งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Engineering Mechanics Dynamics คิเนมาติกส์ของอนุภาค ความเร็ว ความเร่ง การเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง การเคลื่อนที่ของอนุภาคหลายตัว การแก้ปัญหาด้วยกราฟ การเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Engineering Mechanics Dynamics คิเนมาติกส์ของอนุภาค ความเร็ว ความเร่ง การเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง การเคลื่อนที่ของอนุภาคหลายตัว การแก้ปัญหาด้วยกราฟ การเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Engineering Mechanics Dynamics คิเนมาติกส์ของอนุภาค ความเร็ว ความเร่ง การเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง การเคลื่อนที่ของอนุภาคหลายตัว การแก้ปัญหาด้วยกราฟ การเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้ง คิเนติกส์ของอนุภาค กฎข้อที่ 2 ของนิวตัน สมการการเคลื่อนที่ โมเมนตัมเชิงเส้น และโมเมนตัมเชิงมุม งานและพลังงาน อิมพลัสและโมเมนตัม ระบบของอนุภาค กฎการคงตัวของโมเมนตัม กฎการคงตัวของพลังงาน

2 การเคลื่อนที่เป็น เส้นตรง จุดเริ่มต้น O + _ P การเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงจากจุด O ไปจุด P การกระจัด (displacement) P1P1 ความเร็วเฉลี่ยจากจุด P ถึง P 1 (average velocity) ความเร็วที่จุด P (instantaneous velocity)

3 การเคลื่อนที่เป็น เส้นตรง จุดเริ่มต้น O + _ PP1P1 ความเร่งเฉลี่ยจากจุด P ถึง P 1 (average acceleration) ความเร่งที่จุด P (instantaneous acceleration)

4 การเคลื่อนที่เป็น เส้นตรง การ กระจัด : ความเร็ว : ความเร่ง :

5 การแก้ปัญหาด้วยกราฟ (Graphical Interpretations) ที่เวลาใด ๆ ความเร็ว = ความชันของเส้นกราฟ ความเร่ง = ความชัน ของเส้นกราฟ ในช่วงเวลาใด ๆ จาก = พื้นที่ใต้เส้นกราฟ ถึง ความเร็ว การกระจัด

6 การเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วย ความเร่งคงที่ constant  a

7 การเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วย ความเร่งคงที่

8

9 constant  a

10 Problem อนุภาคเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็ว ดังกราฟ จงหา 1) ความเร็วและการกระจัดเมื่อ t = 8 s และ t = 12 s 2) การกระจัดที่มากที่สุดในการ เคลื่อนที่ v (m/s) 50 4 8 0 t (s) 9 12 -30

11 Problem รถคันหนึ่งเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงจาก จุดเริ่มต้นด้วยความเร็ว 40 km/h โดยมี ความเร่งดังกราฟ จงหาความเร็วของรถ เมื่อระยะการกระจัดเป็น 0.2 km a (m/s 2 ) 0.8 0.4 0.1 0.2 0 x (km)

12 Problem อนุภาคหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง a = 4t – 30 โดย a มีหน่วยเป็น m/s 2 และ t มีหน่วย เป็น s ถ้าที่จุดเริ่มต้น t = 0 [s] การกระจัด เริ่มต้น s 0 = - 5 [m] และความเร็วเริ่มต้น v 0 = 3 [m/s] จงหาสมการความสัมพันธ์ระหว่าง ความเร็วกับเวลา และสมการความสัมพันธ์ระหว่างการ กระจัดกับเวลา

13 Problem รถคันหนึ่งเคลื่อนที่จาก A ไป B ด้วย ความเร่งคงที่ 1.2 m/s 2 ถ้าความเร็วของรถที่จุด A เป็น 18 km/h 1) เวลาที่ใช้จาก A ไป B 2) ความเร็วของรถที่ จุด B จง หา A B 75 m

14 Problem ปล่อยบอล 2 ลูกลงตามแนวดิ่งห่างกัน 0.5 s เมื่อบอลลูกแรกตกลงไปได้ 3 m จงหาว่า บอลลูกที่ 2 ห่างจากบอลลูกแรกเป็น ระยะทางเท่าไร ( ให้ความเร่งเนื่องจากแรง โน้มถ่วง g = 9.8 m/s 2 ) BA t = 0 s v 0 = 0 m/s t = 0.5 s v 0 = 0 m/s A 3m3m B h

15 Problem รถมอเตอร์ไซค์ตำรวจเริ่มวิ่งจากหยุดนิ่งที่จุด A หลังจากที่รถยนต์ผ่านไปแล้ว 2 วินาที ถ้ารถยนต์วิ่ง ด้วยความเร็วคงที่ 120 km/h และมอเตอร์ไซค์ ตำรวจเร่งความเร็วด้วยอัตรา 6 m/s 2 จนถึงความเร็ว สูงสุด 150 km/h แล้วคงความเร็วไว้ จงหาว่าจะไล่ ทันรถยนต์ที่ระยะห่างจากจุด A เท่าไร 120 km/h A

16 Problem กลิ้งบอลขึ้นไปตามพื้นเอียงดังรูป ถ้าความเร่ง ในแนวพื้นเอียงคงที่เป็น 0.25g ตลอดการ เคลื่อนที่ และความเร็วเริ่มต้นเป็น 4 m/s จงหา 1) ระยะทาง s ตั้งแต่จุดที่ปล่อยถึงจุด ที่บอลกำลังจะกลิ้งกลับ 2) เวลาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มปล่อยบอลจน กลิ้งกลับมาถึงจุดเริ่มต้น s

17 Problem รถคันหนึ่งเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงโดยเริ่ม เคลื่อนที่จากหยุดนิ่งไปจนหยุดนิ่งที่อีก ตำแหน่งหนึ่ง ระหว่างการเคลื่อนที่มี ความเร่งดังกราฟ จงหาระยะเวลาช่วง CD และการกระจัดที่จุด D 1 2 -2-2 a (m/s 2 ) t (s) 86 1010 t CD AB C D


ดาวน์โหลด ppt Engineering Mechanics Dynamics คิเนมาติกส์ของอนุภาค ความเร็ว ความเร่ง การเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง การเคลื่อนที่ของอนุภาคหลายตัว การแก้ปัญหาด้วยกราฟ การเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google