งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุพรรณบุรี นายวีรวุฒิ ประวัติ นายสมศักดิ์ วิริยะธนาวุฒิวงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุพรรณบุรี นายวีรวุฒิ ประวัติ นายสมศักดิ์ วิริยะธนาวุฒิวงษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุพรรณบุรี นายวีรวุฒิ ประวัติ นายสมศักดิ์ วิริยะธนาวุฒิวงษ์
นายสมศักดิ์ วิริยะธนาวุฒิวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นางศรีวรรณ อนันตผล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง รักษาการ นายวีรวุฒิ ประวัติ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สุพรรณบุรี นายมีโชค นัฏสถาพร หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นางยุพา พวงมาลี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ 1 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 3 2 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 4 ลูกจ้างประจำ ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ - อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 12 10 พนักงานราชการ 7 ลูกจ้างประจำ 5 รวม 24 22 อัตราว่าง วิศวกรโยธาชำนาญการ = 1 ไปช่วยราชการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ = 1 ช่วยราชการสำนักก่อสร้างและปรับปรุงหมู่พระที่นั่งอัมพรสถาน มาช่วยราชการ - ถูกยืมตัว ลาเรียน

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 14,000 800 1,600 2,400 3,200 4,500 5,200 6,500 7,200 8,500 9,200 10,000 938 2,090 2,919 1.1 งานสารบรรณ 912 2,020 2,822 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 241 508 708 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 164 367 513 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) 130 312 431 (4) จัดเก็บ (เรื่อง) 371 820 1,139 (5) ส่ง (เรื่อง) 6 18 31 1.2 การเงิน & บัญชี 19 52 76 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 12 37 55 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) 13 (3) งบประมาณ (ครั้ง) 2 1.3 พัสดุ 7 21 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) 3 8 10 (2) จัดจ้าง (ครั้ง) 4 5 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง) -

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 2 3 ผังเมืองรวม (ดำเนินการปรับปรุงผัง) 2 ผัง (ผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี ผังเมืองรวมเมืองสองพี่น้อง ผังเมืองรวม (ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง) 1 ผัง (ผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี) ผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี ประกาศใช้บังคับแล้ว เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ผังเมืองรวม (ร่วมกับท้องถิ่น) 2 ผัง ข.1 ข.2 ข.3 ข.4 3.1 ผังเมืองรวมท่าเสด็จ 3.2 ผังเมืองรวมสามชุก 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล ผัง ข.5 4.1 เทศบาลตำบลท่าระหัด เตรียมแผนที่ฐาน (Base Map) 4.2 เทศบาลตำบลวังยาง 4.3 เทศบาลตำบลห้วยวังทอง 5 ผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 600 ครั้ง 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 226 503 6.1 กรรมการ (คณะ) 22 9 16 21 6.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 96 24 65 78 6.3 สำรวจ (งาน) - 1 6.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 2 4 6.5 ประมาณราคา (งาน) 3 6.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 264 165 363 564 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 48 13 28 38 6.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 12 23 31 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) 74 7 งานบริการด้านผังเมือง 132 36 60 72 84 108 120 7.1 กรรมการ (คณะ) 7.2ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 8 15 7.3 ให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ(เรื่อง) 11 26 29

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 8.1 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา พื้นที่ (75 จังหวัด) 9 การตรวจสอบอาคารราชการ 75 อาคาร - 10 20 30 40 50 60 ตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ 4 แห่ง 11 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ ครั้ง 12 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน ม.3 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 3.1960 .8989 5.3932 4.5942 13 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดสวนหงษ์ (ตอน 4) ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า 2.4797 2.0227 2.1576 1.9553 6.2555

7 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 14 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน วัดเทพสุธาวาส ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง 3.000 4.000 15 บริเวณวัดท่าเตียน ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 2.250 16 บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ป้องกันตลิ่ง- บำรุงปกติ - .1000

8 Agenda ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท - หลัง 3 ตรวจสอบสถานบริการ แห่ง 4 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน -โครงการปฏิบัติการราชการเพื่อให้บริการประชาชนร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี (1ครั้ง/เดือน) 12 ครั้ง 5 6 7 8 9 10 11 12 หน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

9 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) ล้านบาท 0% 5% 10% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 95.% 100% 0.10% 17% 17.86% 1.1 งบดำเนินงาน 1.6636 ล้านบาท 2.26% 7.66% 12.72% 1.2 งบลงทุน 34.440ล้านบาท 18% 1.3 งบรายจ่ายอื่น งบลงทุน งบประมาณปี 2556 1. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นำท่าจีนบริเวณวัดสวนหงส์ (ตอน 4) ,470, บาท ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 160 เมตร งบประมาณทั้งสิ้น 26,970,000.- บาท 2. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน หมู่ 3 ตำบลบ้านกร่าง ,970,000.- บาท อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 270 เมตร งบประมาณทั้งสิ้น 39,950,000.- บาท 3. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน วัดเทพสุธาวาส ตำบลมดแดง ,000,000.- บาท อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 160 เมตร งบประมาณทั้งสิ้น 20,000,000.- บาท 4. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดท่าเตียน ตำบลเดิมบาง ,000,000.- บาท อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 100 เมตร งบประมาณทั้งสิ้น 15,000,000.- บาท รวมงบลงทุนปี ,440,000.- บาท งบผูกพันจากปี 2555 งบประมาณที่ได้รับใหม่ปี 2556

10 สถานภาพผังเมืองในพื้นที่
วันหมดอายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี ผังเมืองรวมเมืองสองพี่น้อง 4 ก.ย. 48 ผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี ประกาศ 22 มิถุนายน 2555 21 มิ.ย.60 ผังเมืองชุมชน ทต. ท่าระหัด ผังเมืองชุมชน ทต. วังยาง ผังเมืองชุมชน ทต. ห้วยวังทอง 18 2556 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2556 2556 2556


ดาวน์โหลด ppt สุพรรณบุรี นายวีรวุฒิ ประวัติ นายสมศักดิ์ วิริยะธนาวุฒิวงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google