งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้าน การเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิค เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างทักษะการอ่านกับการ เขียน (Writing to Read) นางเบญจมาศ พักตร์ ฉัตร์ทัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้าน การเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิค เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างทักษะการอ่านกับการ เขียน (Writing to Read) นางเบญจมาศ พักตร์ ฉัตร์ทัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้าน การเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิค เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างทักษะการอ่านกับการ เขียน (Writing to Read) นางเบญจมาศ พักตร์ ฉัตร์ทัน กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

2 ที่มาและความสำคัญของ ปัญหา * จำนวนผู้เรียน 79 คน ทำ pretest มีผลการทดสอบ ต่ำกว่า 50% จำนวน 68 คน ผู้เรียนขาดทักษะพื้นฐานด้านการ เขียน

3 วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของ ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

4 นวัตกรรมที่ใช้ Writing To Read Writing has the theoretical potential for enhancing reading in three ways 1 การอ่านและการเขียนจะสำเร็จตามเป้าหมาย ต้องเชื่อมโยงกันทั้งสองทักษะ ( First, reading and writing are both functional activities that can be combined to accomplish specific goals.) 2 ผู้เรียนที่มีทักษะการเขียนที่ดีจะมีทักษะในการ อ่านที่ดีขึ้นด้วย ( Second, reading and writing are connected. Improving students’ s writing skills should result in improved reading skills.) 3 ทั้งการอ่านและการเขียนเป็นกิจกรรมที่ใช้ใน การสื่อสาร ผู้เขียนควรจะเข้าใจในการอ่านอย่าง ถ่องแท้เพื่อเขียนตำราของตนเอง (Third, reading and writing are both communication activities, and writers should gain insight about reading by creating their own texts.)

5 การทดสอบครั้งที่ 1 การทดสอบครั้งที่ 2 ก่อนเรียนหลังเรียนก่อนเรียนหลังเรียน จำนวน 79 คน ผ่าน ไม่ ผ่าน ผ่าน ไม่ ผ่าน ผ่าน ไม่ ผ่าน ผ่านไม่ผ่าน 11687274534763 13.9 2% 86.08 % 91.1 4% 8.86 % 56.96 % 43.04 % 96.20 % 3.80% ตารางเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลัง เรียน วิชาการเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2/2555

6 แบบบันทึกคะแนนการฝึกการเขียนโดยใช้เทคนิคเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างการอ่านกับการเขียน (Writing to read) ระดับคะแนนตาม เกณฑ์ การเขียน 3 คำศัพ ท์และ วลี วลี และ ประโ ยค การ เขียน เป็น เรื่องร าว การ เขียน จดหม าย จำนวน นักเรียน คะแนน จำนวน นักเรียน คะแนน จำนวน นักเรียน คะแนน จำนวน นักเรียน คะแนน 415602510020802288 337111411234212638114 22346132616321938 144-211-- รวม 79221792517923979240 เต็ม 31669.94 % 31679.43 % 31675.63 % 31675.95 %

7 การเปรียบเทียบคะแนนกลางภาคและปลายภาคเรียนที่ 2/2555 วิชาการ เขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ ระดับ คะแนน ระดับปวช.3/1-3/2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ กลางภาคร้อยละปลายภาคร้อยละ 18 – 2011%*67.59% 15 – 171012%*78.86% 12 – 1445%*1215.19% 9 – 111518.99%*3240.51% 6 – 82025.31%1012% 3 - 51924.05%78.86% 0-21012.66%56.32% 79 ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ * 37% พัฒนา 73% จำนวนผู้เรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น 73% - 37% = 36% หลังจากมีการ ฝึกการเขียนโดยใช้เทคนิคเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการอ่านกับการ เขียน (Writing to read)

8 สรุปผลจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการเขียน ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ โดยใช้เทคนิคเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการอ่านกับ การเขียน (Writing to Read) หัวข้อก่อนใช้ WTR หลังใช้ WTR พัฒนา ผลการ ทดสอบ 1 ก่อนเรียนผ่าน 13.92% หลังเรียนผ่าน 91.13% เพิ่มขึ้น 72.21% ผลการ ทดสอบ 2 ก่อนเรียนผ่าน 56.96% หลังเรียนผ่าน 96.20% เพิ่มขึ้น 39.24% การทำ แบบฝึกหัด - เต็ม 20 เฉลี่ยได้ 12 60% การฝึก กิจกรรม WTR - ระดับคะแนน 69%- 79% (2.7-3.18) การสอบ วัดผล สัมฤทธิ์ กลางภาคผ่าน 37% ปลายภาคผ่าน 73% เพิ่มขึ้น 36%

9 ข้อเสนอแนะ * การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้ เทคนิคเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างทักษะการอ่านกับการ เขียน (Writing to Read) ใช้ได้ผลดีกับนักเรียนสาขาภาษาต่างประเทศ มากกว่าสาขาอื่น ๆ * ควรมีการกระตุ้นผู้เรียนด้วยสิ่งเร้าต่าง ๆ เช่น การให้คะแนน การติชม การอ่านเรื่องราวที่สนุกสนาน การเขียนโดยให้ ผู้เรียนใช้สื่อ ICT การใช้กระบวนการเขียนโต้ตอบทาง e-mail และ การใช้กระบวนการกลุ่ม เป็นต้น * ควรฝึกเป็นประจำและต่อเนื่องในทุก ๆสัปดาห์ * การกำหนดระยะเวลาในการฝึกแต่ละเรื่องขึ้นอยู่กับ ความสามารถของผู้เรียนว่าพัฒนาได้เร็วเพียงไร โดยเริ่มจาก คำ วลี ประโยคและเรื่องราว

10


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้าน การเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิค เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างทักษะการอ่านกับการ เขียน (Writing to Read) นางเบญจมาศ พักตร์ ฉัตร์ทัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google