งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Powerpoint Templates Page 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัด ลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Powerpoint Templates Page 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัด ลำพูน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Powerpoint Templates Page 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัด ลำพูน

2 Powerpoint Templates Page 2 ปัญหาการ วิจัย การนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา มาใช้ในระบบการศึกษา เป็นวิธีการหนึ่งในการ พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้น่าสนใจผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำบทเรียน CAI เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ CAI เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นบทเรียนเบื้องต้นที่มีเนื้อหาที่คล้ายคลึงกันใน หลาย ๆวิชาที่เรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยได้ ใช้โปรแกรม Microsoft Producer ในการสร้าง CAI

3 Powerpoint Templates Page 3 วัตถุประสง ค์ ๑. เพื่อสร้างบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับ นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพณิชยการ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ

4 Powerpoint Templates Page 4 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ

5 Powerpoint Templates Page 5 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักศึกษา ในการใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา พณิชยการ สาขางาน คอมพิวเตอร์ วิทยาลัย เทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ

6 Powerpoint Templates Page 6 ลำดับนักเรียนคะแนนผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียน 20 หลังเรียน 20 1 917 2 618 3 517 4 613 5 1018 6 7 7 616 8 715 9 819 10 917 11 616 12 716 13 618 14 615 7 16 717 819 18 716 19 717 20 615 17 819 18 716 19 717 20 615 21 615 22 716 23 818 24 717 25 717 26 817 27 616 28 514 29 717 30 714 31 617 32 616 33 516 34 617 35 515 รวม 236574 การทดสอบค่าที (t-test) ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลัง เรียน t = 69.428, df = 34

7 Powerpoint Templates Page 7 ตารางที่ 2 แสดงผลสรุปค่าเฉลี่ยความพึง พอใจบทเรียนช่วยสอนเรื่อง คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น รายการประเมิน ระดับ คะแนน เฉลี่ย ระดับ ความพึง พอใจ 1. ด้านตัวอักษร 2. ด้านรูปภาพ 3. ด้านเสียง 4. ด้านเนื้อหา 4.51 4.52 4.51 4.62 มาก มาก มาก มาก ระดับคะแนนเฉลี่ย ทุกด้าน 4.54มาก

8 Powerpoint Templates Page 8 สรุป ผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนในการ ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอนเมื่อนำมา วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผล จากการเรียน พบว่าสามารถพัฒนาการ เรียนรู้และเสริมสร้าง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนสูงขึ้น ได้ร้อยละ 69.42 ได้ร้อยละ 69.42

9 Powerpoint Templates Page 9 ผลความพึงพอใจของ ความคิดเห็นของนักศึกษา ที่มีต่อการบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น พบว่า โดยภาพรวม นักศึกษาเห็นด้วยในระดับ มากทุก ๆประเด็น

10 Powerpoint Templates Page 10 ตัวอย่างบทเรียนช่วยสอน คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

11 Powerpoint Templates Page 11 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt Powerpoint Templates Page 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัด ลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google