งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการโยธาธิการ นายภิญโญ เพชรสลับศรี นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการโยธาธิการ นายภิญโญ เพชรสลับศรี นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการโยธาธิการ นายภิญโญ เพชรสลับศรี นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการ พิเศษ

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 11 พนักงานราชการ 65 ลูกจ้างประจำ 88 รวม 2524 อัตราว่าง 1. พนักงานโยธา มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ - - ลูกจ้างประจำ 44 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 44 พนักงานราชการ 12 ลูกจ้างประจำ - - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 2 2 พนักงานราชการ 3 3 ลูกจ้างประจำ 34 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 33 พนักงานราชการ 1 1 ลูกจ้างประจำ - - โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (-/-)

3 ที่กิจกรรมเป้าหมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 10,9447811,7072,531 3,424 4,3665,3226,2777,2808,3449,19510,23410,944 9181,9482,8783,9364,8025,8616,8928,1629,18610,38411,41612,589 1.1 งานสารบรรณ 8901,8732,7303,6474,4455,3996,3737,5798,5359,66810,64311,720 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 2705588311,1101,3641,6511,9252,2402,5052,8573,1183,428 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 952092913894665716918619811,1021,2311,361 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 1262713845136187549051,1061,2571,4091,5691,730 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 3968291,2151,6231,9822,4052,8303,3463,7624,2664,6875,158 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) 369121518222630343843 1.2 การเงิน & บัญชี 236077118151182200215246273300350 (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 932427095117124133151168181220 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) 10233043505970768898111122 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) 455566667788 1.3 พัสดุ 51571171206280319368405443473473519 (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) -2614152025273033 43 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 271119232428313540 46 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง ) 3654138168236266310340370400430

4 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต. ค.55 พ. ย.55 ธ. ค.55 ม. ค.56 ก. พ.56 มี. ค.56 เม. ย.56 พ. ค.56 มิ. ย.56 ก. ค.56 ส. ค.56 ก. ย.56 3 ผลผลิต ผังเมืองที่จัดทำ 3.1 วางและจัดทำผังเมือง (1) ผังเมืองรวมจังหวัดกระบี่ ( ขั้นตอนที่ 12-18) 6 ผลผลิต ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อ พัฒนา 6.2 การดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อ พัฒนาพื้นที่ ( ในเขตเทศบาลเมือง กระบี่ ) 6.2.1 การศึกษาและจัดทำแผน ดำเนินโครงการ 6.2.2 การเสนอและอนุมัติโครงการ จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 6.2.3 การจัดแปลงที่ดินใหม่ 1 แห่ง

5 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต. ค.5 5 พ. ย.5 5 ธ. ค.55 ม. ค.56 ก. พ.5 6 มี. ค.5 6 เม. ย.5 6 พ. ค.5 6 มิ. ย.5 6 ก. ค.5 6 ส. ค.5 6 ก. ย.5 6 7 ผลผลิต องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุน และเสริมสร้างด้านการผังเมือง 7.2 สนับสนุนและส่งเสริม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน การวางและจัดทำผังเมืองรวม 7.2.2 การวางผังเมืองรวม ชุมชนเกาะลันตาใหญ่ - เกาะลัน ตาน้อย จังหวัดกระบี่ ( ขั้นตอน ที่ 5-8) 2 ผัง แผน 7.2.5 การจัดทำข้อมูลเพื่อ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ เมือง ( ปูมเมือง ) - ผังเมืองรวมเมืองกระบี่ - ผังเมืองรวมชุมชนเกาะลันตา ใหญ่ - เกาะลันตาน้อย จังหวัดกระบี่ แผน ผล

6 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรมเป้าหมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ รายการ 217434651 868 1,0801,2921,504 1,696 1,8882,0802,2722,464 2485509271,0451,1111,2311,2571,3621,4931,6531,9912,287 6.1 กรรมการ ( คณะ ) 144122742475256607586104119131 6.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 96014375461677273758089100115 6.3 สำรวจ ( งาน ) 4838121416192223 6.4 ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) 4837111617212233 6.5 ประมาณราคา ( งาน ) 4837121822252630 414950 6.6 ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) 9002084367558328689549701,0301,1321,2541,5291,779 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) 483912243245 55677991104 6.8 ตรวจการจ้าง ( งาน ) 482916182123 2526283136 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย ( งาน ) 220010131516 7 งานบริการด้านผังเมือง รายการ 50100150200250300350400450500550600 345984164252320364513544583609633 7.1 กรรมการ ( คณะ ) 7914 7.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 152535109189257291428443465480490 7.3 ให้บริการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ ( เรื่อง ) 1225354149 597187104115129

7 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 8 การตรวจสอบอาคาร ราชการ 75 อาคาร -51020304055657075-- ----1044 75-- 9 ตรวจและออกใบอนุญาตโรง มหรสพ 4 แห่ง ------------ ------------ 10 ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ ครั้ง ------------ ------------ 11 บำรุงรักษาและปรับปรุง เขื่อน ป้องกันตลิ่ง - บำรุงปกติ บาท

8 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 6 โครงการ งบประมาณรวม 60.800 ล้านบาท 1.1 โครงการจัดตั้งศูนย์การ เรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน ( เส้นทางสายไหมทะเล อันดามัน ) ( ปรับปรุงอาคาร แสดงนิทรรศการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ) 100%--------2%5%5%13.50%28% 17.243---------- 3.448 1.2 โครงการจัดตั้งศูนย์การ เรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน ( เส้นทางสายไหมทะเลอันดา มัน ) ( ปรับปรุงอาคารศูนย์ จำหน่ายผลิตภัณฑ์และให้ ความรู้ ส่วนห้องบรรยาย ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ) 100%---------- - - ----5%25%40% 60%80% 85% 13.069 ลบ. 5.117

9 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1.3 โครงการสร้าง เอกลักษณ์เกาะลันตาใหญ่ ( ประตูสู่ธรรมชาติ ) ตำบล ศาลาด่าน อำเภอเกาะลัน ตา จังหวัดกระบี่ 100% --- -18%22% 25% 30% 64%75%90% 18.000 ลบ. -9%--18% 47%75% --1.6203.240 8.4611.5211.50 1.4 โครงการจัดตั้งศูนย์ การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดา มัน ( เส้นทางสายไหมทะเล อันดามัน ) ( ก่อสร้างลาน ประติมากรรมภายนอก อาคาร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัด กระบี่ ) 100% ------- ---- - ----15% 18%20% 45%60% 1.720 ลบ. ---------- 0.7464

10 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1.5 โครงการพัฒนาย่านการ ท่องเที่ยว ถนนเจ้าฟ้าและ บริเวณโดยรอบให้เป็น เอกลักษณ์กระบี่ ( กิจกรรม ปรับปรุงและจัดภูมิทัศน์ถนน ศรีพังงา ซอย 1 ( ปรับปรุง ทางเข้าสถานีขนส่ง ผู้โดยสาร จ. กระบี่ )) 100% --- -- 2.808 ลบ. --- --2.808 1.6 โครงการพัฒนาย่าน การท่องเที่ยว ถนนเจ้าฟ้า และบริเวณโดยรอบให้เป็น เอกลักษณ์กระบี่ ( พัฒนา ย่านการท่องเที่ยว ถนนเจ้า ฟ้า ถนนอุตรกิจ ) อำเภอ เมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ ) 100% ------ --15%30%45%70%83% 100% 7.960 ลบ. ----------- --1.592 2.388 5.970 7.960 2 สนง. เป็นหน่วยงานสนับสนุน 52 โครงการ งบประมาณรวม 522.454 ล้านบาท

11 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 5 อาคาร ------5----- ------------ 3 ตรวจสอบสถานบริการ - 4 การประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน 10 ครั้ง --12345678910 --123456789 5 หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัด ทุกข์ บำรุงสุข ” 10 ครั้ง --12345678910 --123456789 Agenda

12 ที่งบประมาณเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่ รวมงบบุคลากรและ งบอุดหนุน ) 2.559400 ลบ. 5%5%10%20%30%40%50%60%70%80%83%90%100% 10.2824.3229.0847.1158.9173.9077.0184.6985.129534686.04100% 1.1 งบดำเนินงาน 2.559400 ลบ. 5%5%10%20%30%40%50%60%70%80%83%90%100% 10.2824.3229.0847.1158.9173.9077.0184.6985.1295.4686.04100% 1.2 งบลงทุน 1.3 งบรายจ่ายอื่น -

13 กฏกระทรวงผังเมือง รวม วัน หมดอายุ ป 123456789101112131415161718 จังหวัดกระบี่ เมืองกระบี่ ( ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 23 ธันวาคม 2554) ชุมชนเกาะลันตา ใหญ่ - เกาะลันตา น้อย 18 (1) 484950 51 51/52 53/54 52/53/5 4/55 ประกาศบังคับใช้ เมื่อวันที่ 23 ธ. ค. 54


ดาวน์โหลด ppt หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการโยธาธิการ นายภิญโญ เพชรสลับศรี นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google