งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำหนดการชี้แจงนักศึกษาเลือกภาควิชา สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ประจำปี การศึกษา 2558 วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร เวลากิจกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำหนดการชี้แจงนักศึกษาเลือกภาควิชา สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ประจำปี การศึกษา 2558 วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร เวลากิจกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำหนดการชี้แจงนักศึกษาเลือกภาควิชา สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ประจำปี การศึกษา 2558 วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร เวลากิจกรรม – ลงทะเบียน – พิธีเปิด / บรรยาย โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ – ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ – ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล – ภาควิชาวิศวกรรมเคมี – ตอบข้อซักถาม

2 ชี้แจงการเลือก ภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2558 จันทร์ที่ 27 เมษายน 2558

3 หลักเกณฑ์การเลือกภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2558 นักศึกษาที่มีสิทธิ์เลือกภาควิชา  นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป  รหัสประจำตัวขึ้นต้นด้วย 57 หรือน้อยกว่าที่ยังไม่ได้เลือกภาค

4 หลักเกณฑ์การเลือกภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2558 สาขาที่สามารถเลือกได้ มี 4 สาขา คือ  วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมเคมี

5 หลักเกณฑ์การเลือกภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2558  นักศึกษายื่นแบบแสดงความจำนง เลือกภาควิชา เรียงลำดับตามความต้องการก่อนหลัง ให้ครบจำนวนภาควิชา หากไม่ยื่นความจำนงหรือแสดงความ จำนงไม่ครบ คณะกรรมการวิชาการ จะเป็นผู้จัดสรรให้

6 หลักเกณฑ์การเลือกภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2558 รายวิชาที่นำมาใช้คำนวณคะแนน = รายวิชาที่ศึกษาอยู่ในแผนการ ศึกษาชั้นปีที่ English for Communication English for Academic Purposes I (EAP I) Learning Skill Development Statics

7 รายวิชาที่นำมาใช้คำนวณคะแนน ( ต่อ ) Engineering Workshop Practice Drawing Communication Computer Programming General Chemistry General Chemistry Laboratoty Calculus for Engineering I

8 รายวิชาที่นำมาใช้คำนวณคะแนน ( ต่อ ) Calculus for Engineering II Fundamentals of Physic I Fundamentals of Physics II General Physics Laboratory I General Physics Laboratory II

9 การคิดคะแนนสะสม คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมเพียงสิ้นสุดภาค การศึกษาปลาย ถ้านักศึกษาถอนรายวิชาเรียนวิชาใด หรือ ติดระดับคะแนน I วิชาใด จะนับวิชานั้นได้ ระดับคะแนนเท่ากับ 0 ( ศูนย์ ) และวิชาที่ ลงทะเบียนมากกว่า 1 ครั้ง จะนำไปคิด คะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย

10 เกณฑ์การพิจารณาจัดสรรให้ นักศึกษาเข้าภาค ลำดับการเลือกภาควิชา เกรดเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ถ้าเกรดเฉลี่ยเท่ากันหลายคน จะ พิจารณาคะแนนวิชาที่ภาควิชา กำหนด

11 รายวิชาที่ภาควิชากำหนดเพิ่มเติมกรณี เกรดเฉลี่ยเท่ากัน วิศวกรรมไฟฟ้า , , วิศวกรรมอุตสาหการ , , วิศวกรรมเครื่องกล , , วิศวกรรมเคมี , , ,

12 หลักปฏิบัติในการเลือกภาควิชา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมทั่วไป นักศึกษายื่นแบบแสดงความจำนงเลือก ภาค : ระหว่างวันที่ 18 – 29 พฤษภาคม 58 ( ใน เวลาราชการ ) ณ งานบริการการศึกษา ชั้น 7 ตึกเพียร วิจิตร

13 หลักปฏิบัติในการเลือกภาควิชา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมทั่วไป จำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษา โดยประมาณในแต่ละภาควิชาสำหรับปี การศึกษา 2558 ดังนี้ วิศวกรรมไฟฟ้า จำนวนไม่เกิน 77 คน วิศวกรรมอุตสาหการ จำนวนไม่เกิน 68 คน วิศวกรรมเครื่องกล จำนวนไม่เกิน 60 คน วิศวกรรมเคมี จำนวนไม่เกิน 39 คน

14  ให้นักศึกษาแสดงความจำนงเลือก ภาคให้ครบทั้ง 4 ภาควิชา โดย เรียงลำดับตามความต้องการก่อนหลัง  ประกาศผลการเลือกภาควิชาเดือน กรกฎาคม 2558 หลักปฏิบัติในการเลือกภาควิชา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมทั่วไป

15 ขอให้โชคดีทุก คน

16 ตอบข้อ ซักถาม ?


ดาวน์โหลด ppt กำหนดการชี้แจงนักศึกษาเลือกภาควิชา สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ประจำปี การศึกษา 2558 วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร เวลากิจกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google