งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัทลุง นายเจษฎา ครรชิตานุรักษ์ -ว่าง- นายวีระยุทธ เมฆินทรางกูร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัทลุง นายเจษฎา ครรชิตานุรักษ์ -ว่าง- นายวีระยุทธ เมฆินทรางกูร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัทลุง นายเจษฎา ครรชิตานุรักษ์ -ว่าง- นายวีระยุทธ เมฆินทรางกูร
นายวีระยุทธ เมฆินทรางกูร หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ -ว่าง- หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายเจษฎา ครรชิตานุรักษ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พัทลุง นางพิมพ์มาศ ศุภผล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายวิบูลย์ นพนิช หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ 1

2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 4 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ 2 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 2 1 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ 4 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 4 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ - อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 13 12 พนักงานราชการ 6 ลูกจ้าง รวม 25 24 อัตราว่าง นักผังเมืองชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ จ.ปราจีนบุรี มาช่วยราชการ - ถูกยืมตัว ลาเรียน

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 6,900 เรื่อง 575 1,150 1,725 2,300 2,875 3,450 4,025 4,600 5,175 5,750 6,325 805 1,818 2,486 3,227 1.1 งานสารบรรณ 776 1,737 2,363 3,070 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 281 602 807 1,039 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 99 247 345 457 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) (4) จัดเก็บ (เรื่อง) (5) ส่ง (เรื่อง) 16 39 59 78 1.2 การเงิน & บัญชี 12 50 73 95 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 6 37 80 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) 2 4 5 (3) งบประมาณ (ครั้ง) 9 1.3 พัสดุ 17 31 62 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) 13 19 23 (2) จัดจ้าง (ครั้ง) 10 21 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง) 8 15 18

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ผังเมืองรวม (ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง) 1 ผัง 2.1 จังหวัดพัทลุง ข.18 3 ผังเมืองรวม (ร่วมกับท้องถิ่น) ผัง (ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 6 ตามแผนปฏิบัติการที่ร่วมหารือกับท้องถิ่น) 3.1 เมืองพัทลุง (ประชุมที่ปรึกษาผังเมือง รวมเมืองพัทลุง เมื่อวันที่ 31 ม.ค.56) ข.2 ข.3 ข.4 ข.5 ข.6 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล ผัง ข.1 4.1 เทศบาลตำบลเขาเจียก 4.2 เทศบาลตำบลพญาขัน 4.3 เทศบาลตำบลปรางหมู่ 4.4 เทศบาลตำบลสมหวัง 4.5 เทศบาลตำบลชะรัด 5 ผังพื้นที่เฉพาะ

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 500 ครั้ง 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 450 500 124 249 389 496 6.1 กรรมการ (คณะ) 14 19 27 6.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 90 11 29 45 62 6.3 สำรวจ (งาน) 10 1 2 6.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 4 6.5 ประมาณราคา (งาน) 20 8 12 6.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 230 85 169 265 326 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 30 7 23 31 6.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 9 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) งานบริการด้านผังเมือง 35 3 15 18 21 24 33 5 17 7.1 กรรมการ (คณะ) - 7.2ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 7.3 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (เรื่อง)

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 8.1 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อ พัฒนาพื้นที่ชุมชนนางลาด (การจัดทำผังร่างแปลงที่ดินใหม่) 1 โครงการ 5% 10% 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 9 การตรวจสอบอาคารราชการ 70 อาคาร 35 40 45 50 55 60 65 10 ตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ 2 แห่ง 2 11 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ (28 พ.ย.55) 1 ครั้ง 1 12 บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ป้องกันตลิ่ง- บำรุงปกติ 13 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมคลองลำปำบริเวณวัดยางงาม ม.9 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 1 แห่ง 14 ก่อสร้างอาคารหน่วยทดสอบวัสดุ 1 หลัง

7 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 1.1 ก่อสร้างอาคารแสดงนิทรรศการ, อาคารโรงจอดรถยนต์, เสาธงฯ (ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 27 ส.ค.55) 1 โครงการ 3% 7% 12% 17% 22% 29% 36% 43% 50% 58% 66% 74% 5% ลบ.

8 1.1 การบริการสืบค้นข้อมูลแผนที่สำคัญในเว็บไซต์สำนักงาน
Agenda ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน 1.1 การบริการสืบค้นข้อมูลแผนที่สำคัญในเว็บไซต์สำนักงาน 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 5 แห่ง 3 ตรวจสอบสถานบริการ 6 แห่ง 6 4 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 11 ครั้ง 5 7 8 9 10 11 หน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องงานผังเมือง ครั้ง

9 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2556
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2556 ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) 8.8309 ลบ. 3% 8% 15% 18% 23% 30% 38% 46% 60% 73% 86% 100% 1.96% 4.70% 6.60% 8.41% 1.1 งบดำเนินงาน 2.5709 16.14% 22.67% 28.89% 1.2 งบลงทุน -บำรุงรักษาและปรับปรุง เขื่อนป้องกันตลิ่ง-บำรุงปกติ 6.2600 0.0600 -โครงการก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งริมคลองลำปำ บริเวณวัดยางงาม ม.9 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 3.2000ลบ. - ก่อสร้างอาคารหน่วย ทดสอบวัสดุ 3.0000 1.3 งบรายจ่ายอื่น

10 สถานภาพผังเมืองในพื้นที่
วันหมดอายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ผังเมืองรวมจังหวัดจังหวัดพัทลุง ผังเมืองรวมเมืองพัทลุง 23 ส.ค. 56 ผังพื้นที่เฉพาะ ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลเขาเจียก ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลพญาขัน ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลปรางหมู่ ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลสมหวัง ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลชะรัด 56 56 56 56 56 56 56


ดาวน์โหลด ppt พัทลุง นายเจษฎา ครรชิตานุรักษ์ -ว่าง- นายวีระยุทธ เมฆินทรางกูร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google