งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสอนการถ่ายเทความร้อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสอนการถ่ายเทความร้อน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสอนการถ่ายเทความร้อน
สังเขปวิชา วิธีการถ่ายเทความร้อน สมการการนำความร้อน การนำความร้อนแบบ 1 และ 2 มิติในสภาวะคงที่ การนำความร้อนในสภาวะที่ไม่คงที่ สมการพื้นฐานของการพาความร้อน การพาความร้อนโดยแรง การไหลภายในและภายนอก การแผ่รังสีความร้อน พื้นผิวเพิ่ม (ครีบ) อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน วิชาบังคับก่อน กลศาสตร์ของไหล 1 และ เทอร์โมไดนามิกส์ 2

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุญ ฟังสุวรรณรักษ์
ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุญ ฟังสุวรรณรักษ์ วัตถุประสงค์รายวิชา 1.ให้นักศึกษาเข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นของการถ่ายเทความร้อน กรณีการนำ การพา การแผ่รังสีความร้อน และอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน 2.สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับปัญหาการถ่ายเทความร้อนได้ วิธีการสอน 1.สอนเชิงบรรยาย 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2.เพิ่มความเข้าใจในบทเรียนด้วยการบ้าน และงานที่มอบหมายให้ 3.ทำการทดสอบย่อยบางครั้งในชั้นเรียน

3 วิธีการวัดและประเมินผล
หนังสือประกอบการสอน Yunus A. Cengel “Heat Transfer A Practical Approach”, Third Edition in SI Units McGraw-Hill, 2006 2. การุญ ฟังสุวรรณรักษ์ “เอกสารคำสอนการถ่ายเทความร้อน” ,กันยายน 2551 วิธีการวัดและประเมินผล 1. การบ้านและทดสอบย่อย 15 คะแนน 2. สอบกลางภาค 35 คะแนน 3. สอบปลายภาค 50 คะแนน 4. ต้องเข้าเรียน 80 % จึงจะมีสิทธิ์สอบ

4 การสอบ สอบกลางภาควันอังคารที่ 14 ก.ค เวลา น สอบปลายภาควันจันทร์ที่ 31 ส.ค เวลา น


ดาวน์โหลด ppt โครงการสอนการถ่ายเทความร้อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google