งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KINETICS OF PARTICLES: Work and Energy o งาน (Work) หน่วยของงาน Joule.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KINETICS OF PARTICLES: Work and Energy o งาน (Work) หน่วยของงาน Joule."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KINETICS OF PARTICLES: Work and Energy o งาน (Work) หน่วยของงาน Joule

2 Calculation of Work o A B งานจากจุด A ถึงจุด B x y

3 Work and Kinetic Energy A B m m

4 พลังงานจลน์ (kinetic energy) A B m m หลักการของงาน – พลังงานจลน์

5 Potential Energy Example: จงหางานของแรงจากน้ำหนักเมื่อวัตถุเคลื่อนที่จากความสูง y A ไปยัง y B yAyA yByB W = - mg A B y x

6 Potential Energy Example: จงหางานของแรงจากสปริงเมื่อวัตถุเคลื่อนที่จากระยะยืด x A ไปยัง x B xAxA xBxB A B F = - k x A F = - k x B y x

7 Potential Energy งานของแรงที่ไม่ขึ้นกับเส้นทาง ( แรงอนุรักษ์ : conservative force) = ผลต่างของพลังงานศักย์ (potential energy) แรงโน้มถ่วง ( ห่างจากผิวโลกไม่มาก คิด g คงที่ ) แรงยืดหยุ่นจากสปริง : พลังงานศักย์

8 Work and Energy Equation หลักการของงาน – พลังงานจลน์ ถ้าแรงที่กระทำเป็นแรงอนุรักษ์ ถ้า เป็นงานของแรงที่ไม่ใช่แรงอนุรักษ์

9 Example รถมวล 2000 kg กำลังขับลงมาตามทางซึ่งเอียง ทำมุม 5 o กับแนวระดับ ด้วยความเร็ว 25 m/s เมื่อเหยียบเบรกจะมีแรง F กระทำที่ล้อและถนน คงที่ 7.5 kN จงหาระยะทางที่รถเคลื่อนที่ตั้งแต่ เริ่มเหยียบเบรกจนหยุด 5o5o X

10 Problem กล่องมวล 2 kg เริ่มต้นเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งที่ A โดยสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างกล่องกับ พื้นเป็น 0.1 ทั้งพื้นเอียงและพื้นราบ จงหา 1) ความเร็วของกล่องที่จุด B 2) ระยะทางแนวราบจากจุด B จนถึงจุดที่ กล่องหยุดนิ่ง 2.5 m 20o20o A BC

11 Power and Efficiency กำลัง (Power) กำลัง (Power) ของเครื่องจักรกล คืออัตราการ เปลี่ยนแปลงของงานที่กระทำต่อหน่วยเวลา Power = = F v dU dt เมื่อ F เป็นแรงที่กระทำบนอนุภาค และ v คือ ความเร็วของอนุภาค หน่วย จูล / วิ (J / s)  = power output power input ประสิทธิภาพเชิงกล (mechanical efficiency) ประสิทธิภาพเชิงกล (mechanical efficiency) ของเครื่องจักรกลจะใช้สัญลักษณ์เป็น  (eta)

12 Probl em ปลอกที่บางมากมวล 3 kg ถูกปล่อยจากหยุดนิ่งที่จุด A เคลื่อนที่มาตามแนวแกน ABC ถ้าตลอดการเคลื่อนที่ แรงเสียดทานระหว่างปลอกและแกนมีค่าคงที่ 0.5 N สปริงที่ยึดปลอกไว้มีค่าคงที่ของสปริง 350 N/m ความ ยาวของสปริงเมื่อไม่มีการยืด 0.6 m จงหาความเร็ว ของปลอกนี้ขณะผ่านจุด B R = 0.6 m 0.6 m A B

13 Impulse and Momentum A B m m โมเมนตัมเชิงเส้น (linear momentum) กฎอิมพัลส์และโมเมนตัมเชิงเส้น

14 Impulse and Momentum กฎอิมพัลส์และโมเมนตัมเชิงเส้น เมื่อพิจารณาในแกน x - y ถ้าผลรวมแรงภายนอกที่กระทำกับวัตถุเป็นศูนย์ การอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงเส้น

15 Example รถมวล 2000 kg กำลังขับลงมาตามทางซึ่งเอียง ทำมุม 5 o กับแนวระดับ ด้วยความเร็ว 25 m/s เมื่อเหยียบเบรกจะมีแรง F กระทำที่ล้อและถนน คงที่ 7.5 kN จงหาเวลาที่รถเคลื่อนที่ตั้งแต่เริ่ม เหยียบเบรกจนหยุด 5o5o t

16 Problem ที่เวลา t = 0 s มวล 0.5 kg มีความเร็ว u = 10 m/s ไปในทิศทางเดียวกับแกน x แรง F 1 และ F 2 ที่กระทำ ต่อมวลเปลี่ยนแปลงตามเวลาดังรูป จงหาความเร็วของมวลเมื่อ t = 3 s m F1F1 F2F2 u x y F2F2 F1F1 0 123 1 2 3 4 F (N) t (s)

17 Problem รถคันหนึ่งมวล 20 kg เคลื่อนที่ขึ้นตามทางเอียง 30 o กับแนวระดับจากจุด A ไปยังจุด B ซึ่งห่างกัน 30 m ถ้ารถคันนี้มีแรงขับเคลื่อน (T) คงที่ 100 N สัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างรถและพื้นเป็น 0.2 และจากจุด A ไปยังจุด B ใช้เวลาเคลื่อนที่ 6 s จงหาความเร็วของรถที่จุด A และจุด B T T A B 30 m 30o30o

18 Problem v A 30o30o B C 1.2 m 0.9 m 250 N รถเลื่อนมวล 10 kg เคลื่อนที่ในรางที่ไม่มีแรงเสียดทานและ ถูกยึดไว้ด้วยสปริงที่มีค่าคงที่ของสปริง 60 N/m เมื่อใช้แรง คงที่ 250 N ดึงให้รถเริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งที่จุด A ซึ่ง สปริงมีระยะยืด 0.6 m โดยสมมติว่าไม่มีแรงเสียดทาน ระหว่างเชือกกับรอก จงหาความเร็วของรถขณะผ่านจุด C

19 v 0 = 4 m/s P 30o30o Problem P (N) 600600 0 4 8 t (s) รถมวล 150 kg เมื่อเริ่มต้น t = 0 (s) กำลังเคลื่อนที่ด้วย ความเร็ว 4 m/s ถ้าออกแรง P ซึ่งขนาดเปลี่ยนแปลงตาม เวลาดึงไว้ดังรูป สมมติว่าไม่มีแรงเสียดทานในการเคลื่อนที่ จงหา 1) เวลาที่รถจะเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ 2) ความเร็วของรถเมื่อเวลา t = 8 (s)


ดาวน์โหลด ppt KINETICS OF PARTICLES: Work and Energy o งาน (Work) หน่วยของงาน Joule.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google