งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นายอานนท์ ทองสว่าง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายประคอง ชูนวล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ระนอง นายรังสรรค์ ปานบุญ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นางเนตรชนก วิลาควง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)
ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (0/0) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ 4 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ 2 ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ 4 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ - อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 12 พนักงานราชการ 6 ลูกจ้างประจำ 8 รวม 26 อัตราว่าง - มาช่วยราชการ ถูกยืมตัว ลาเรียน

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป รายการ 9474 629 1340 1961 2624 3337 4421 5137 6028 6797 7724 8745 919 1834 2397 3248 4012 5223 6289 7039 7795 8569 1.1 งานสารบรรณ 899 1727 2247 3049 3766 4902 5899 6597 7287 8008 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 226 485 582 830 1028 1359 1594 1804 2019 2254 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 143 239 339 439 543 697 834 922 1006 1084 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) 154 262 370 473 581 741 883 976 1061 1146 (4) จัดเก็บ (เรื่อง) 369 724 921 1269 1571 2056 2535 2833 3132 3445 (5) ส่ง (เรื่อง) 7 17 35 38 43 49 53 62 69 79 1.2 การเงิน & บัญชี 20 65 92 125 156 197 242 278 320 351 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 14 78 105 130 168 207 237 274 302 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) 2 6 8 18 21 27 31 36 39 (3) งบประมาณ (ครั้ง) 4 10 1.3 พัสดุ - 42 58 74 90 124 148 164 188 210 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) 13 16 33 40 47 55 61 (2) จัดจ้าง (ครั้ง) 29 34 44 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง) 37 45 82 94

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ผังเมืองรวม (ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง) 1 ผัง 2.1 จังหวัดระนอง ข.18 3 ผังเมืองรวม (ร่วมกับท้องถิ่น) 1 ผัง 3.1 งานวาง/ปรับปรุง ผังเมืองรวมเมืองระนอง (เทศบาลเมืองระนอง, เทศบาล ต.ปากน้ำ, เทศบาล ต.บางริ้น, เทศบาล ต.ปากน้ำท่าเรือ, เทศบาล ต.บางนอน และ อบต.หาดส้มแป้น ข.1 ข.2 ข.3 ข.4 - 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 4 ผัง ข.5 4.1 เทศบาลตำบลบางริ้น 4.2 เทศบาลตำบลปากน้ำ 4.3 เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ 4.4 เทศบาลตำบล จ.ป.ร. 5 ผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม - ผัง 5.1 อบต. 5.2 อบต. 5.3 อบต.

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 550 รายการ 43 86 134 177 220 268 312 360 409 453 501 550 73 168 254 431 511 579 708 771 973 1078 6.1 กรรมการ (คณะ) 84 5 14 22 42 53 64 76 82 90 96 6.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 72 3 10 12 15 19 25 33 41 48 6.3 สำรวจ (งาน) 4 8 18 21 24 26 6.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 1 2 13 20 6.5 ประมาณราคา (งาน) 7 9 17 6.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 210 37 110 180 318 379 413 504 543 716 797 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 28 6.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 30 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) - งานบริการด้านผังเมือง 60 รายการ 35 40 45 50 55 27 32 36 44 54 63 7.1 กรรมการ (คณะ) 7.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 11 7.3 ให้บริการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ(เรื่อง) 16 31

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 8.1 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อ พัฒนาพื้นที่ (75 จังหวัด) 100% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% - 25% 65% 9 การตรวจสอบอาคารราชการ 60 อาคาร 5 15 20 30 35 40 45 50 55 42 10 ตรวจและออกใบอนุญาต โรงมหรสพ 11 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ 12 บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ป้องกันตลิ่ง- บำรุงปกติ

7 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ต่อเนื่องปีงบประมาณ 2555 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 3 โครงการ งบประมาณรวม ล้านบาท 1.1 โครงการก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกระบุรี บ้านหาดตุ่น (ชุมชนบ้าน จอมแห) ม.8 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 1 แห่ง 100% 6.6845 ลบ. 72.71% 1.2 โครงการพัฒนาปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยวน้ำแร่ร้อนสวนสาธารณะรักษะวาริน 10% 20% 25% 30% 40% 50% 55% 70% 80% 95% - 4% 12% 16% 25.5% 45% 57% 78% 80.33% 22.9% 1.3 โครงการอันดามันเกทเวย์ (ประตูสู่อันดามัน) 15% 90% 6% 11% 13% 19% 26% 38% 47% 60% 99% 9% 14.5% 71.5% 2 สนง. เป็นหน่วยงานสนับสนุน - โครงการ งบประมาณรวม - ล้านบาท

8 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ปีงบประมาณ 2556 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 3 โครงการ งบประมาณรวม ล้านบาท (จังหวัด) 1.1 โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวน้ำแร่ร้อนสวนสาธารณะรักษะวาริน (ระยะที่ 2) 1 แห่ง - 10% 20% 30% 50% 70% 100% ลบ. 1.2 โครงการก่อสร้างเขื่อน ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งป้องกัน น้ำท่วมริมคลองน้ำจืด 1% 5% 7% 25% (กลุ่มจังหวัด) 1.3 โครงการก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งชายแดนริมน้ำ กระบุรี บ้านหาดโพ๊ะ ม.8 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 7.64% 26.41% 48.25% 87.95% 20.96% 2 สนง. เป็นหน่วยงานสนับสนุน - โครงการ งบประมาณรวม - ล้านบาท

9 Agenda ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน - 1.1 1.2 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 4 หลัง 5 3 ตรวจสอบสถานบริการ 13 4 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 12 ครั้ง 6 7 8 9 10 หน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

10 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) 2.3434 ลบ. 20% 44% 69% 94 % 100 % 4.24% 12.86% 18.32% 23.60% 23.41% 30.53% 58.23% 62.75% 72.48% 77.96% 1.1 งบดำเนินงาน 1.8304 13.14% 18.72% 24.11 % 29.97% 39.09 % 46.53% 52.32% 64.78% 71.79% 1.2 งบลงทุน 0.5130 10% 25% 50 % 80 % - 99.97% 1.3 งบรายจ่ายอื่น

11 สถานภาพผังเมืองในพื้นที่
วันหมดอายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ผังเมืองรวมจังหวัดระนอง ผังเมืองรวมเมืองระนอง 11 ก.พ. 58 ผังเมืองชุมชน ทต.บางริ้น ผังเมืองชุมชน ทต.ปากน้ำ ผังเมืองชุมชน ทต.ปากน้ำท่าเรือ ผังเมืองชุมชน ทต.จ.ป.ร. 18 (1) 56 56 56 56


ดาวน์โหลด ppt โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google