งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลเขาชัยสน ขนาด 30 เตียง จังหวัดพัทลุง ชื่อผู้ติดต่อเภสัชกรพัชรมณฑน์ พัชรยุทธิ กลุ่มงาน เภสัชกรรมและคุ้มครอง ผู้บริโภค โทรศัพท์ 0935764275 อีเมล์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลเขาชัยสน ขนาด 30 เตียง จังหวัดพัทลุง ชื่อผู้ติดต่อเภสัชกรพัชรมณฑน์ พัชรยุทธิ กลุ่มงาน เภสัชกรรมและคุ้มครอง ผู้บริโภค โทรศัพท์ 0935764275 อีเมล์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลเขาชัยสน ขนาด 30 เตียง จังหวัดพัทลุง ชื่อผู้ติดต่อเภสัชกรพัชรมณฑน์ พัชรยุทธิ กลุ่มงาน เภสัชกรรมและคุ้มครอง ผู้บริโภค โทรศัพท์ 0935764275 อีเมล์ อีเมล์ nongnoorxxv@gmail.com

2 บริบท / ภาพรวม / สภาพปัญหา โรงพยาบาลเขาชัยสนเป็นโรงพยาบาล ขนาด 30 เตียง การดูแลผู้ป่วยวัณโรค และผู้ป่วย เอชไอวีมีคลินิกเฉพาะ โดยวัณโรคมีคลินิกวัน จันทร์เช้า ผู้ป่วยเอชไอวีมีคลินิกในวันศุกร์เช้า โดยทั้งสองคลินิกให้บริการแบบ one stop service โดยมีทีมผู้ดูแลประกอบไปด้วย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร เจ้าหน้าที่ชันสูตร

3 การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง ถ้าทำได้ขอตัวเลข 3 ปีย้อนหลัง ฝั่ง HIV คน (%) ฝั่ง TB คน (%) จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ขึ้น ทะเบียนการรักษาในปี จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนการรักษา ในปี 1. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ขึ้นทะเบียน ได้รับการตรวจคัด กรองวัณโรค ( รายใหม่ CXR+ ซักประวัติทุกราย รายเก่าซักประวัติ ทุกครั้งที่มารพ.) จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนการรักษา ในปีได้รับการตรวจเลือดคัดกรองเอชไอวี 2. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ขึ้นทะเบียน ได้รับการตรวจคัด กรองวัณโรคพบ ป่วยวัณโรค TB/HIV คน (%) จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนการรักษา พบผลเลือดเอชไอวี positive ( คิดร้อยละต่อ ผู้ป่วยทั้งหมด ) จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนการ รักษาพบผลเลือดเอชไอวี positive ได้รับการตรวจ CD4 ( คิดร้อยละต่อผู้ป่วย HIV positive) จำนวนผู้ป่วยวัณโรคและเอชไอวี ได้รับ ยาต้านไวรัสตามเกณฑ์การรักษา ( คิดต่อ จำนวนผู้ป่วย HIV positive) จำนวนผู้ป่วยวัณโรคและเอชไอวี ได้รับ ยาป้องกันโรคแทรกซ้อนตามแผนการ รักษาตามเกณฑ์การรักษา ( คิดต่อผู้ป่วย ตามเกณฑ์ที่จะต้องรับยา OI) ผู้ป่วยวัณโรคและเอชไอวีได้รับยาต้าน ไวรัสภายใน 2-8 อาทิตย์ตามเกณฑ์ ประเทศ (CD4 50 ภายใน 2-8 สัปดาห์ ) จำนวนผู้ป่วยวัณโรคและเอชไอวี เสียชีวิตในปีที่ประเมิน ค่ามัธยฐานระยะเวลาในการเริ่มยาต้าน ไวรัส Median time( วัน ) Median CD4 ของผู้ป่วยวัณโรคและเอช ไอวี

4 ฝั่ง TB ปี 55 คน (%) ปี 56 คน (%) ปี 57 คน (%) ปี 58 คน (%) จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียน การรักษาในปี 32341813 จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียน การรักษาในปีได้รับการตรวจเลือด คัดกรองเอชไอวี 32341813 จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียน การรักษาพบผลเลือดเอชไอวี positive ( คิดร้อยละต่อผู้ป่วย ทั้งหมด ) 0000

5 ฝั่ง HIV 2555 คน (%) 2556 คน (%) 2557 คน (%) 2558 คน (%) จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ที่ ขึ้นทะเบียนการรักษา 199136 1. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ขึ้นทะเบียน ได้รับการตรวจคัด กรองวัณโรค ( รายใหม่ CXR+ ซักประวัติทุกราย รายเก่าซักประวัติ ทุกครั้งที่มา รพ.) 122 (100) 121 (100) 123 (100) 115 (100) 2. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ขึ้นทะเบียน ได้รับการตรวจคัด กรองวัณโรค พบป่วยวัณโรค 5130 3. จำนวนผุ้ป่วยเอชไอวีรับยายังมี ชีวิต 103112110109 4. รวมผู้ป่วยเอชไอวีรับยายังมี ชีวิต และผู้ติดเชื้อเอชไอวีราย ใหม่ที่ขึ้นทะเบียนการรักษา 122121123115

6 TB/HIV ปี 55 คน (%) ปี 56 คน (%) ปี 57 คน (%) ปี 58 คน (%) จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนการรักษาพบผล เลือดเอชไอวี positive ได้รับการตรวจ CD4 ( คิด ร้อยละต่อผู้ป่วย HIV positive) 5 (100) 1 (100) 3 (100) 0 (100) จำนวนผู้ป่วยวัณโรคและเอชไอวี ได้รับยาต้าน ไวรัสตามเกณฑ์การรักษา ( คิดต่อจำนวนผู้ป่วย HIV positive) 5 (100) 1 (100) 3 (100) 0 (100) จำนวนผู้ป่วยวัณโรคและเอชไอวี ได้รับยาป้องกัน โรคแทรกซ้อนตามแผนการรักษาตามเกณฑ์การ รักษา ( คิดต่อผู้ป่วยตามเกณฑ์ที่จะต้องรับยา OI) 5 (100) 1 (100) 3 (100) 0 (100) ผู้ป่วยวัณโรคและเอชไอวีได้รับยาต้านไวรัส ภายใน 2-8 อาทิตย์ตามเกณฑ์ประเทศ (CD4 50 ภายใน 2-8 สัปดาห์ ) 4* 0**10 จำนวนผู้ป่วยวัณโรคและเอชไอวี เสียชีวิตในปีที่ ประเมิน 1 020 ค่ามัธยฐานระยะเวลาในการเริ่มยาต้านไวรัส Median time( วัน ) --- * ผู้ป่วย CD4 311 เริ่มกินยาวัณโรค 10/4/55 และแพ้ยา Rimstar จึงทำการ Rechalence ยา เริ่มยา ARV 17/9/55 ** CD4 =340 เริ่มยา TB 8/10/55 เริ่มยา ARV 7/1/56

7 กระบวนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาซึ่ง คุณภาพ / กิจกรรมพัฒนา 1. การมีทีมดูแลผู้ป่วยที่เข้มแข็ง 2. การประสานงานกันของทีมดูแลผู้ป่วยเอชไอวี และทีมดูแลผู้ป่วนวัณโรค 3. มีการประชุมร่วมกันระหว่างทีม 4. มีเภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ ที่รับผิดชอบทั้ง สองคลินิก ก็เลยง่ายในการประสานงานและ ดูแลผู้ป่วย

8 บทเรียนที่ได้รับ 1. ผู้ป่วยทุกรายที่รับยาเอชไอวี ต้องมีการประเมิณ การติดเชื้อวัณโรคจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่มารับ ยา 2. เจ้าหน้าที่ที่จะมารับผิดชอบดูแลผู้ป่วยเอชไอวี จะต้องมีความรู้เรื่องวัณโรค และสามารถคัด กรองการติดเชื้อวัณโรคในผู้ป่วยเอชไอวีได้ 3. เจ้าหน้าที่คลินิกวัณดรคต้องมีความรู้เรื่อง เอช ไอวี และสามารถให้คำปรึกษาเพื่อเจาะคัดกรอง เอชไอวีได้ 4. เจ้าหน้าที่ทั้งสองคลินิกต้องทำงานร่วมกันเพื่อ ช่วยกันดูแลผู้ป่วย

9 ประเด็นการพัฒนาต่อเนื่อง 1. ผู้ป่วยที่มีผลเลือดบวกเอชไอวีทุกรายต้อง ได้รับการคัดกรอง วัณโรค ด้วยวิธี x-ray ทรวง อก และตรวจเสมหะ ในวันที่ผู้ป่วยมาฟังผล เลือด 2. ผู้ป่วยวัณโรค ที่รับยาวัณโรคจนครบการรักษา ได้รับการให้คำปรึกษาและตรวจคัดกรองหา เชื้อเอชไอวีในร่างกายอีกครั้ง ในวันที่ครบ กำหนดการรักษาวัณโรค


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลเขาชัยสน ขนาด 30 เตียง จังหวัดพัทลุง ชื่อผู้ติดต่อเภสัชกรพัชรมณฑน์ พัชรยุทธิ กลุ่มงาน เภสัชกรรมและคุ้มครอง ผู้บริโภค โทรศัพท์ 0935764275 อีเมล์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google