งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการโยธาธิการ นายภิญโญ เพชรสลับศรี นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการโยธาธิการ นายภิญโญ เพชรสลับศรี นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการโยธาธิการ นายภิญโญ เพชรสลับศรี นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการ พิเศษ

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 11 พนักงานราชการ 65 ลูกจ้างประจำ 88 รวม 2524 อัตราว่าง 1. พนักงานโยธา มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ - - ลูกจ้างประจำ 44 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 44 พนักงานราชการ 12 ลูกจ้างประจำ - - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 2 2 พนักงานราชการ 3 3 ลูกจ้างประจำ 34 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 33 พนักงานราชการ 1 1 ลูกจ้างประจำ - - โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (-/-)

3 ที่กิจกรรมเป้าหมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 10, ,7072,531 3,424 4,3665,3226,2777,2808,3449,19510,23410, ,9482,8783,9364,8025,8616,8928,1629,18610,38411,41612, งานสารบรรณ 8901,8732,7303,6474,4455,3996,3737,5798,5359,66810,64311,720 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) ,1101,3641,6511,9252,2402,5052,8573,1183,428 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) ,1021,2311,361 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) ,1061,2571,4091,5691,730 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) ,2151,6231,9822,4052,8303,3463,7624,2664,6875,158 (5) ส่ง ( เรื่อง ) การเงิน & บัญชี (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) พัสดุ (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง )

4 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต. ค.55 พ. ย.55 ธ. ค.55 ม. ค.56 ก. พ.56 มี. ค.56 เม. ย.56 พ. ค.56 มิ. ย.56 ก. ค.56 ส. ค.56 ก. ย.56 3 ผลผลิต ผังเมืองที่จัดทำ 3.1 วางและจัดทำผังเมือง (1) ผังเมืองรวมจังหวัดกระบี่ ( ขั้นตอนที่ 12-18) 6 ผลผลิต ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อ พัฒนา 6.2 การดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อ พัฒนาพื้นที่ ( ในเขตเทศบาลเมือง กระบี่ ) การศึกษาและจัดทำแผน ดำเนินโครงการ การเสนอและอนุมัติโครงการ จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ การจัดแปลงที่ดินใหม่ 1 แห่ง

5 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต. ค.5 5 พ. ย.5 5 ธ. ค.55 ม. ค.56 ก. พ.5 6 มี. ค.5 6 เม. ย.5 6 พ. ค.5 6 มิ. ย.5 6 ก. ค.5 6 ส. ค.5 6 ก. ย ผลผลิต องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุน และเสริมสร้างด้านการผังเมือง 7.2 สนับสนุนและส่งเสริม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน การวางและจัดทำผังเมืองรวม การวางผังเมืองรวม ชุมชนเกาะลันตาใหญ่ - เกาะลัน ตาน้อย จังหวัดกระบี่ ( ขั้นตอน ที่ 5-8) 2 ผัง แผน การจัดทำข้อมูลเพื่อ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ เมือง ( ปูมเมือง ) - ผังเมืองรวมเมืองกระบี่ - ผังเมืองรวมชุมชนเกาะลันตา ใหญ่ - เกาะลันตาน้อย จังหวัดกระบี่ แผน ผล

6 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรมเป้าหมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ รายการ ,0801,2921,504 1,696 1,8882,0802,2722, ,0451,1111,2311,2571,3621,4931,6531,9912, กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) สำรวจ ( งาน ) ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) ประมาณราคา ( งาน ) ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) ,0301,1321,2541,5291, ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) ตรวจการจ้าง ( งาน ) งานกำกับตามกฎหมาย ( งาน ) งานบริการด้านผังเมือง รายการ กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) ให้บริการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ ( เรื่อง )

7 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 8 การตรวจสอบอาคาร ราชการ 75 อาคาร ตรวจและออกใบอนุญาตโรง มหรสพ 4 แห่ง ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ ครั้ง บำรุงรักษาและปรับปรุง เขื่อน ป้องกันตลิ่ง - บำรุงปกติ บาท

8 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 6 โครงการ งบประมาณรวม ล้านบาท 1.1 โครงการจัดตั้งศูนย์การ เรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน ( เส้นทางสายไหมทะเล อันดามัน ) ( ปรับปรุงอาคาร แสดงนิทรรศการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ) 100% %5%5%13.50%28% โครงการจัดตั้งศูนย์การ เรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน ( เส้นทางสายไหมทะเลอันดา มัน ) ( ปรับปรุงอาคารศูนย์ จำหน่ายผลิตภัณฑ์และให้ ความรู้ ส่วนห้องบรรยาย ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ) 100% %25%40% 60%80% 85% ลบ

9 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1.3 โครงการสร้าง เอกลักษณ์เกาะลันตาใหญ่ ( ประตูสู่ธรรมชาติ ) ตำบล ศาลาด่าน อำเภอเกาะลัน ตา จังหวัดกระบี่ 100% %22% 25% 30% 64%75%90% ลบ. -9%--18% 47%75% โครงการจัดตั้งศูนย์ การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดา มัน ( เส้นทางสายไหมทะเล อันดามัน ) ( ก่อสร้างลาน ประติมากรรมภายนอก อาคาร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัด กระบี่ ) 100% % 18%20% 45%60% ลบ

10 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1.5 โครงการพัฒนาย่านการ ท่องเที่ยว ถนนเจ้าฟ้าและ บริเวณโดยรอบให้เป็น เอกลักษณ์กระบี่ ( กิจกรรม ปรับปรุงและจัดภูมิทัศน์ถนน ศรีพังงา ซอย 1 ( ปรับปรุง ทางเข้าสถานีขนส่ง ผู้โดยสาร จ. กระบี่ )) 100% ลบ โครงการพัฒนาย่าน การท่องเที่ยว ถนนเจ้าฟ้า และบริเวณโดยรอบให้เป็น เอกลักษณ์กระบี่ ( พัฒนา ย่านการท่องเที่ยว ถนนเจ้า ฟ้า ถนนอุตรกิจ ) อำเภอ เมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ ) 100% %30%45%70%83% 100% ลบ สนง. เป็นหน่วยงานสนับสนุน 52 โครงการ งบประมาณรวม ล้านบาท

11 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 5 อาคาร ตรวจสอบสถานบริการ - 4 การประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน 10 ครั้ง หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัด ทุกข์ บำรุงสุข ” 10 ครั้ง Agenda

12 ที่งบประมาณเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่ รวมงบบุคลากรและ งบอุดหนุน ) ลบ. 5%5%10%20%30%40%50%60%70%80%83%90%100% % 1.1 งบดำเนินงาน ลบ. 5%5%10%20%30%40%50%60%70%80%83%90%100% % 1.2 งบลงทุน 1.3 งบรายจ่ายอื่น -

13 กฏกระทรวงผังเมือง รวม วัน หมดอายุ ป จังหวัดกระบี่ เมืองกระบี่ ( ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 23 ธันวาคม 2554) ชุมชนเกาะลันตา ใหญ่ - เกาะลันตา น้อย 18 (1) /52 53/54 52/53/5 4/55 ประกาศบังคับใช้ เมื่อวันที่ 23 ธ. ค. 54


ดาวน์โหลด ppt หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการโยธาธิการ นายภิญโญ เพชรสลับศรี นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google