งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายกิติพงษ์ ที่ปรึกษา วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาราชการแทน โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชัชวาล นันทพู สถาปนิกปฏิบัติการ ทำหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายกิติพงษ์ ที่ปรึกษา วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาราชการแทน โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชัชวาล นันทพู สถาปนิกปฏิบัติการ ทำหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายกิติพงษ์ ที่ปรึกษา วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาราชการแทน โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชัชวาล นันทพู สถาปนิกปฏิบัติการ ทำหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาวจันทิรา เกื้อ ด้วง นักผังเมืองชำนาญการ ทำหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายไตรเทพ มี บุญ นายช่างโยธาอาวุโส หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ - ว่าง -

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 11 พนักงานราชการ 66 ลูกจ้างประจำ 55 รวม 22 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ 1 ราย 1. นางพัชราภรณ์ วัฒนธรรมรักษ์ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน ( ไม่รวมในอัตรา ) ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ 33 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิ การ ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ 22 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 44 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ -- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1) ผู้ช่วยโยธาธิการและผัง เมืองจังหวัด (0/0)

3 ที่กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 11, ,5001,600 3,000 4,0005,2006,0007,0008,3009,50010,50011, ,8412, งานสารบรรณ 8831,7882,566 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) ,064 (5) ส่ง ( เรื่อง ) การเงิน & บัญชี (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) 157 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) พัสดุ (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 137 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง ) 111

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังเมืองรวม ( ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง ) - ผัง 3 ผังเมืองรวม ( ร่วมกับท้องถิ่น ) - ผัง 3.1 ผังเมืองรวมชุมชนปาย ผล ข ผังเมืองรวมชุมชนแม่สะ เรียง ผลข ผังเมืองรวมชุมชน ขุนยวม ผล ข 5.1 ข ผังเมืองรวมชุมชนแม่ลา น้อย ผลข 5.1 ข 5.2

5 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 1, ,1061,2581,3261, กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) สำรวจ ( งาน ) ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) ประมาณราคา ( งาน ) ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) ตรวจการจ้าง ( งาน ) งานกำกับตามกฎหมาย ( งาน ) งานบริการด้านผังเมือง กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ ที่ดิน ( เรื่อง ) 000

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 8.1 สนับสนุนการจัดรูป ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 75 จังหวัด 100% การตรวจสอบอาคาร ราชการ 40 อาคาร ตรวจและออกใบอนุญาต โรงมหรสพ ( ในจังหวัดไม่มีการออกใบอนุญาตโรงมหรสพ ) ประชุมคณะกรรมการ อุทธรณ์ 3 ครั้ง --- ( ไม่มีการอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ) 1212 บำรุงรักษาและปรับปรุง เขื่อน ป้องกันตลิ่งบำรุงปกติ 1 แห่ง

7 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก โครงการ งบประมาณรวม 6,700,000 ล้านบาท - โครงการส่งเสริมและพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวจังหวัด แม่ฮ่องสอน กิจกรรมปรับปรุงถนนเชื่อม - ทางหลวง ๑๒๖๖ - ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวถ้ำ แก้วโกมล แผน ผล แผน ผล 2 สนง. เป็นหน่วยงานสนับสนุน โครงการ งบประมาณรวม 790,000 ล้านบาท

8 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน -- 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท ตรวจสอบสถานบริการ - 4 การประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัด ทุกข์ บำรุงสุข ” 7000 Agenda

9 ที่งบประมาณเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบ บุคลากรและงบอุดหนุน ) %20.31%30.04%34.90%45.47%55.20%64.93%75.68%85.41%95.14%100% %24.35% 1.1 งบดำเนินงาน %20.31%30.04%34.90%45.47%55.20%64.93%75.68%85.41%95.14%100% %24.35% 1.2 งบลงทุน %50%100% งบรายจ่ายอื่น

10 ผังเมืองวันหมดอายุป ผังเมืองรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอน ผังเมืองรวมชุมชนแม่สะเรียง ผังเมืองรวมชุมชนขุนยวม ผังเมืองรวมชุมชนแม่ลาน้อย


ดาวน์โหลด ppt นายกิติพงษ์ ที่ปรึกษา วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาราชการแทน โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชัชวาล นันทพู สถาปนิกปฏิบัติการ ทำหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google