งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นายทวี หอมหวล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นายอารัต เมืองจร หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ภูเก็ต นายเฉลิม รักมาก หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นางธนวรรณ วงษ์เอก หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2 นายช่างโยธา = 1 , วิศวกรโยธา = 1 มาช่วยราชการ - ถูกยืมตัว ลาเรียน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ 4 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ - ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ 5 อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 13 11 พนักงานราชการ 6 ลูกจ้างประจำ 9 รวม 28 26 อัตราว่าง นายช่างโยธา = 1 , วิศวกรโยธา = 1 มาช่วยราชการ - ถูกยืมตัว ลาเรียน

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 600 1,400 2,200 3,000 3,800 4,600 5,400 6,200 7,000 7,800 8,600 9,400 1,062 1.1 งานสารบรรณ 1,023 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 297 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 225 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) 253 (4) จัดเก็บ (เรื่อง) 243 (5) ส่ง (เรื่อง) 5 1.2 การเงิน & บัญชี 27 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 18 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) (3) งบประมาณ (ครั้ง) 4 1.3 พัสดุ 12 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) (2) จัดจ้าง (ครั้ง) 3 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง)

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ผังเมืองรวม (ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง) 1 ผัง ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต ประกาศใช้เมื่อ 7 กรกฎาคม 2554 3 ผังเมืองรวม (ร่วมกับท้องถิ่น) ผัง 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล - ผัง 5 ผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม - ผัง

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 2,000รายการ 150 250 400 550 700 900 1,100 1,300 1,500 1,700 2,000 110 6.1 กรรมการ (คณะ) 21 6.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 420 16 6.3 สำรวจ (งาน) 130 4 6.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 60 3 6.5 ประมาณราคา (งาน) 100 6.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 750 51 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 65 12 6.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 75 - 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) 7 งานบริการด้านผังเมือง 30 90 170 200 230 260 300 330 360 18 7.1 กรรมการ (คณะ) 50 7.2ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 7.3ให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ (เรื่อง) 11

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8 การตรวจสอบอาคารราชการ 75 อาคาร 10 20 30 40 50 60 70 75 9 ตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ 17 แห่ง 17 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ 3 ครั้ง 11 บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ป้องกันตลิ่ง- บำรุงปกติ -

7 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก - โครงการ งบประมาณรวม ล้านบาท

8 Agenda กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 3 ตรวจสอบสถานบริการ 4 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 5 หน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

9 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) 1.2841 (ลบ.) 12% 33% 60% 100% 6.04% 1.1 งบดำเนินงาน 1.2 งบลงทุน 1.3 งบรายจ่ายอื่น 3 งบประมาณเบิกเลื่อมปี ลบ. 10.67%

10 สถานภาพผังเมืองในพื้นที่
วันหมดอายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต 6 ก.ค. 2559


ดาวน์โหลด ppt โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google