งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MAKE SIMPLE BE MODERN ขั้นตอนการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558 1 20/04/58.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MAKE SIMPLE BE MODERN ขั้นตอนการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558 1 20/04/58."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MAKE SIMPLE BE MODERN ขั้นตอนการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558 1 20/04/58

2 2 งานบริการในสถาบันอุดมศึกษา 1.งานบริการสำหรับนิสิต/นักศึกษาปัจจุบัน 2.งานบริการสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา 3.งานบริการสำหรับประชาชนทั่วไป

3 3 การดําเนินการตาม พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกฯ ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ค.มิ.ย.ก.ค. 1. จัดประชุมชี้แจงจำนวน 2 ครั้ง - ครั้งที่ 1 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558  - ครั้งที่ 2 วันที่ 12 พฤษภาคม 2558  2. Focus Group เพื่อจัดทำต้นแบบคู่มือสำหรับ ประชาชนของสถาบันอุดมศึกษา โดยจะจัดทำต้นแบบคู่มือฯ จำนวน 7 คู่มือ ได้แก่ 1) การขึ้นทะเบียนนิสิต/นักศึกษา 2) การขออนุมัติจดทะเบียน กรณีพิเศษ 3) การขอใบรับรองทางการศึกษา กรณีนักศึกษาปัจจุบัน 4) การขอเทียบ โอน เปลี่ยนแปลงรายวิชา สาขา แผนการศึกษา หลักสูตร สังกัด คณะ 5) การขออนุมัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ 6) การอนุมัติให้ใช้ตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายของสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงาน ของสถาบันอุดมศึกษาที่วัตถุหรือสินค้าใดๆ กรณีสำหรับประชาชนทั่วไป 7) การขอใบรับรองทางการศึกษา กรณีผู้สำเร็จการศึกษา 3. สำนักงาน ก.พ.ร. จัดส่งต้นแบบคู่มือฯ ให้แต่ละ สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคู่มือฯ  4. สถาบันอุดมศึกษาจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือฯ ตาม ต้นแบบและกรอกข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศการจัดทำ คู่มือสำหรับประชาชน 5. สำนักงาน ก.พ.ร.ตรวจสอบความถูกต้องของคู่มือฯ 6. สถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงคู่มือฯ ให้เหมาะสม และ ประกาศใช้  21 ก.ค. 58

4 4 1. การขึ้นทะเบียนนิสิต/นักศึกษา ได้แก่ − การขึ้นทะเบียนนิสิต/นักศึกษา − การขึ้นทะเบียนนิสิต/นักศึกษา กรณีพิเศษ (ภายหลังจากวันเวลาที่สถาบันกำหนด/พ้นกำหนด) − การขึ้นทะเบียนรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น − การต่อทะเบียนนักศึกษา − การขึ้นทะเบียนบัณฑิต 2. การขออนุมัติจดทะเบียน กรณีพิเศษ ได้แก่ − จดทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ − จดทะเบียนเพิ่มล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ − จดทะเบียนถอนล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ − จดทะเบียนเพิกถอน (Drop W) ล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ − จดทะเบียนเกินกว่าข้อบังคับ − จดทะเบียนต่ำกว่าข้อบังคับ − จดทะเบียนเรียนวิชาในคณะน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 3. การขอใบรับรองทางการศึกษา กรณีนักศึกษาปัจจุบัน ได้แก่ − ใบรับรองการเป็นนักศึกษา − ใบรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา − ใบสอบไล่ได้ครบทุกลักษณะวิชา − ใบรายงานผลการศึกษา ต้นแบบคู่มือฯ (6 คู่มือ)

5 5 4)การขอเทียบ โอน เปลี่ยนแปลงรายวิชา สาขา แผนการศึกษา หลักสูตร สังกัด คณะ − การขอเทียบรายวิชา/การขอโอนหน่วยกิต กรณีเปลี่ยนคณะ/เปลี่ยนหลักสูตร − การเปลี่ยนฐานะวิชาเรียน (จากเพื่อหน่วยกิตเป็นเพื่อร่วมฟัง หรือจากเพื่อร่วมฟังเป็นเพื่อหน่วยกิต) − การเปลี่ยนสังกัด/แผนการศึกษา − การขอย้ายสาขาวิชาเอกภายในคณะ/ย้ายคณะเรียน/เปลี่ยนคณะ − การเปลี่ยนหลักสูตร − การโอนหน่วยกิตรายวิชาของนิสิต/นักศึกษาไปศึกษาต่างสถาบัน 5)การขออนุมัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ −การขออนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท/เอก −การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ส่วนแรก/ส่วนที่สอง −การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หลังกำหนด −การขอเปลี่ยนแปลงใดๆ ก่อนสอบวิทยานิพนธ์ −การขออนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ −การเพิกถอนการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 6)การอนุมัติให้ใช้ตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายของสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงาน ของสถาบันอุดมศึกษาที่วัตถุหรือสินค้าใดๆ กรณีสำหรับประชาชนทั่วไป 7)การขอใบรับรองทางการศึกษา กรณีผู้สำเร็จการศึกษา ต้นแบบคู่มือฯ (ต่อ)


ดาวน์โหลด ppt MAKE SIMPLE BE MODERN ขั้นตอนการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558 1 20/04/58.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google