งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

425203 พลศาสตร์ วิศวกรรม (Engineering Dynamics). คำอธิบายรายวิชา หลักพื้นฐานของพลศาสตร์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน คินีเมติกของอนุภาค พลศาสตร์ของอนุภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "425203 พลศาสตร์ วิศวกรรม (Engineering Dynamics). คำอธิบายรายวิชา หลักพื้นฐานของพลศาสตร์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน คินีเมติกของอนุภาค พลศาสตร์ของอนุภาค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 425203 พลศาสตร์ วิศวกรรม (Engineering Dynamics)

2 คำอธิบายรายวิชา หลักพื้นฐานของพลศาสตร์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน คินีเมติกของอนุภาค พลศาสตร์ของอนุภาค การ หาสมการการเคลื่อนที่ด้วย กฎข้อที่สองของนิวตัน วิธี พลังงานและวิธีโมเมนตัม คินี เมติกของวัตถุเกร็งในการ เคลื่อนที่ในระนาบ และการ เคลื่อนที่ทั่วไป

3 วิชาบังคับก่อน 430 201 สถิตยศาสตร์ วิศวกรรม (Engineering Statics)

4 เวลาเรียน วันอังคาร เวลา 13.00- 15.00 น. ห้อง B2101 อาคารเรียนรวม วันพฤหัสบดี เวลา 13.00- 15.00 น. ห้อง B2101 อาคารเรียนรวม

5 อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ เอกรงค์ สุขจิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

6 ตำรา “Vector Mechanics for Engineers: Dynamics” Eighth Edition in SI Units โดย Ferdinand P. Beer; E. Russell Johnston, Jr.; William E. Clausen สำนักพิมพ์ McGraw-Hill ( ใช้อ้างอิงเป็นหลัก )

7 ตำราเสริม “Engineering Mechanics: Dynamics” Eleven Edition โดย R.C. Hibbeler สำนักพิมพ์ Prentice

8 วิธีการสอน บรรยาย แบบฝึกหัดในห้องเรียน ให้การบ้านเพื่อเป็นการทบทวน เนื้อหาที่ได้เรียน

9 การให้คะแนน การบ้าน + เข้าเรียน 10 % ทดสอบย่อยในห้องเรียน 10 % สอบกลางภาค 40 % สอบปลายภาค 40 %

10 วิธีการประเมินผล

11 หัวข้อการสอน บทที่ 11 Kinematics of Particles บทที่ 12 Kinetics of Particles: Newton’s Second Law บทที่ 13 Kinetics of Particles: Energy and Momentum Methods บทที่ 14 Systems of Particles บทที่ 15 Kinematics of Rigid Bodies บทที่ 16 Plane Motion of Rigid Bodies: Forces and Accelerations บทที่ 17 Plane Motion of Rigid Bodies: Energy and Momentum Methods

12 Engineering Dynamics


ดาวน์โหลด ppt 425203 พลศาสตร์ วิศวกรรม (Engineering Dynamics). คำอธิบายรายวิชา หลักพื้นฐานของพลศาสตร์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน คินีเมติกของอนุภาค พลศาสตร์ของอนุภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google