งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการสอน ปีการศึกษา 2553 300 704 Information Technology Management for Forensic Science การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับนิติ วิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการสอน ปีการศึกษา 2553 300 704 Information Technology Management for Forensic Science การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับนิติ วิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แผนการสอน ปีการศึกษา 2553 300 704 Information Technology Management for Forensic Science การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับนิติ วิทยาศาสตร์

3 2 จำนวนหน่วยกิต 2 หน่วยกิต 2(2-0-4) เงื่อนไขรายวิชา ไม่มี สถานภาพของรายวิชา วิชาแกน ภาคเรียนที่เปิดสอน ภาคเรียนต้น

4 3 เวลา เรียน พิเศษ Sun 13:00 - 16:00 SC.1305 (6 มิ. ย. – 8 ส. ค.)

5 4 คำอธิบาย รายวิชา บทบาทของเทคโนโลยี สารสนเทศ บทบาทของประธานฝ่าย สารสนเทศ กลยุทธ์เทคโนโลยี สารสนเทศ ประธานฝ่ายสารสนเทศ และการจัดการฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ การเตรียมการและการ พัฒนาแผนหลักทางเทคโนโลยี สารสนเทศ

6 5 คำอธิบาย รายวิชา Roles of information technology, roles of chief information officer, information technology strategies, chief information officer and management of information technology department, preparation and development of information technology master plans.

7 6 วัตถุประสงค์ รายวิชา บรรยายบทบาทหน้าที่ของประธานฝ่าย สารสนเทศต่องานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศในองค์กรได้ บรรยายระบบการจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศขององค์กรด้านนิติ วิทยาศาสตร์ได้ นำเสนอการออกแบบระบบงานของฝ่าย จัดการสารสนเทศของงานด้านนิติ วิทยาศาสตร์ได้ เขียนแผนหลักด้านการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ของ หน่วยงานได้ จัดทำ SWOT Analysis แผนปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้

8 7 หัวข้อเนื้อหาที่สอน บทที่ 1 Roles of Information Technology บทที่ 2 Roles of Chief Information Officer (CIO) บทที่ 3 IT/CIO and Promotion of Enterprise Innovation บทที่ 4 IT Strategies

9 8 หัวข้อเนื้อหาที่สอน ( ต่อ ) บทที่ 5 CIO and Management of IT Dept. บทที่ 6 Preparation and Development IT Master Plans

10 9 วัสดุและอุปกรณ์การสอน หนังสือ ตำรา แผ่นใส แผ่นภาพ รูปภาพ ตัวอย่าง ชิ้นส่วนจริงเครื่อง คอมพิวเตอร์ โปรแกรมนำเสนอเนื้อหาการ สอน http://202.28.94.51 /users/apisak/ 300704

11 10 กิจกรรมและวิธีการ สอน บรรยาย โดยผู้สอน และ วิทยากรพิเศษ ( ถ้ามี ) อภิปรายในชั้นเรียน โดย นักศึกษา รายงานผลที่ศึกษา เพิ่มเติม - สัมมนา โดย นักศึกษา

12 11 การประเมินผล ทดสอบย่อย 20% รายงาน & อภิปราย 20% Midterm 30% Final 30% รวม 100%

13 12 เอกสารอ้างอิง Turban, Efraim and Others Information Technolog for Management Transforming Organizations in the Digital Economy 6 th ed, John Wiley & Sons Inc. 2008.

14 13 เอกสารอ้างอิง Improving Performance in the Digital EconomyTurban, Efraim and Others Information Technolog for Management Improving Performance in the Digital Economy 7 th ed, John Wiley & Sons Inc. 2010.

15 14 เอกสารอ้างอิง Martin, E. Wainright, and Others Management Information Technology 6 th ed, Pearson Education Internatio nal 2008.

16 15 เอกสารอ้างอิง Luftman, Jerry N. and Others Managing the Information Technology Resource: Leadership in the Information Age Prentice Hall, 2004. สามารถ DownLoad ไฟล์สไลด์ที่มีการแปล เป็นภาษาไทยแล้วได้ที่ เว็บไซต์รายวิชา

17 16 เอกสารอ้างอิง ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์ ICT Idea for Spiri tization ( สาระไอซีทีเพื่อชีวา ภิวัฒน์ ) http://www.drka nchit.com (Instructor Recommend)

18 17 เอกสารอ้างอิง Dennis, Alan and Wixom, Barbara Systems Analysis Design 3 rd ed USA : John Wiley & sons, Inc., 2005.

19 18 เอกสารอ้างอิง Dennis, Alan, Wixom, Barbara Haley and Tegarden, David Systems Analysis & Design an object-oriented approach with UML 2 nd ed USA : John Wiley & sons, Inc., 2005.

20 19 et c.

21 20 ผู้สอน อภิศักดิ์ พัฒนจักร ห้องทำงาน SC.6310 ชั้น 3 SC.06 ( ติดบันไดทางเดิน ) โทร. 043-362189-90, 12232, 12242 ต่อ 310 Mobile 08-9863-0064 โทรสาร. 043-342910 E-Mail apisak@kku.ac.th Web http://202.28.94.52/users /apisak

22 21 ข้อพึงปฎิบัติในการเข้า เรียน ลงชื่อในใบรายชื่อเข้าเรียน ทุกครั้ง ขาดเรียนได้ไม่เกิน 20% ของเวลาเรียนทั้งหมด ควรศึกษาเพิ่มเติมหลัง ชั่วโมงเรียนทุกครั้ง เตรียมคำถามคนละหนึ่ง คำถามเสมอทุกครั้ง


ดาวน์โหลด ppt แผนการสอน ปีการศึกษา 2553 300 704 Information Technology Management for Forensic Science การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับนิติ วิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google