 โครงการก่อสร้างระบบ ป้องกัน น้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง ยะลา ระยะที่ 1 จ. ยะลา 70%20%30%50%70% 0%0%0%25%28%30% 64.600 ลบ. 30%60%100% 0% 8.53% 9.2 โครงการก่อสร้างระบบ ป้องกัน น้ำท่วมพื้นที่ชุมชน เมืองเบตง ระยะที่ 1 จ. ยะลา 50%10%20%30%50% 0% 10% 54.40 ลบ. 30%60%100% 0% 10 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ 10.1 โครงการก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งแม่น้ำปัตตานี เทศบาลนครยะลา อ. เมือง จ. ยะลา (300 เมตร ) 85%20%40%60%85% 0%35%46%75% 84%85% 6.380 ลบ. 50%100% 0%70%100%

9 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน 2 ตรวจสอบสถานบริการ 33 แห่ง 33 --- 3 การประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน 12 ครั้ง 123456789101112 1235678 4 หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัด ทุกข์ บำรุงสุข ” 12 ครั้ง 123456789101112 1234567 Agenda

10 ที่งบประมาณเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบ บุคลากรและงบอุดหนุน ) 259.207 ลบ. 0.02%0.06%20.08%25.33%31.41%48.47%57.55%61.84%94.93%95.04%95.17%100% 0.01%1.82%2.62%4.79%6.86%6.92%15.16% 1.1 งบดำเนินงาน 2.495 ลบ. 1.80%5.81%10.86%16.15%24.29%33.51%42.28%51.30%61.68%73.59%82.25%100% 1.37%10.21%16.83%23.11%28.53%33.60%38.73% 1.2 งบลงทุน 256.712 ลบ. 0% 20.17%25.42%31.48%48.61%57.70%61.94%95.25% 100% 0%1.74%2.49%4.61%6.65% 14.42%

11 ผังเมือง วัน หมดอายุ ป 123456789101112131415161718 ผังเมืองรวมจังหวัดยะลา ผังเมืองรวมเมืองยะลา 19 พ. ค. 59 ผังเมืองรวมเมืองเบตง 15 ก. พ. 59 ติดตามผลผังเมืองรวมเมือง ยะลา ติดตามผลผังเมืองรวมเมืองเบ ตง ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบล คอกช้าง 49-56 5656 5656 5656 5656 5656 5656


ดาวน์โหลด ppt นายอาแว ผูหาดา โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายอาคม เหมบุปผ กะ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสาวสาวิตรี ลา ภาวัณย์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google