งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Powerpoint Templates Page 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัด ลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Powerpoint Templates Page 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัด ลำพูน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Powerpoint Templates Page 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัด ลำพูน

2 Powerpoint Templates Page 2 ปัญหาการ วิจัย การนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา มาใช้ในระบบการศึกษา เป็นวิธีการหนึ่งในการ พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้น่าสนใจผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำบทเรียน CAI เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ CAI เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นบทเรียนเบื้องต้นที่มีเนื้อหาที่คล้ายคลึงกันใน หลาย ๆวิชาที่เรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยได้ ใช้โปรแกรม Microsoft Producer ในการสร้าง CAI

3 Powerpoint Templates Page 3 วัตถุประสง ค์ ๑. เพื่อสร้างบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับ นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพณิชยการ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ

4 Powerpoint Templates Page 4 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ

5 Powerpoint Templates Page 5 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักศึกษา ในการใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา พณิชยการ สาขางาน คอมพิวเตอร์ วิทยาลัย เทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ

6 Powerpoint Templates Page 6 ลำดับนักเรียนคะแนนผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียน 20 หลังเรียน รวม การทดสอบค่าที (t-test) ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลัง เรียน t = , df = 34

7 Powerpoint Templates Page 7 ตารางที่ 2 แสดงผลสรุปค่าเฉลี่ยความพึง พอใจบทเรียนช่วยสอนเรื่อง คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น รายการประเมิน ระดับ คะแนน เฉลี่ย ระดับ ความพึง พอใจ 1. ด้านตัวอักษร 2. ด้านรูปภาพ 3. ด้านเสียง 4. ด้านเนื้อหา มาก มาก มาก มาก ระดับคะแนนเฉลี่ย ทุกด้าน 4.54มาก

8 Powerpoint Templates Page 8 สรุป ผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนในการ ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอนเมื่อนำมา วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผล จากการเรียน พบว่าสามารถพัฒนาการ เรียนรู้และเสริมสร้าง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนสูงขึ้น ได้ร้อยละ ได้ร้อยละ 69.42

9 Powerpoint Templates Page 9 ผลความพึงพอใจของ ความคิดเห็นของนักศึกษา ที่มีต่อการบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น พบว่า โดยภาพรวม นักศึกษาเห็นด้วยในระดับ มากทุก ๆประเด็น

10 Powerpoint Templates Page 10 ตัวอย่างบทเรียนช่วยสอน คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

11 Powerpoint Templates Page 11 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt Powerpoint Templates Page 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัด ลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google