งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้าน การเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิค เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างทักษะการอ่านกับการ เขียน (Writing to Read) นางเบญจมาศ พักตร์ ฉัตร์ทัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้าน การเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิค เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างทักษะการอ่านกับการ เขียน (Writing to Read) นางเบญจมาศ พักตร์ ฉัตร์ทัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้าน การเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิค เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างทักษะการอ่านกับการ เขียน (Writing to Read) นางเบญจมาศ พักตร์ ฉัตร์ทัน กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

2 ที่มาและความสำคัญของ ปัญหา * จำนวนผู้เรียน 79 คน ทำ pretest มีผลการทดสอบ ต่ำกว่า 50% จำนวน 68 คน ผู้เรียนขาดทักษะพื้นฐานด้านการ เขียน

3 วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของ ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

4 นวัตกรรมที่ใช้ Writing To Read Writing has the theoretical potential for enhancing reading in three ways 1 การอ่านและการเขียนจะสำเร็จตามเป้าหมาย ต้องเชื่อมโยงกันทั้งสองทักษะ ( First, reading and writing are both functional activities that can be combined to accomplish specific goals.) 2 ผู้เรียนที่มีทักษะการเขียนที่ดีจะมีทักษะในการ อ่านที่ดีขึ้นด้วย ( Second, reading and writing are connected. Improving students’ s writing skills should result in improved reading skills.) 3 ทั้งการอ่านและการเขียนเป็นกิจกรรมที่ใช้ใน การสื่อสาร ผู้เขียนควรจะเข้าใจในการอ่านอย่าง ถ่องแท้เพื่อเขียนตำราของตนเอง (Third, reading and writing are both communication activities, and writers should gain insight about reading by creating their own texts.)

5 การทดสอบครั้งที่ 1 การทดสอบครั้งที่ 2 ก่อนเรียนหลังเรียนก่อนเรียนหลังเรียน จำนวน 79 คน ผ่าน ไม่ ผ่าน ผ่าน ไม่ ผ่าน ผ่าน ไม่ ผ่าน ผ่านไม่ผ่าน % % % 8.86 % % % % 3.80% ตารางเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลัง เรียน วิชาการเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2/2555

6 แบบบันทึกคะแนนการฝึกการเขียนโดยใช้เทคนิคเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างการอ่านกับการเขียน (Writing to read) ระดับคะแนนตาม เกณฑ์ การเขียน 3 คำศัพ ท์และ วลี วลี และ ประโ ยค การ เขียน เป็น เรื่องร าว การ เขียน จดหม าย จำนวน นักเรียน คะแนน จำนวน นักเรียน คะแนน จำนวน นักเรียน คะแนน จำนวน นักเรียน คะแนน รวม เต็ม % % % %

7 การเปรียบเทียบคะแนนกลางภาคและปลายภาคเรียนที่ 2/2555 วิชาการ เขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ ระดับ คะแนน ระดับปวช.3/1-3/2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ กลางภาคร้อยละปลายภาคร้อยละ 18 – 2011%*67.59% 15 – %*78.86% 12 – 1445%* % 9 – %* % 6 – %1012% %78.86% %56.32% 79 ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ * 37% พัฒนา 73% จำนวนผู้เรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น 73% - 37% = 36% หลังจากมีการ ฝึกการเขียนโดยใช้เทคนิคเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการอ่านกับการ เขียน (Writing to read)

8 สรุปผลจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการเขียน ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ โดยใช้เทคนิคเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการอ่านกับ การเขียน (Writing to Read) หัวข้อก่อนใช้ WTR หลังใช้ WTR พัฒนา ผลการ ทดสอบ 1 ก่อนเรียนผ่าน 13.92% หลังเรียนผ่าน 91.13% เพิ่มขึ้น 72.21% ผลการ ทดสอบ 2 ก่อนเรียนผ่าน 56.96% หลังเรียนผ่าน 96.20% เพิ่มขึ้น 39.24% การทำ แบบฝึกหัด - เต็ม 20 เฉลี่ยได้ 12 60% การฝึก กิจกรรม WTR - ระดับคะแนน 69%- 79% ( ) การสอบ วัดผล สัมฤทธิ์ กลางภาคผ่าน 37% ปลายภาคผ่าน 73% เพิ่มขึ้น 36%

9 ข้อเสนอแนะ * การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้ เทคนิคเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างทักษะการอ่านกับการ เขียน (Writing to Read) ใช้ได้ผลดีกับนักเรียนสาขาภาษาต่างประเทศ มากกว่าสาขาอื่น ๆ * ควรมีการกระตุ้นผู้เรียนด้วยสิ่งเร้าต่าง ๆ เช่น การให้คะแนน การติชม การอ่านเรื่องราวที่สนุกสนาน การเขียนโดยให้ ผู้เรียนใช้สื่อ ICT การใช้กระบวนการเขียนโต้ตอบทาง และ การใช้กระบวนการกลุ่ม เป็นต้น * ควรฝึกเป็นประจำและต่อเนื่องในทุก ๆสัปดาห์ * การกำหนดระยะเวลาในการฝึกแต่ละเรื่องขึ้นอยู่กับ ความสามารถของผู้เรียนว่าพัฒนาได้เร็วเพียงไร โดยเริ่มจาก คำ วลี ประโยคและเรื่องราว

10


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้าน การเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิค เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างทักษะการอ่านกับการ เขียน (Writing to Read) นางเบญจมาศ พักตร์ ฉัตร์ทัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google