งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายทวี หอมหวล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางธนวรรณ วงษ์เอก หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายอารัต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายทวี หอมหวล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางธนวรรณ วงษ์เอก หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายอารัต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายทวี หอมหวล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางธนวรรณ วงษ์เอก หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายอารัต เมือง จร หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง นายเฉลิม รัก มาก หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 1311 พนักงานราชการ 66 ลูกจ้างประจำ 99 รวม 2826 อัตราว่าง นายช่างโยธา = 1, วิศวกรโยธา = 1 มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 33 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ 44 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิ การ ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ -- ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 33 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ 55 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)

3 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 6001,4002,200 3,000 3,8004,6005,4006,2007,0007,8008,6009,400 1,062 1.1 งานสารบรรณ 1,023 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 297 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 225 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 253 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 243 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) 5 1.2 การเงิน & บัญชี 27 (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 18 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) 5 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) 4 1.3 พัสดุ 12 (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) 4 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 3 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง ) 5

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังเมืองรวม ( ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง ) 1 ผัง ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต ประกาศใช้เมื่อ 7 กรกฎาคม 2554 3 ผังเมืองรวม ( ร่วมกับท้องถิ่น ) - ผัง 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล - ผัง 5 ผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม - ผัง

5 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 2,000 รายการ 1502504005507009009001,1001,3001,5001,7002,000 110 6.1 กรรมการ ( คณะ ) 15021 6.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 42016 6.3 สำรวจ ( งาน ) 1304 6.4 ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) 603 6.5 ประมาณราคา ( งาน ) 1003 6.6 ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) 75051 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) 6512 6.8 ตรวจการจ้าง ( งาน ) 75- 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย ( งาน ) 250- 7 งานบริการด้านผังเมือง 400306090130170200230260300330360400 18 7.1 กรรมการ ( คณะ ) 504 7.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 1503 7.3 ให้บริการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ ( เรื่อง ) 20011

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 8 การตรวจสอบอาคารราชการ 75 อาคาร 10 20 304050607075 9 ตรวจและออกใบอนุญาตโรง มหรสพ 17 แห่ง 17 10 ประชุมคณะกรรมการ อุทธรณ์ 3 ครั้ง 3 11 บำรุงรักษาและปรับปรุง เขื่อน ป้องกันตลิ่ง - บำรุงปกติ -

7 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก - โครงการ งบประมาณรวม - ล้านบาท

8 กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 3 ตรวจสอบสถานบริการ 4 การประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน 5 หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัด ทุกข์ บำรุงสุข ” Agenda

9 ที่งบประมาณ เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่ รวมงบบุคลากรและ งบอุดหนุน ) 1.2841 ( ลบ.) 12%33%60%100% 6.04% 1.1 งบดำเนินงาน 1.2841 ( ลบ.) 12%33%60%100% 6.04% 1.2 งบลงทุน 1.3 งบรายจ่ายอื่น 3 งบประมาณเบิกเลื่อมปี 25.1598 ลบ. 10.67%

10 ผังเมือง วันหมดอายุป 123456789101112131415161718 ผังเมืองรวม จังหวัดภูเก็ต 6 ก. ค. 2559


ดาวน์โหลด ppt นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายทวี หอมหวล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางธนวรรณ วงษ์เอก หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายอารัต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google