งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชากลศาสตรจะถูกแยกออกไดเปน 3 สาขาวิชาคือ o กลศาสตรของวัตถุแข็งเกร็ง (rigid- body mechanics) o กลศาสตรของวัตถุที่สามารถ เปลี่ยนแปลงรูปรางได (deformable-

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชากลศาสตรจะถูกแยกออกไดเปน 3 สาขาวิชาคือ o กลศาสตรของวัตถุแข็งเกร็ง (rigid- body mechanics) o กลศาสตรของวัตถุที่สามารถ เปลี่ยนแปลงรูปรางได (deformable-"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วิชากลศาสตรจะถูกแยกออกไดเปน 3 สาขาวิชาคือ o กลศาสตรของวัตถุแข็งเกร็ง (rigid- body mechanics) o กลศาสตรของวัตถุที่สามารถ เปลี่ยนแปลงรูปรางได (deformable- body mechanics) o กลศาสตรของไหล (fluid mechanic)

3 a. สถิตยศาสตร (statics) ซึ่งจะศึกษา เกี่ยวกับสมดุลของวัตถุ (equilibrium of bodies) ที่อยูนิ่งกับที่หรือมีการเคลื่อนที่ด วยความเร็วที่คงที่ b. พลศาสตร (dynamics) ซึ่งจะศึกษา เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุอยางมีความเร ง (acceleration)

4

5

6 กฎขอแรก :“ วัตถุจะคงสภาพหยุดนิ่ง หรือ เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ ( ทิศทางคงที่ และอัตราเร็วคงที่ ) เมื่อผลรวมของแงลัพธ์ ที่กระทำต่อมันเป็นศูนย์ “

7 กฎขอที่สอง :“ ความเร่งของวัตถุจะแปร ผันตามแรงที่กระทำต่อวัตถุ แต่จะ แปรผกผันกับมวลของวัตถุ ”

8 กฎขอที่สาม : “ แรงที่วัตถุที่หนึ่งกระทำต่อ วัตถุที่สอง ย่อมเท่ากับ แรงที่วัตถุที่สอง กระทำต่อวัตถุที่หนึ่ง แต่ทิศทางตรงข้ามกัน ”

9

10 r

11

12

13

14

15

16

17


ดาวน์โหลด ppt วิชากลศาสตรจะถูกแยกออกไดเปน 3 สาขาวิชาคือ o กลศาสตรของวัตถุแข็งเกร็ง (rigid- body mechanics) o กลศาสตรของวัตถุที่สามารถ เปลี่ยนแปลงรูปรางได (deformable-

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google