งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายวีรวุฒิ ประวัติ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายสมศักดิ์ วิริยะธ นาวุฒิวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางยุพา พวง มาลี หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายวีรวุฒิ ประวัติ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายสมศักดิ์ วิริยะธ นาวุฒิวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางยุพา พวง มาลี หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายวีรวุฒิ ประวัติ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายสมศักดิ์ วิริยะธ นาวุฒิวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางยุพา พวง มาลี หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นางศรีวรรณ อนันตผล หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง รักษาการ นายมีโชค นัฏ สถาพร หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 1210 พนักงานราชการ 77 ลูกจ้างประจำ 55 รวม 242 อัตราว่าง วิศวกรโยธาชำนาญการ = 1 ไปช่วย ราชการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ = 1 ช่วยราชการสำนักก่อสร้างและปรับปรุง หมู่พระที่นั่งอัมพรสถาน มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 33 พนักงานราชการ - - ลูกจ้างประจำ 11 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิ การ ข้าราชการ 32 พนักงานราชการ 22 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 44 ลูกจ้างประจำ 44 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 33 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ -- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)

3 ที่กิจกรรมเป้าหมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 14, ,6002,400 3,200 4,5005,2006,5007,2008,5009,20010,00014, ,0902, งานสารบรรณ 9122,0202,822 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) ,139 (5) ส่ง ( เรื่อง ) การเงิน & บัญชี (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) พัสดุ (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) 3810 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 456 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง ) -55

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย ผังเมืองรวม ( ดำเนินการปรับปรุงผัง ) 2 ผัง ( ผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี ผังเมืองรวมเมืองสองพี่น้อง ผังเมืองรวม ( ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง ) 1 ผัง ( ผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี ) ผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี ประกาศใช้บังคับแล้ว เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ผังเมืองรวม ( ร่วมกับท้องถิ่น ) 2 ผังข.1 ข.2 ข.3 ข ผังเมืองรวมท่าเสด็จ ข ผังเมืองรวมสามชุก ข.1 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 3 ผังข.1 ข.2 ข.3 ข.4 ข เทศบาลตำบลท่า ระหัด เตรียมแผนที่ฐาน (Base Map) ข เทศบาลตำบลวังยาง เตรียมแผนที่ฐาน (Base Map) ข เทศบาลตำบลห้วย วังทอง เตรียมแผนที่ฐาน (Base Map) ข.1 5 ผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม

5 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรมเป้าหมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 600 ครั้ง กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) สำรวจ ( งาน ) ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) ประมาณราคา ( งาน ) ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) ตรวจการจ้าง ( งาน ) งานกำกับตามกฎหมาย ( งาน ) งานบริการด้านผังเมือง 132 ครั้ง กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) ให้บริการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ ( เรื่อง )

6 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 8.1 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อ พัฒนา พื้นที่ (75 จังหวัด ) 9 การตรวจสอบอาคารราชการ 75 อาคาร ตรวจและออกใบอนุญาตโรง มหรสพ 4 แห่ง 11 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ ครั้ง 12 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน ม.3 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดสวนหงษ์ ( ตอน 4) ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลา ม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง

7 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรมเป้าหมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 14 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน วัดเทพสุธาวาส ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดท่าเตียน ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ป้องกันตลิ่ง - บำรุงปกติ - แห่ง.1000

8 Agenda ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท - หลัง 3 ตรวจสอบสถานบริการ - แห่ง 4 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน - โครงการปฏิบัติการราชการเพื่อให้ บริการประชาชนร่วมกับจังหวัด สุพรรณบุรี (1 ครั้ง / เดือน ) 12 ครั้ง หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัดทุกข์ บำรุง สุข ” 12 ครั้ง

9 ที่งบประมาณ เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวม งบบุคลากรและงบอุดหนุน ) ล้านบาท 0%5%10%15%25%35%45%55%65%75%95.%100% 0.10%17%17.86% 1.1 งบดำเนินงาน ล้านบาท 0%5%10%15%25%35%45%55%65%75%95.%100% 2.26%7.66%12.72% 1.2 งบลงทุน ล้านบาท 0%5%10%15%25%35%45%55%65%75%95.%100% 0%18% 1.3 งบรายจ่ายอื่น งบลงทุน งบประมาณปี โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นำท่าจีนบริเวณวัดสวนหงส์ ( ตอน 4) 13,470,000.- บาท ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 160 เมตร งบประมาณทั้งสิ้น 26,970,000.- บาท 2. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน หมู่ 3 ตำบลบ้านกร่าง 13,970,000.- บาท อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 270 เมตร งบประมาณทั้งสิ้น 39,950,000.- บาท 3. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน วัดเทพสุธาวาส ตำบลมดแดง 4,000,000.- บาท อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 160 เมตร งบประมาณทั้งสิ้น 20,000,000.- บาท 4. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดท่าเตียน ตำบลเดิมบาง 3,000,000.- บาท อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 100 เมตร งบประมาณทั้งสิ้น 15,000,000.- บาท รวมงบลงทุนปี ,440,000.- บาท งบผูกพันจากปี 2555 งบประมาณที่ได้รับใหม่ปี 2556

10 ผังเมืองวันหมดอายุป ผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี ผังเมืองรวมเมืองสองพี่น้อง 4 ก. ย. 48 ผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี ประกาศ 22 มิถุนายน มิ. ย.60 ผังเมืองชุมชน ทต. ท่าระหัด ผังเมืองชุมชน ทต. วังยาง ผังเมืองชุมชน ทต. ห้วยวังทอง


ดาวน์โหลด ppt นายวีรวุฒิ ประวัติ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายสมศักดิ์ วิริยะธ นาวุฒิวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางยุพา พวง มาลี หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google