งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction to Statics

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction to Statics"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction to Statics
WUTTIKRAI CHAIPANHA Department of Engineering Management Faculty of Science and Technology Rajabaht Maha Sarakham University

2 กลศาสตร์ (Mechanics) วิชากลศาสตรจะถูกแยกออกไดเปน 3 สาขาวิชาคือ
กลศาสตรของวัตถุแข็งเกร็ง (rigid-body mechanics) กลศาสตรของวัตถุที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปรางได (deformable-body mechanics) กลศาสตรของไหล (fluid mechanic)

3 กลศาสตรของวัตถุแข็งเกร็ง (rigid-body mechanics)
a. สถิตยศาสตร (statics) ซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับสมดุลของวัตถุ (equilibrium of bodies) ที่อยูนิ่งกับที่หรือมีการเคลื่อนที่ดวยความเร็วที่คงที่ b. พลศาสตร (dynamics) ซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุอยางมีความเรง (acceleration)

4 ปริมาณพื้นฐาน (Basic Quantities)
- ความยาว (length) ใชในการบอกตําแหนงของจุดใน space และจะใชในการบอกขนาดของวัตถุ เวลา (time) เปนปริมาณที่บงบอกถึงลําดับของเหตุการณ - มวล (mass) เปนคุณสมบัติของสสารที่เราใชเปรียบเทียบการกระทําของวัตถุหนึ่งต่อวัตถุอีกอันหนึ่ง - แรง (force) แรงอาจจะเกิดขึ้นจากการสัมผัสกันของวัตถุโดยตรงหรืออาจเกิดจากการดึงดูดกันเมื่อวัตถุไมมีการสัมผัสกัน

5 แนวคิดพื้นฐาน (Basic Concepts)

6 Newton’s Three Laws of Motion
กฎขอแรก:“วัตถุจะคงสภาพหยุดนิ่ง หรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ (ทิศทางคงที่และอัตราเร็วคงที่) เมื่อผลรวมของแงลัพธ์ที่กระทำต่อมันเป็นศูนย์“

7 Newton’s Three Laws of Motion
กฎขอที่สอง:“ความเร่งของวัตถุจะแปรผันตามแรงที่กระทำต่อวัตถุ แต่จะแปรผกผันกับมวลของวัตถุ”

8 Newton’s Three Laws of Motion
กฎขอที่สาม: “แรงที่วัตถุที่หนึ่งกระทำต่อวัตถุที่สอง ย่อมเท่ากับ แรงที่วัตถุที่สองกระทำต่อวัตถุที่หนึ่ง แต่ทิศทางตรงข้ามกัน”

9 Newton’s law of Gravitational Attraction
“วัตถุทั้งหลายในเอกภพจะออกแรงดึงดูดซึ่งกันและกัน” โดยที่ ขนาดของแรงดึงดูดระหว่างวัตถุคู่หนึ่ง จะแปรผันตรงกับผลคูณระหว่างมวลวัตถุทั้งสอง ขนาดของแรงดึงดูดระหว่างวัตถุคู่หนึ่งๆ จะแปรผกผันกับกำลังสองของระยะทางระหว่างวัตถุทั้งสอง”

10 เมื่อ r M1 และ M2 เป็นมวลของวัตถุแต่ละก้อน มีหน่วยเป็น กิโลกรัม
G เป็นค่าคงตัวความโน้มถ่วงสากล เท่ากับ x10-11 นิวตัน – เมตรต่อกิโลกรัม2 FG เป็นแรงดึงดูดระหว่างมวล m1 กับm2 มีหน่วยเป็น นิวตัน

11

12 หน่วยการวัด (Unit of Measurements)

13 ตัวคูณเพื่อแปลงหน่วย (Prefixes)

14

15

16

17


ดาวน์โหลด ppt Introduction to Statics

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google