งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558 20/04/58

2 งานบริการในสถาบันอุดมศึกษา
งานบริการสำหรับนิสิต/นักศึกษาปัจจุบัน งานบริการสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา งานบริการสำหรับประชาชนทั่วไป

3 การดําเนินการตาม พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกฯ ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. 1. จัดประชุมชี้แจงจำนวน 2 ครั้ง - ครั้งที่ 1 วันที่ 11 กุมภาพันธ์  - ครั้งที่ 2 วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 2. Focus Group เพื่อจัดทำต้นแบบคู่มือสำหรับประชาชนของสถาบันอุดมศึกษา โดยจะจัดทำต้นแบบคู่มือฯ จำนวน 7 คู่มือ ได้แก่ 1) การขึ้นทะเบียนนิสิต/นักศึกษา 2) การขออนุมัติจดทะเบียน กรณีพิเศษ 3) การขอใบรับรองทางการศึกษา กรณีนักศึกษาปัจจุบัน 4) การขอเทียบ โอน เปลี่ยนแปลงรายวิชา สาขา แผนการศึกษา หลักสูตร สังกัด คณะ 5) การขออนุมัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ 6) การอนุมัติให้ใช้ตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายของสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของสถาบันอุดมศึกษาที่วัตถุหรือสินค้าใดๆ กรณีสำหรับประชาชนทั่วไป 7) การขอใบรับรองทางการศึกษา กรณีผู้สำเร็จการศึกษา 3. สำนักงาน ก.พ.ร. จัดส่งต้นแบบคู่มือฯ ให้แต่ละสถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคู่มือฯ 4. สถาบันอุดมศึกษาจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือฯ ตามต้นแบบและกรอกข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน 5. สำนักงาน ก.พ.ร.ตรวจสอบความถูกต้องของคู่มือฯ 6. สถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงคู่มือฯ ให้เหมาะสม และประกาศใช้ 21 ก.ค. 58

4 ต้นแบบคู่มือฯ (6 คู่มือ)
1. การขึ้นทะเบียนนิสิต/นักศึกษา ได้แก่ การขึ้นทะเบียนนิสิต/นักศึกษา การขึ้นทะเบียนนิสิต/นักศึกษา กรณีพิเศษ (ภายหลังจากวันเวลาที่สถาบันกำหนด/พ้นกำหนด) การขึ้นทะเบียนรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น การต่อทะเบียนนักศึกษา การขึ้นทะเบียนบัณฑิต 2. การขออนุมัติจดทะเบียน กรณีพิเศษ ได้แก่ จดทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ จดทะเบียนเพิ่มล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ จดทะเบียนถอนล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ จดทะเบียนเพิกถอน (Drop W) ล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ จดทะเบียนเกินกว่าข้อบังคับ จดทะเบียนต่ำกว่าข้อบังคับ จดทะเบียนเรียนวิชาในคณะน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 3. การขอใบรับรองทางการศึกษา กรณีนักศึกษาปัจจุบัน ได้แก่ ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ใบรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ใบสอบไล่ได้ครบทุกลักษณะวิชา ใบรายงานผลการศึกษา

5 การขอเทียบ โอน เปลี่ยนแปลงรายวิชา สาขา แผนการศึกษา หลักสูตร สังกัด คณะ
ต้นแบบคู่มือฯ (ต่อ) การขอเทียบ โอน เปลี่ยนแปลงรายวิชา สาขา แผนการศึกษา หลักสูตร สังกัด คณะ การขอเทียบรายวิชา/การขอโอนหน่วยกิต กรณีเปลี่ยนคณะ/เปลี่ยนหลักสูตร การเปลี่ยนฐานะวิชาเรียน (จากเพื่อหน่วยกิตเป็นเพื่อร่วมฟัง หรือจากเพื่อร่วมฟังเป็นเพื่อหน่วยกิต) การเปลี่ยนสังกัด/แผนการศึกษา การขอย้ายสาขาวิชาเอกภายในคณะ/ย้ายคณะเรียน/เปลี่ยนคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร การโอนหน่วยกิตรายวิชาของนิสิต/นักศึกษาไปศึกษาต่างสถาบัน การขออนุมัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ การขออนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท/เอก การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ส่วนแรก/ส่วนที่สอง การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หลังกำหนด การขอเปลี่ยนแปลงใดๆ ก่อนสอบวิทยานิพนธ์ การขออนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเพิกถอนการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ การอนุมัติให้ใช้ตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายของสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงาน ของสถาบันอุดมศึกษาที่วัตถุหรือสินค้าใดๆ กรณีสำหรับประชาชนทั่วไป การขอใบรับรองทางการศึกษา กรณีผู้สำเร็จการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google