งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลศาสตร์วิศวกรรม 1 Engineering mechanic (static).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลศาสตร์วิศวกรรม 1 Engineering mechanic (static)."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 Engineering mechanic (static)

2 ลำดับเนื้อหา 1. เวคเตอร์และสเกลล่า 2. ระบบแรง 2 มิติ 2.1 การหาแรงลัพธ์ 2.2 การกระจายแรง 2.3 ภาวะสมดุล 3. แรงเสียดทาน 4. จุดเซนทรอยด์ 5. โมเมนต์แห่งความเฉื่อย 6. ระบบแรง 3 มิติ 7. กลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น

3 กลศาสตร์วิศวกรรม ( Engineering mechanics ) เป็นวิชาว่าด้วยผลของแรง ภายนอก ที่มากระทำกับวัตถุ ซึ่งถือว่า เป็นวัตถุแกร่ง ( วัตถุไม่มีการเสียรูป ) และผลของแรงที่ทำให้วัตถุนั้น เคลื่อนที่ วิชากลศาสตร์วิศวกรรมนี้ แบ่ง การศึกษาแรงที่กระทำต่อวัตถุเป็น 2 ลักษณะ คือ 1. แรงสภาพนิ่ง (static load) 2 แรงสภาพเคลื่อนที่ (Dynamic load) ซึ่งมีหลายลักษณะ เช่น แรง กระแทกซ้ำ (Impact load), โม เมนตัม (Momentum), แรงเหวี่ยง หรือแรงหนีศูนย์ เป็นต้น สำหรับในชั้นเรียนนี้ขอเสนอเนื้อหา เกี่ยวข้องกับแรงสภาพนิ่งเท่านั้น เพื่อเป็นพื้นฐานในวิชาที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

4 หน่วยที่ 1 เวคเตอร์และสเกลล่า ปริมาณทางวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ใหญ่คือ 1. เวคเตอร์ (Vector) คือ ปริมาณที่มีทั้ง ขนาดและทิศทางพร้อมกัน ส่วนใหญ่พบ ในวิขาวิศวกรรมเครื่องกลและโยธาหรือ วิชาฟิสิกส์ เช่น น้ำหนัก, แรง, โมเมนต์ และโมเมนตัม เป็นต้น 2. สเกลล่า (Scalar) หมายถึง ปริมาณที่แต่ ขนาดเพียงอย่างเดียว เช่น ปริมาณ เกี่ยวข้องกับวิชาวิศวกรรมที่ศึกษา เกี่ยวกับเวลา, ความร้อน, อุณหภูมิ, ความหนาแน่น, ปริมาตร, มวล, ความเร็ว, ความเร่ง หรือ พลังงาน เป็น ต้น อย่างไรก็ตาม ปริมาณทาง วิทยาศาสตร์ดังกล่าวนี้ จะมีหน่วย หลากหลายรูปแบบ และใช้สัญลักษณ์ ต่างๆ ซึ่งจะได้ศึกษาเป็นอันดับต่อไป หน่วยที่ 1 เวคเตอร์และสเกลล่า ปริมาณทางวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ใหญ่คือ 1. เวคเตอร์ (Vector) คือ ปริมาณที่มีทั้ง ขนาดและทิศทางพร้อมกัน ส่วนใหญ่พบ ในวิขาวิศวกรรมเครื่องกลและโยธาหรือ วิชาฟิสิกส์ เช่น น้ำหนัก, แรง, โมเมนต์ และโมเมนตัม เป็นต้น 2. สเกลล่า (Scalar) หมายถึง ปริมาณที่แต่ ขนาดเพียงอย่างเดียว เช่น ปริมาณ เกี่ยวข้องกับวิชาวิศวกรรมที่ศึกษา เกี่ยวกับเวลา, ความร้อน, อุณหภูมิ, ความหนาแน่น, ปริมาตร, มวล, ความเร็ว, ความเร่ง หรือ พลังงาน เป็น ต้น อย่างไรก็ตาม ปริมาณทาง วิทยาศาสตร์ดังกล่าวนี้ จะมีหน่วย หลากหลายรูปแบบ และใช้สัญลักษณ์ ต่างๆ ซึ่งจะได้ศึกษาเป็นอันดับต่อไป

5 กิจกรรมระหว่างเรียน กิจกรรมระหว่างเรียน ครั้งที่ 1 วันที่...../.../... จงจำแนกว่าข้อใด เป็นเวคเตอร์ (V) หรือ สเกลล่า (S) ข้อ 1 …. รถยนต์วิ่งด้วยความเร็ว 100 km/hr ข้อ 2 ….. ลูกอุกบาตขนาด 300 ตัน พุ่งเข้า สู่พื้นโลก ด้วยความเร่งเฉลี่ย เท่ากับ 40 ft/sec 2 ข้อ 3 ….. น้ำเดือดที่อุณหภูมิ 80 °c ข้อ 4 …… พัดลมตัวนี้ กินกระแสไฟ เท่ากับ 30 A ข้อ 5…… เกิดโมเมนต์รอบจุดหมุนปั้นจั่น เท่ากับ 18 T-m ข้อ 6 ….. พื้นสะพานรับน้ำหนักปลอดภัย จากรถบรรทุกได้ 30 ตันต่อเพลา ข้อ 1 2 3 4 5 6 เฉล ย S V S S V V

6 การแปลงหน่วย ( Unit convert) หน่วยทางวิศวกรรม สามารถ แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ได้ ดังนี้ 1. ด้านมิติ เช่น ความยาว, พื้นที่, ปริมาตร ส่วนมากอาศัยตัวเลขยก กำลังของหน่วยระยะ 2. ด้านฟิสิกซ์ เช่น น้ำหนัก, แรงภาย ต่างๆ เช่น แรงเดี่ยว, แรงคู่ควบ, โมเมนต์, ความเร็ว, โมเมนต์ตัม และความเค้น ฯลฯ 3. ด้านพลังงาน เช่น ความร้อน, อุณหภูมิ, ความดัน ฯลฯ ระบบหน่วยต่างๆส่วนใหญ่ เริ่มใช้ในประเทศที่พัฒนา อุตสาหกรรมแล้ว หรือกลุ่ม G-8 เช่น อังกฤษ, อเมริกัน, ญี่ปุ่น, รัสเซีย ซึ่งแต่ละประเทศจะกำหนดหน่วย ของตนเองขึ้นมา ส่วนมากก็ยึดของ อังกฤษหรืออเมริกัน ส่วนระบบ เมตริก ( ระบบสากล ) เริ่มใช้กัน ภายหลังการปฏิวัติในฝรั่งเศส ในปี ค. ศ. 1789 โดยคณะนักวิทยาศาสตร์ ชาวฝรั่งเศส.....

7 ตัวอย่าง การแปลงหน่วย ตย.1 จงแปลงค่าหน่วยจากด้านซ้ายมือเป็น ด้านขวามือ 1.1 50 kg = 50 x 2.204 = ….. lb 2.2 120 kg-m = 120x[2.204x(39.37/12)] = ….. lb-ft 2.3 50 km / hr = ….. mile/hr 2.4 300 ksc. = …… psi 2.5 6-0-20 ไร่ = …… km 2 Note: 1 kg = 2.204 lb 5 mile = 8 kg 1 in. = 2.54 cm 1 วา ประมาณ 2 m

8


ดาวน์โหลด ppt กลศาสตร์วิศวกรรม 1 Engineering mechanic (static).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google