งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยะลา นายอาคม เหมบุปผกะ นางสาวสาวิตรี ลาภาวัณย์ นายอาแว ผูหาดา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยะลา นายอาคม เหมบุปผกะ นางสาวสาวิตรี ลาภาวัณย์ นายอาแว ผูหาดา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยะลา นายอาคม เหมบุปผกะ นางสาวสาวิตรี ลาภาวัณย์ นายอาแว ผูหาดา
นายอาคม เหมบุปผกะ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นางสาวสาวิตรี ลาภาวัณย์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายอาแว ผูหาดา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ยะลา นายชัยรัตน์ ไกรฤกษ์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นายสมเกียรติ จุฑามณี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)
ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (0/0) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 2 1 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ 3 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 4 3 พนักงานราชการ 2 ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 4 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ - อัตราว่าง 1. วิศวกรโยธาชำนาญการ 2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน มาช่วยราชการ 1. น.ส.นุชนารถ อิสรพงศ์พันธุ์ พนักงานภูมิสถาปนิก ถูกยืมตัว - ลาเรียน อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 13 11 พนักงานราชการ 6 ลูกจ้างประจำ รวม 25 23

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 8421 646 1282 1915 2549 3219 4058 4674 5370 6114 6931 7655 716 1489 2108 2927 3505 4217 4752 1.1 งานสารบรรณ 670 1384 1973 2768 3321 4008 4525 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 245 510 725 1019 1223 1471 1674 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 88 179 257 359 430 524 578 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) (4) จัดเก็บ (เรื่อง) (5) ส่ง (เรื่อง) 4 6 9 12 15 18 21 1.2 การเงิน & บัญชี 10 44 74 98 123 148 166 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 8 39 67 87 108 129 142 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) 2 5 7 11 19 24 (3) งบประมาณ (ครั้ง) - 1.3 พัสดุ 36 61 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) 28 48 (2) จัดจ้าง (ครั้ง) (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง)

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ผลผลิต ผังเมืองที่จัดทำ 2.1 ผังเมืองรวมจังหวัดยะลา ข.21 – ข.24 ข.21 ข.22 ข.23 3 ผลผลิต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้างด้านการผังเมือง 3.1 การจัดทำระบบข้อมูลผังเมืองรวมร่วมกับท้องถิ่นเพื่อการติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผล และวางผัง 1) ติดตามผลผังเมืองรวมเมืองยะลา ข.1 ข.2 ข.3 2) ติดตามผังเมืองรวมเมืองเบตง 3.2 สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลเพื่อนำไปสู่กระบวนการตามขั้นตอนกฎหมาย 1) ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลคอกช้าง ข.4 ข.5

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 4 งานด้านช่างที่ให้บริการ 820 40 91 144 215 284 361 447 524 597 676 756 246 480 642 807 933 1076 1221 6.1 กรรมการ (คณะ) 50 12 22 37 44 59 66 70 6.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 244 172 333 423 517 567 625 724 6.3 สำรวจ (งาน) 18 1 7 11 16 17 24 25 6.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 19 13 15 6.5 ประมาณราคา (งาน) 36 3 9 23 28 32 6.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 395 30 51 76 107 136 174 200 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 33 65 82 98 6.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 6 21 38 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) 2 5 งานบริการด้านผังเมือง 400 100 150 175 225 250 275 300 325 375 168 343 465 583 673 715 753 7.1 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 7.2 ให้บริการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน (เรื่อง) 7.3 ให้บริการแผนที่ แผนผัง (งาน) 54 55 7.4 ให้ความรู้ด้านการผังเมือง (ครั้ง) 158 319 409 497 547 587 619

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6 ผลผลิต ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 6.1 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (75 จังหวัด) 1 แห่ง 100% 0% 8.2โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ (10 โครงการ) 7 การตรวจสอบอาคารราชการ 70 อาคาร 10 35 45 - 5 15 8 โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 8.1 โครงการพัฒนาศักยภาพด่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย (ด่านเบตง) ระยะที่ 2 40-80% 20% 50% 80% 5% 10% 7.542 ลบ. 8.2 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปัตตานี บริเวณบ้านบันนังสตา ม.2 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา (310 เมตร) 25% 30% 40% 60% 70% 90% 69% 17 ลบ. 32.07% 62.95% 87.02%

7 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8.3 โครงการพัฒนาเมืองเพื่อการนันทนาการในเขตชุมชน สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 50% 10% 20% 0% 5% 22.950 ลบ. 30% 60% 100% 12.95% 8.4 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนพื้นที่จังหวัดยะลา 77.760ลบ. 8.5 โครงการพัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ บริเวณวัดคูหาภิมุข (วัดถ้ำ) และพื้นที่โดยรอบ ต.หน้าถ้ำ อ.เมือง จ.ยะลา 3.480 8.6 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปัตตานีบ้านบันนังสตาบริเวณหมู่ที่ 2 (ต่อเนื่อง) ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา (200 เมตร) 70% 40% 2.600

8 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 9 ผลผลิต : ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนที่จัดทำ 9.1 โครงการก่อสร้างระบบป้องกัน น้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองยะลา ระยะที่ 1 จ.ยะลา 70% 20% 30% 50% 0% 25% 28% 64.600ลบ. 60% 100% 8.53% 9.2 โครงการก่อสร้างระบบป้องกัน น้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเบตง ระยะที่ 1 จ.ยะลา 10% 54.40 ลบ. 10 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ 10.1 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำปัตตานี เทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา (300 เมตร) 85% 40% 35% 46% 75% 84% 6.380

9 Agenda ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน 2 ตรวจสอบสถานบริการ 33 แห่ง 33 - 3 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 12 ครั้ง 4 5 6 7 8 9 10 11 12 หน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

10 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) ลบ. 0.02% 0.06% 20.08% 25.33% 31.41% 48.47% 57.55% 61.84% 94.93% 95.04% 95.17% 100% 0.01% 1.82% 2.62% 4.79% 6.86% 6.92% 15.16% 1.1 งบดำเนินงาน 2.495 ลบ. 1.80% 5.81% 10.86% 16.15% 24.29% 33.51% 42.28% 51.30% 61.68% 73.59% 82.25% 1.37% 10.21% 16.83% 23.11% 28.53% 33.60% 38.73% 1.2 งบลงทุน ลบ. 0% 20.17% 25.42% 31.48% 48.61% 57.70% 61.94% 95.25% 1.74% 2.49% 4.61% 6.65% 14.42%

11 สถานภาพผังเมืองในพื้นที่
วันหมดอายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ผังเมืองรวมจังหวัดยะลา ผังเมืองรวมเมืองยะลา 19 พ.ค. 59 ผังเมืองรวมเมืองเบตง 15 ก.พ. 59 ติดตามผลผังเมืองรวมเมืองยะลา ติดตามผลผังเมืองรวมเมืองเบตง ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลคอกช้าง 49-56 56 56 56


ดาวน์โหลด ppt ยะลา นายอาคม เหมบุปผกะ นางสาวสาวิตรี ลาภาวัณย์ นายอาแว ผูหาดา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google