งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบาดวิทยา ข้อมูล สถานการณ์ พฤศจิกาย น 2557. จำนวนบัตร รง. 506 แยกตามระดับสถาน บริการที่ส่งบัตร รง. 506 เดือน พฤศจิกายน 2557 การส่งบัตรรายงาน 506 ปี 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบาดวิทยา ข้อมูล สถานการณ์ พฤศจิกาย น 2557. จำนวนบัตร รง. 506 แยกตามระดับสถาน บริการที่ส่งบัตร รง. 506 เดือน พฤศจิกายน 2557 การส่งบัตรรายงาน 506 ปี 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบาดวิทยา ข้อมูล สถานการณ์ พฤศจิกาย น 2557

2 จำนวนบัตร รง. 506 แยกตามระดับสถาน บริการที่ส่งบัตร รง. 506 เดือน พฤศจิกายน 2557 การส่งบัตรรายงาน 506 ปี 2557 ระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ทั้งหมด 592 บัตร

3 จำนวนครั้งการส่งบัตร รง.506 เฉลี่ยต่อ สัปดาห์ของศูนย์ระบาดอำเภอ สัปดาห์ที่ 44-47 การส่งบัตรรายงาน 506 ปี 2557 ระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ครั้ง / สัปดาห์ ศูนย์ ระบาด

4 จำนวนครั้งการส่งบัตร รง.506 เฉลี่ยต่อเดือนของ ศูนย์ระบาดอำเภอ พฤศจิกายน 2557 การส่งบัตรรายงาน 506 ปี 2557 ระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ครั้ง / เดือน ศูนย์ ระบาด

5 ร้อยละของสถานบริการที่ส่งบัตรรายงาน 506 เดือน พฤศจิกายน 2557 การส่งบัตรรายงาน 506 ปี 2557 ระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ร้อยละ สถาน บริการ

6 ร้อยละของความทันเวลาการส่งบัตรรายงาน 506 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 ความทันเวลาการส่งบัตรรายงาน 506 ปี 2557 ระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

7 ร้อยละของความทันเวลาการส่งบัตรรายงาน 506 หน่วยงานโรงพยาบาล พฤศจิกายน 2557 ความทันเวลาการส่งบัตรรายงาน 506 ปี 2557 ระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ร้อยละ โรงพยา บาล

8 ร้อยละของความทันเวลาการส่งบัตรรายงาน 506 หน่วยงานสถานีอนามัยในสังกัด สสอ. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 ความทันเวลาการส่งบัตรรายงาน 506 ปี 2557 ระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ร้อยละ สสอ.

9 จำนวนป่วย 10 อันดับโรค เดือน พฤศจิกายน 2557 (1 พ. ย. – 30 พ. ย.57) สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ปี 2557 ระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จำนวน โรค

10 อัตราป่วยต่อแสนประชากร ของ 10 อันดับโรค จังหวัดสตูล (1 มกราคม – 30 พฤศจิกายน ปี 2557) สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ปี 2557 ระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล อัตรา ป่วย โรค

11 ระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ. สตูล สถานการณ์ไข้เลือดออก 30 พฤศจิกายน 2557

12 อัตราป่วยต่อแสน ปี 2530 - 2557 อัตรา / แสน ปี * ข้อมูล (1 มค.30 – 31 พ. ย.57) 170 ราย เสียชีวิต 1 ราย

13 ผู้ป่วยรายเดือน ปี 2557 เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน 5 ปีและข้อมูลปี 2556 * ข้อมูล (1 มค.57 – 30 พ. ย.57)

14 จำนวนผู้ป่วย จำแนกรายสัปดาห์ ปี 2557 เปรียบเทียบ ค่ามัธยฐาน และ ข้อมูลปี 2556 เฉลี่ยต่อสัปดาห์ (1-47) = 3.6 ราย * ข้อมูล (1 มค. – 30 พ. ย.57)

15 ทุ่ง หว้า ละงู มะนัง ควน กาหลง เมือง ควน โดน ท่า แพ 0 -25 / แสน ประชากร 25.01 - 50 / แสนประชากร 50.01 – 75 / แสนประชากร 75.01–100/ แสนประชากร >100.01 / แสน ประชากร *23.30 ( 4 ราย ) *18.01 ( 6 ราย ) 19.85( 5 ราย ) *55.79 ( 62 ราย ) 12.89( 3 ราย ) 110.63 (77 ราย ) *46.73 ( 13 ราย ) ข้อมูล (1 มค. – 30 พ. ย.57) อัตราป่วยจำแนกรายอำเภอ ปี 2557 * เสียชีวิต 1 ราย

16 ทุ่ง หว้า ละงู มะนัง ควน กาหลง เมือง ควน โดน ท่า แพ อัตราป่วยจำแนกรายอำเภอ ปี 2557 * เสียชีวิต 1 ราย Pt เพศชาย อายุ 1 ปี 8 เดือน บ้านเลขที่ 47 ม.3 ต. นิคมพัฒนา อำเภอมะนัง เริ่มป่วย 21 พ. ย.57 ด้วยอาการ ไข้ หนาวสั่น ท้องอืด -22 พ. ย.57 รักษาคลินิกเอกชน อ. เมือง -23 พ. ย.57 รักษาคลินิกเอกชน อ. มะนัง -23 พ. ย.57 เวลา 18.30 น. เข้ารับการ รักษา รพ. มะนัง ด้วยอาการ 2 วันก่อนมา รพ. ไข้ ไอ ท้องอืด ถ่ายเหลว 1 ครั้ง ( ถ่าย เหลวสีเขียวไม่ได้บอกแพทย์ ) อาเจียน 1 ครั้ง -25 พ. ย.57 มีอาการหายใจลำบาก มารดาจึงพามา รพ. มะนัง อีกครั้ง เวลา 12.45 น. T = 37.1 R = 20 P= ไม่มี ส่ง X- ray ปอด = น้ำท่วมปอด ตรวจร่างกายอีก ครั้ง T = 38 R = 30 P= 150 ตัดสินใจส่ง ต่อ (16.00 น.) รพ. สตูล รพ. หาดให ญ่ รพ. สงขลา ตอบรับ เวลา 18.00 น. เสียชีวิต 26 พ. ย.57 เวลา 02.44 น. รพ. เอกชน

17 สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง

18 โรคไข้ปวดข้อยุงลาย ( ชิคุนกุนยา ) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ได้ตรวจสอบการระบาด ประจำสัปดาห์ด้วยโปรแกรม R 506 พบว่ามีการรายงานโรคไข้ ปวดข้อยุงลาย ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 111 ราย พบ สูงสุดที่อำเภอตากใบ จำนวน 97 ราย ผู้ป่วยทั้งหมดเข้ารับการ รักษาที่โรงพยาบาลตากใบ จากรายงานผู้ป่วยรายแรกมีวัน เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 ปัจจุบันยังพบผู้ป่วยอย่าง ต่อเนื่อง

19

20

21 มาตรการรณรงค์ป้องกัน ควบคุม โรคไข้ปวดข้อยุงลาย ( ปี 2552) 3 วัน 3 สัปดาห์ 3 เดือน ใต้ร่วมใจขจัดภัย ไข้ปวดข้อยุงลาย ( ยุทธการ 90 วัน ใต้ร่วมใจขจัดภัยไข้ปวด ข้อยุงลาย )

22 โดยกลวิธี 3 รบ รบรุก เปลี่ยนการตั้งรับเป็นการรุกค้นหา ผู้ป่วย โดยให้ อสม. เอ็กเรย์เต็มพื้นที่ รายงานผู้ป่วย แจกยาทากันยุงป้องกัน ภายใน 3 วัน รบเร็ว นำข้อมูลจาก อสม. มาวางแผน รบทำลายพาหะนำโรค ระดมทรัพยากรใน พื้นที่ และจัดเตรียมความพร้อมโดยเร็ว เร่งกำจัดลูกน้ำยุงลาย แหล่งเพาะพันธุ์ และยุงตัวแก่ 3 สัปดาห์ติดต่อกัน รบแรง ระดมทรัพยากรและมาตรการ สำคัญทั้งหมด ทะกบ้าน ทุก อสม. ทุก หน่วยบริการ ควบคุมอย่างเต็มที่ ในการรบ ทุกครั้ง และต่อเนื่องในพื้นที่จนครบ 3 เดือน

23 สถานการณ์ไวรัสอี โบลา

24

25

26 โรคที่ต้องเฝ้าระวัง ไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย MERS-CoV ไวรัสอีโบลา


ดาวน์โหลด ppt ระบาดวิทยา ข้อมูล สถานการณ์ พฤศจิกาย น 2557. จำนวนบัตร รง. 506 แยกตามระดับสถาน บริการที่ส่งบัตร รง. 506 เดือน พฤศจิกายน 2557 การส่งบัตรรายงาน 506 ปี 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google