งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำหนดการชี้แจงนักศึกษาเลือกภาควิชา สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ประจำปี การศึกษา 2558 วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร เวลากิจกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำหนดการชี้แจงนักศึกษาเลือกภาควิชา สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ประจำปี การศึกษา 2558 วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร เวลากิจกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำหนดการชี้แจงนักศึกษาเลือกภาควิชา สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ประจำปี การศึกษา 2558 วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร เวลากิจกรรม 12.00 – 13.00 ลงทะเบียน 13.00 – 13.15 พิธีเปิด / บรรยาย โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 13.15 – 13.30 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 13.30 – 13.45 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 13.45 – 14.00 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 14.00 – 14.15 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 14.15 – 16.00 ตอบข้อซักถาม

2 ชี้แจงการเลือก ภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2558 จันทร์ที่ 27 เมษายน 2558

3 หลักเกณฑ์การเลือกภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2558 นักศึกษาที่มีสิทธิ์เลือกภาควิชา  นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป  รหัสประจำตัวขึ้นต้นด้วย 57 หรือน้อยกว่าที่ยังไม่ได้เลือกภาค

4 หลักเกณฑ์การเลือกภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2558 สาขาที่สามารถเลือกได้ มี 4 สาขา คือ  วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมเคมี

5 หลักเกณฑ์การเลือกภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2558  นักศึกษายื่นแบบแสดงความจำนง เลือกภาควิชา เรียงลำดับตามความต้องการก่อนหลัง ให้ครบจำนวนภาควิชา หากไม่ยื่นความจำนงหรือแสดงความ จำนงไม่ครบ คณะกรรมการวิชาการ จะเป็นผู้จัดสรรให้

6 หลักเกณฑ์การเลือกภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2558 รายวิชาที่นำมาใช้คำนวณคะแนน = รายวิชาที่ศึกษาอยู่ในแผนการ ศึกษาชั้นปีที่ 1 000 101 English for Communication 000 102 English for Academic Purposes I (EAP I) 190 110 Learning Skill Development 191 100 Statics

7 รายวิชาที่นำมาใช้คำนวณคะแนน ( ต่อ ) 194 100 Engineering Workshop Practice 195 111 Drawing Communication 198 110 Computer Programming 312 105 General Chemistry 312 106 General Chemistry Laboratoty 314 126 Calculus for Engineering I

8 รายวิชาที่นำมาใช้คำนวณคะแนน ( ต่อ ) 314 127 Calculus for Engineering II 315 111 Fundamentals of Physic I 315 112 Fundamentals of Physics II 315 181 General Physics Laboratory I 315 182 General Physics Laboratory II

9 การคิดคะแนนสะสม คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมเพียงสิ้นสุดภาค การศึกษาปลาย ถ้านักศึกษาถอนรายวิชาเรียนวิชาใด หรือ ติดระดับคะแนน I วิชาใด จะนับวิชานั้นได้ ระดับคะแนนเท่ากับ 0 ( ศูนย์ ) และวิชาที่ ลงทะเบียนมากกว่า 1 ครั้ง จะนำไปคิด คะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย

10 เกณฑ์การพิจารณาจัดสรรให้ นักศึกษาเข้าภาค ลำดับการเลือกภาควิชา เกรดเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ถ้าเกรดเฉลี่ยเท่ากันหลายคน จะ พิจารณาคะแนนวิชาที่ภาควิชา กำหนด

11 รายวิชาที่ภาควิชากำหนดเพิ่มเติมกรณี เกรดเฉลี่ยเท่ากัน วิศวกรรมไฟฟ้า 314126, 314127, 315112 วิศวกรรมอุตสาหการ 314126, 314127, 194100 วิศวกรรมเครื่องกล 314126, 314127, 191100 วิศวกรรมเคมี 314126, 314127, 312105, 315111

12 หลักปฏิบัติในการเลือกภาควิชา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมทั่วไป นักศึกษายื่นแบบแสดงความจำนงเลือก ภาค : ระหว่างวันที่ 18 – 29 พฤษภาคม 58 ( ใน เวลาราชการ ) ณ งานบริการการศึกษา ชั้น 7 ตึกเพียร วิจิตร

13 หลักปฏิบัติในการเลือกภาควิชา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมทั่วไป จำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษา โดยประมาณในแต่ละภาควิชาสำหรับปี การศึกษา 2558 ดังนี้ วิศวกรรมไฟฟ้า จำนวนไม่เกิน 77 คน วิศวกรรมอุตสาหการ จำนวนไม่เกิน 68 คน วิศวกรรมเครื่องกล จำนวนไม่เกิน 60 คน วิศวกรรมเคมี จำนวนไม่เกิน 39 คน

14  ให้นักศึกษาแสดงความจำนงเลือก ภาคให้ครบทั้ง 4 ภาควิชา โดย เรียงลำดับตามความต้องการก่อนหลัง  ประกาศผลการเลือกภาควิชาเดือน กรกฎาคม 2558 หลักปฏิบัติในการเลือกภาควิชา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมทั่วไป

15 ขอให้โชคดีทุก คน

16 ตอบข้อ ซักถาม ?


ดาวน์โหลด ppt กำหนดการชี้แจงนักศึกษาเลือกภาควิชา สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ประจำปี การศึกษา 2558 วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร เวลากิจกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google