งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานของนักเรียนชั้น ปวช.ปีที่ ๒ สาขาการบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานของนักเรียนชั้น ปวช.ปีที่ ๒ สาขาการบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานของนักเรียนชั้น ปวช.ปีที่ ๒ สาขาการบัญชี
วิชาบัญชีร่วมค้าและฝากขาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ชื่อ ผู้วิจัย นางดวงใจ สารภี สังกัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร

2 ปัญหาการวิจัย นักเรียน ปวช. ปีที่ 2 สาขาการบัญชี ในรายวิชาบัญชี
ร่วมค้าและฝากขาย ส่วนใหญ่ไม่ส่งงานตามกำหนด ส่งผลให้นักเรียนไม่มีความรู้และทักษะบัญชี เพียงพอที่จะเรียนรู้ในบทต่อไปได้

3 วัตถุประสงค์งานวิจัย
เพื่อเพิ่มพฤติกรรมการส่งงานของนักเรียน ชั้น ปวช.ปีที่ 2 สาขาการบัญชี ในรายวิชาบัญชีร่วมค้าและฝากขาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย โดยวิธีการเสริมแรงจูงใจ

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น – การเสริมแรงจูงใจ ตัวแปรตาม - พฤติกรรมการส่งงานของนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การเสริมแรงจูงใจและ แบบบันทึกพฤติกรรมการส่งงานของนักเรียน วิธีการเสริมแรงจูงใจ - ให้คะแนน+2 สำหรับนักเรียนที่ส่งงานตามกำหนด - ให้คะแนน+1 สำหรับนักเรียนที่ส่งงานไม่ทัน กำหนด - ให้คะแนน -1 แก่นักเรียนที่ไม่ส่งงาน

5 กลุ่มประชากร นักเรียน ปวช. ปีที่ 2 สาขาการบัญชี
ห้อง 2/3 , 2/4 จำนวน 61 คน ระยะเวลาทำการวิจัย ภาคเรียนที่ 2 /2554

6 วิธีดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยบันทึกข้อมูลพฤติกรรมการส่งงานก่อนและหลังการเสริมแรงจูงใจของนักเรียนปวช.ปี 2 สาขาการบัญชี จำนวน 61 คน นำข้อมูลที่บันทึกมาหาผลต่างของจำนวนครั้งที่ส่งงานก่อนและหลังการเสริมแรงของนักศึกษาแต่ละคน นำผลต่างที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อนำไปทดสอบด้วยค่าสถิติ t- test แบบ dependent ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 6

7 สรุปผลการวิจัย พบว่าหลังจากการเสริมแรงจูงใจแล้วพฤติกรรมการส่งงานของนักเรียนปวช.ปีที่ 2 สาขาบัญชี ห้อง 2/3,2/4 จำนวน 61 คนเพิ่มขึ้น 0.98 ครั้ง ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

8 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัย
ผู้วิจัยทราบว่าการเสริมแรงจูงใจทำให้พฤติกรรมการส่งงานของนักเรียนปวช.ปี 2 สาขาการบัญชี เพิ่มขึ้นได้จริง ผู้วิจัยทราบแนวทางในการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาการไม่ส่งงานตามกำหนดของนักเรียนได้ด้วยวิธีการเสริมแรงที่เหมาะสม วิธีการเสริมแรงจูงใจนี้อาจนำไปปรับใช้เพื่อลดพฤติกรรมในการไม่ส่งงานในรายวิชาอื่นได้

9 จบการนำเสนอ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
จบการนำเสนอ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานของนักเรียนชั้น ปวช.ปีที่ ๒ สาขาการบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google