งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานของ นักเรียนชั้น ปวช. ปีที่ ๒ สาขาการบัญชี วิชาบัญชีร่วมค้าและฝากขาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ เชียงราย ชื่อ ผู้วิจัย นางดวงใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานของ นักเรียนชั้น ปวช. ปีที่ ๒ สาขาการบัญชี วิชาบัญชีร่วมค้าและฝากขาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ เชียงราย ชื่อ ผู้วิจัย นางดวงใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานของ นักเรียนชั้น ปวช. ปีที่ ๒ สาขาการบัญชี วิชาบัญชีร่วมค้าและฝากขาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ เชียงราย ชื่อ ผู้วิจัย นางดวงใจ สารภี สังกัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชย การเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร. 053-711021

2 2 ปัญหาการ วิจัย นักเรียน ปวช. ปีที่ 2 สาขาการ บัญชี ในรายวิชาบัญชี ร่วมค้าและฝากขาย ส่วนใหญ่ไม่ ส่งงานตามกำหนด ส่งผลให้นักเรียนไม่มีความรู้และ ทักษะบัญชี เพียงพอที่จะเรียนรู้ในบทต่อไป ได้

3 3 เพื่อเพิ่มพฤติกรรมการส่งงานของ นักเรียน ชั้น ปวช. ปีที่ 2 สาขาการบัญชี ในรายวิชาบัญชีร่วมค้าและฝาก ขาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ เชียงราย โดยวิธีการเสริมแรงจูงใจ

4 4 กรอบแนวคิดใน การวิจัย วิธีการเสริมแรงจูงใจ ตัวแปรต้น – การเสริมแรงจูงใจ ตัวแปรตาม - พฤติกรรมการส่งงาน ของนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การ เสริมแรงจูงใจและ แบบบันทึกพฤติกรรมการส่งงานของ นักเรียน

5 5 กลุ่ม ประชากร นักเรียน ปวช. ปีที่ 2 สาขาการ บัญชี ห้อง 2/3, 2/4 จำนวน 61 คน ระยะเวลาทำการวิจัย ภาคเรียนที่ 2 /2554

6 6 วิธีดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยบันทึกข้อมูลพฤติกรรมการส่ง งานก่อนและหลังการเสริมแรงจูงใจ ของนักเรียนปวช. ปี 2 สาขาการ บัญชี จำนวน 61 คน นำข้อมูลที่บันทึกมาหาผลต่างของ จำนวนครั้งที่ส่งงานก่อนและหลังการ เสริมแรงของนักศึกษาแต่ละคน นำผลต่างที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยและส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อนำไปทดสอบ ด้วยค่าสถิติ t- test แบบ dependent ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

7 7 สรุป ผลการวิจั ย พบว่าหลังจากการเสริมแรงจูงใจ แล้วพฤติกรรมการส่งงานของ นักเรียนปวช. ปีที่ 2 สาขาบัญชี ห้อง 2/3,2/4 จำนวน 61 คน เพิ่มขึ้น 0.98 ครั้ง ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

8 8 ประโยชน์ที่ได้รับจาก การศึกษาวิจัย ผู้วิจัยทราบว่าการเสริมแรงจูงใจทำ ให้พฤติกรรมการส่งงานของนักเรียน ปวช. ปี 2 สาขาการบัญชี เพิ่มขึ้นได้ จริง ผู้วิจัยทราบแนวทางในการพัฒนา วิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อ แก้ไขปัญหาการไม่ส่งงานตาม กำหนดของนักเรียนได้ด้วยวิธีการ เสริมแรงที่เหมาะสม วิธีการเสริมแรงจูงใจนี้อาจนำไปปรับ ใช้เพื่อลดพฤติกรรมในการไม่ส่งงาน ในรายวิชาอื่นได้

9 9 จบการนำเสนอ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารวิทยาลัย อาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย


ดาวน์โหลด ppt 1 การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานของ นักเรียนชั้น ปวช. ปีที่ ๒ สาขาการบัญชี วิชาบัญชีร่วมค้าและฝากขาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ เชียงราย ชื่อ ผู้วิจัย นางดวงใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google