งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุม War Room กระทรวง สาธารณสุข ติดตามเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาโรค ไข้เลือดออก ครั้งที่ 7/2556 วันที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 08.00 – 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุม War Room กระทรวง สาธารณสุข ติดตามเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาโรค ไข้เลือดออก ครั้งที่ 7/2556 วันที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 08.00 – 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุม War Room กระทรวง สาธารณสุข ติดตามเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาโรค ไข้เลือดออก ครั้งที่ 7/2556 วันที่ 5 เมษายน 2556 เวลา – น. ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข

2 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จ. นครปฐม ณ 20 เม. ย.56 รูปที่ 1 เปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครปฐม ปี 2556 กับค่ามัธยฐานและ ปี 2555 ที่มา : บัตรรายงานผู้ป่วยโรคเฝ้าระวัง ( รง.506/507) งานระบาดวิทยา สสจ. นครปฐม ( ข้อมูล ณ 22 เมษายน 2556)

3

4

5 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน ปี 2556 ณ วันที่ 2 เมษายน 2556 แหล่งข้อมูล : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุม โรค

6 แผนที่แสดงจำนวนผู้ป่วย 8 สัปดาห์ เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน W 8 W 7 จำนวนผู้ป่วยสูงกว่ามัธย ฐานมากว่า 20% จำนวนผู้ป่วยน้อยกว่ามัธยฐานมากว่า 20% จำนวนผู้ป่วยสูงกว่ามัธยฐานแต่น้อยกว่า 20% W 9 W 6 W 12 W 11 W 13 W 10

7 แผนที่แสดงค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ( HI ) ใน 190 อำเภอเสี่ยงปี 2556 ข้อมูลจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 – 12 จัดทำโดย สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง ณ วันที่ 4 เมษายน 2556 จังหวัดminmax พิษณุโลก ตราด ปทุมธานี ระยอง นนทบุรี กาญจนบุรี เพชรบูรณ์ ชลบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ ฉะเชิงเทรา ศรีสะเกษ สระบุรี ร้อยเอ็ด พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ สมุทรสาคร สุพรรณบุรี ปราจีนบุรี จันทบุรี อำนาจเจริญ สระแก้ว ราชบุรี กาฬสินธุ์ สมุทรปราการ หนองคาย ตาก สกลนคร หนองบัวลำภู จังหวัดminmax เชียงราย มหาสารคาม อุบลราชธานี นครพนม นครศรีธรรมราช อุดรธานี สุรินทร์ ขอนแก่น แพร่ ยโสธร สงขลา มุกดาหาร เพชรบุรี บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ อุตรดิตถ์ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ สุราษฎร์ธานี เลย ชุมพร อุทัยธานี ลำปาง สมุทรสงคราม ลพบุรี ลำพูน น่าน อ่างทอง ปัตตานี กระบี่ พะเยา3.50- แม่ฮ่องสอน3.37- จังหวัดที่ไม่ได้มีการสำรวจ นราธิวาส พัทลุง จังหวัดที่มีผู้ป่วยต่อเนื่องในช่วง 2 สัปดาห์ล่าสุด ( สัปดาห์ที่ 12 – 13) เทียบกับค่า HI ที่สำรวจในเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2556

8 ผู้เสียชีวิต จากรายงาน 506 และรายงานตรวจสอบ ข่าวการระบาด รวม 20 ราย  การรักษาครั้งแรก  ซื้อยากินเอง / คลินิก / โรงพยาบาลเอกชน จำนวน 11 ราย  โรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 9 ราย  จำนวนครั้งที่รักษา มัธยฐาน = 2 ครั้ง (9 ราย )  ระยะเวลาจากวันเริ่มป่วยถึงวันที่วินิจฉัย มัธยฐาน = 4 วัน (2 ราย )  กลุ่มอายุ  ปี 13 ราย  15 ปีขึ้นไป 7 ราย รักษา ( ครั้ง ) จำนวน ( ราย ) ระยะเวลา ( วัน ) ไม่ทราบ จำนวน ( ราย )

9 2. การดำเนินงานป้องกันและการ ควบคุมไข้เลือดออก

10 สถานการณ์อสม.รพสต.อปท.อำเภอจังหวัด สำรวจครัวเรือน ทุกสัปดาห์ - ประเมินความเสี่ยง - รายงาน สถานการณ์ - ประเมินความ เสี่ยง - รายงาน สถานการณ์ - ประเมินความเสี่ยง - รายงาน สถานการณ์ พบลูกน้ำแนะนำเจ้าบ้าน 4 ป. 1 ข. พบยุงตัวแก่แนะนำเจ้าบ้าน กำจัดยุง พบผู้ป่วยสงสัย ไข้เลือดออก - แนะนำผู้ป่วยไป พบแพทย์ ทายากัน ยุง - สำรวจลูกน้ำใน บ้านผู้ป่วยและบ้าน ใกล้เคียง - แจ้งรพสต. - ติดตามผู้ป่วย - ประชาสัมพันธ์ว่า พบผู้ป่วยในชุมชน -สำรวจ/กำจัดลูกน้ำ ในบ้านผป.และบ้าน ใกล้เคียง - รณรงค์กำจัดลูก นำและยุงตัวแก่ - ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ป่วยสงสัยไปรับ การรักษา -จัดพาหนะรับส่ง ผู้ป่วยบ้านผป. แนวทางดำเนินงานก่อนการระบาด

11 สถานการณ์อสม.รพสต.อปท.อำเภอจังหวัด พบผู้ป่วยยืนยัน ตั้งแต่ 1 ราย - ค้นหาผู้ป่วย มีไข้ทุกวัน - ให้ผู้ป่วยทา ตะไคร้หอม - ให้ความรู้ เรื่องโรคและ การป้องกัน โรคแก่ชุมชน - แจ้งรพสต. - เรียกประชุม SRRT ตำบล - สอบสวนโรค - สำรวจHI วันที่0, 7, 14 - ร่วมควบคุมยุงตัวแก่ กับอปท.วันที่ 1, 3, 7 - เฝ้าระวังต่อเนื่องจน ครบ 28 วัน - ประชาสัมพันธ์หากมี ไข้ให้มาตรวจที่รพสต. ภายใน 24 ชม. -ร่วมควบคุมยุงตัวแก่ กับรพสต. วันที่ 1, 3, 7 -จัดพาหนะรับส่ง ผู้ป่วยไปยัง โรงพยาบาล - ประชาสัมพันธ์หาก มีไข้ให้มาตรวจที่รพ สต.ภายใน 24 ชม. พบผู้ป่วยตั้งแต่ 3 ตำบลในช่วง 2 สัปดาห์ เปิดศูนย์ ปฏิบัติการระดับ อำเภอ (war room) พบผู้ป่วยตั้งแต่ 3 อำเภอ ในช่วง 2 สัปดาห์ เปิดศูนย์ปฏิบัติการ ระดับจังหวัด (war room) แนวทางดำเนินงานเมื่อเกิดการระบาด

12 การประเมินผลการป้องกันและการ ควบคุมไข้เลือดออก

13 กิจกรรมข้อมูลที่เก็บตัวชี้วัด 1. สำรวจ HI อำเภอเมือง 30 หลังคาเรือน - ไม่มีผู้ป่วย HI - มีผู้ป่วย HI+ ทันเวลา - ประสิทธิภาพการป้องกันโรคจังหวัด - ประสิทธิภาพควบคุมอำเภอ 2. สำรวจ HI อำเภออื่น - ตำบลที่มีผู้ป่วย 30 หลังคาเรือน - ตำบลไม่มีผู้ป่วย 30 หลังคาเรือน - HI+ ทันเวลา - HI - ประสิทธิภาพควบคุมอำเภอ - ประสิทธิภาพการป้องกันโรคจังหวัด 3. วิเคราะห์ข้อมูล Second generation 4. สำรวจ CI รพ. ( พค.) - CI รพ. 190 แห่ง - ประสิทธิภาพการป้องกันโรคจังหวัด แนวทางประเมินผลการป้องกัน ควบคุมโรค ไข้เลือดออก โดยสคร.

14 4. การรณรงค์ต้านภัย ไข้เลือดออก

15


ดาวน์โหลด ppt การประชุม War Room กระทรวง สาธารณสุข ติดตามเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาโรค ไข้เลือดออก ครั้งที่ 7/2556 วันที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 08.00 – 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google