งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสอนการ ถ่ายเทความร้อน สังเขป วิชา วิธีการถ่ายเทความร้อน สมการการนำความ ร้อน การนำความร้อนแบบ 1 และ 2 มิติในสภาวะคงที่ การนำความร้อนในสภาวะที่ไม่คงที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสอนการ ถ่ายเทความร้อน สังเขป วิชา วิธีการถ่ายเทความร้อน สมการการนำความ ร้อน การนำความร้อนแบบ 1 และ 2 มิติในสภาวะคงที่ การนำความร้อนในสภาวะที่ไม่คงที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสอนการ ถ่ายเทความร้อน สังเขป วิชา วิธีการถ่ายเทความร้อน สมการการนำความ ร้อน การนำความร้อนแบบ 1 และ 2 มิติในสภาวะคงที่ การนำความร้อนในสภาวะที่ไม่คงที่ สมการพื้นฐาน ของการพาความร้อน การพาความร้อนโดยแรง การ ไหลภายในและภายนอก การแผ่รังสีความร้อน พื้นผิวเพิ่ม ( ครีบ ) อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน วิชาบังคับ ก่อน 425 204 กลศาสตร์ของไหล 1 และ 425 205 เทอร์โมไดนามิกส์ 2

2 ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุญ ฟัง สุวรรณรักษ์ วัตถุประสงค์ รายวิชา 1. ให้นักศึกษาเข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นของการถ่ายเท ความร้อน กรณีการนำ การพา การแผ่รังสีความร้อน และอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน 2. สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับปัญหาการถ่ายเท ความร้อนได้ วิธีการสอน 1. สอนเชิงบรรยาย 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2. เพิ่มความเข้าใจในบทเรียนด้วยการบ้าน และ งานที่มอบหมายให้ 3. ทำการทดสอบย่อยบางครั้งในชั้นเรียน

3 หนังสือประกอบการสอน 1.Yunus A. Cengel “Heat Transfer A Practical Approach”, Third Edition in SI Units McGraw-Hill, 2006 2. การุญ ฟังสุวรรณรักษ์ “ เอกสารคำสอนการ ถ่ายเทความร้อน ”, กันยายน 2551 วิธีการวัดและ ประเมินผล 1. การบ้านและทดสอบย่อย 15 คะแนน 2. สอบกลางภาค 35 คะแนน 3. สอบปลายภาค 50 คะแนน 4. ต้องเข้าเรียน 80 % จึงจะมีสิทธิ์สอบ

4 สอบกลางภาควันอังคารที่ 14 ก. ค. 2552 เวลา 9.00-11.00 น การสอบ สอบปลายภาควันจันทร์ที่ 31 ส. ค. 2552 เวลา 13.00-16.00 น


ดาวน์โหลด ppt โครงการสอนการ ถ่ายเทความร้อน สังเขป วิชา วิธีการถ่ายเทความร้อน สมการการนำความ ร้อน การนำความร้อนแบบ 1 และ 2 มิติในสภาวะคงที่ การนำความร้อนในสภาวะที่ไม่คงที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google