งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ดร. ธีรวรรค์ วระพงษ์สิทธิกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ดร. ธีรวรรค์ วระพงษ์สิทธิกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ดร. ธีรวรรค์ วระพงษ์สิทธิกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา https://www.teerawan.wordpress.com

2 1.ให้แก้ไขข้อความในข้อ 5. ข้อ 6. และข้อ 7. ของแนวปฏิบัติในการ ปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 5.ให้สถานศึกษาดำเนินการ “ตามเกณฑ์การดำเนินการตามมาตรฐานการ อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555” โดยมีเป้าหมายให้เกิดผลในระดับคุณภาพ “ดี มาก” ในทุกตัวบ่งชี้ (ของเดิม แต่ละตัวบ่งชี้จะต้องได้คะแนนตามเกณฑ์ การตัดสินไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยจากทุกตัวบ่งชี้ไม่ต่ำกว่า 3.5 คะแนน) ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เห็นสมควรให้มีการปรับปรุง แก้ไขหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2555

3 1.(ต่อ) 6.ในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ถ้าตัวบ่งชี้ใดอยู่ใน ระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง” หรือ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” สถานศึกษาต้องวิเคราะห์สาเหตุ และพัฒนาให้อยู่ในระดับ คุณภาพตั้งแต่ “พอใช้” ขึ้นไป ในปีถัดไป ถ้าไม่สามารถปฏิบัติ ได้ ให้หน่วยงานต้นสังกัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมกับสถานศึกษาพัฒนาเพื่อให้อยู่ในระดับ คุณภาพตั้งแต่ “พอใช้” ขึ้นไป ภายในปีต่อไป (ของเดิมใช้ เกณฑ์การประเมินตามข้อ 5 และให้ผ่านเกณฑ์การประเมินในปี ต่อไป)

4 1. (ต่อ) 7.ในการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด เพื่อติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้งใน ทุก 3 ปี ถ้าตัวบ่งชี้ใดอยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง” หรือ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” หน่วยงานต้นสังกัดต้องวิเคราะห์สาเหตุ ให้ข้อเสนอแนะ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุนและ ร่วมกับสถานศึกษาพัฒนา เพื่อให้อยู่ในระดับคุณภาพ ตั้งแต่ “พอใช้” ขึ้นไป โดยให้มีการประเมินซ้ำในปีถัดไป(ของเดิมใช้ เกณฑ์การประเมินตามข้อ 5 และให้ประเมินซ้ำในปีต่อไป)

5 2.ให้ปรับปรุง “เกณฑ์การตัดสิน” ของตัวบ่งชี้ที่ 1.1,1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 8.6, 8.8, และ 8.9 รวม 8 ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ให้เทียบบัญญัติไตรยางค์ ทศนิยมสองตำแหน่งไม่ปัดเศษ โดยให้กำหนดผลจากประเด็น การพิจารณา ตั้งแต่ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00 สูตรคำนวณค่าคะแนน = ร้อยละจากประเด็นพิจารณา x 5 80 ระดับ คุณภาพ ค่าคะแนน ดีมาก4.51-5.00 ดี3.51-4.50 พอใช้2.51-3.50 ต้องปรับปรุง1.51-2.50 ต้องปรับปรุง เร่งด่วน 0.00-1.50 ระดับคุณภาพเกณฑ์ การตัดสิน ค่าคะแนน ดีมากร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ดีร้อยละ 70-79.99 4 พอใช้ร้อยละ 60-69.99 3 ต้องปรับปรุงร้อยละ 50-59.99 2 ต้องปรับปรุง เร่งด่วน ต่ำกว่า ร้อยละ 50 1 ของใหม่ ของเดิม

6 3.ให้ปรับปรุง “เกณฑ์การตัดสิน” ของตัวบ่งชี้ที่ 1.4,1.5 รวม 2 ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ให้เทียบบัญญัติไตรยางค์ ทศนิยมสองตำแหน่งไม่ปัดเศษ โดยให้กำหนดผลจากประเด็น การพิจารณา ตั้งแต่ร้อยละ 50.00 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00 สูตรคำนวณค่าคะแนน = ร้อยละจากประเด็นพิจารณา x 5 50 ของเดิม ระดับ คุณภาพ ค่าคะแนน ดีมาก4.51-5.00 ดี3.51-4.50 พอใช้2.51-3.50 ต้องปรับปรุง1.51-2.50 ต้องปรับปรุง เร่งด่วน 0.00-1.50 ของใหม่ ระดับคุณภาพเกณฑ์ การตัดสิน ค่าคะแนน ดีมากร้อยละ 65 ขึ้นไป 5 ดีร้อยละ 55-64.99 4 พอใช้ร้อยละ 45-54.99 3 ต้องปรับปรุงร้อยละ 35-44.99 2 ต้องปรับปรุง เร่งด่วน ต่ำกว่า ร้อยละ 35 1

7 4.ให้แก้ไข “คำอธิบาย” “การคำนวณ” “ประเด็นการพิจารณา” และ “เกณฑ์การตัดสิน” ของตัวบ่งชี้ที่ 1.3 คำอธิบาย จำนวนผู้เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพในการ ประเมินครั้งแรก เทียบร้อยละกับจำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จำแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา การคำนวณ ร้อยละ = จำนวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพในการประเมินครั้งแรก x 100 จำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ประเด็นการพิจารณา ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพในการประเมินครั้งแรก เทียบ กับจำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาจากภาพรวม ของสถานศึกษา

8 เกณฑ์การตัดสิน ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตำแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกำหนดผล จากประเด็นการพิจารณา ตั้งแต่ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.00 สูตรคำนวณค่าคะแนน = ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา x 5 80 ระดับคุณภาพค่าคะแนน ดีมาก4.51-5.00 ดี3.51-4.50 พอใช้2.51-3.50 ต้องปรับปรุง1.51-2.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน0.00-1.50

9 กลุ่มส่งเสริมวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โทรศัพท์/โทรสาร 02-5101823 ต่อ 119,121 phongjar@hotmail.com teewara56@gmail.com https://www.teerawan.wordpress.com phongjar@hotmail.com teewara56@gmail.com


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ดร. ธีรวรรค์ วระพงษ์สิทธิกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google