งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกลุ่ม 821

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกลุ่ม 821"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกลุ่ม 821
ศึกษาการใช้สื่อการสอนบทเรียนรู้ด้วยตนเอง(CAI) เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกลุ่ม 821 ผู้วิจัย นายชัยฤทธิ์ ชัยเลิศ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลำพูน

2 ปัญหาการวิจัย การนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
มาใช้ในระบบการศึกษา เป็นวิธีการหนึ่งในการ พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้น่าสนใจ ผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำบทเรียน CAI เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นบทเรียนเบื้องต้นที่มีเนื้อหาที่คล้ายคลึงกันใน หลาย ๆวิชาที่เรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยได้ ใช้โปรแกรม Microsoft Producer ในการสร้าง CAI

3 วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ

4 2.เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ

5 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
ในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ

6 ลำดับนักเรียน คะแนนผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียน 20 หลังเรียน 20 1 9 17 2 6 18 3 5 4 13 10 7 16 8 15 19 11 12 14 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 รวม 236 574 การทดสอบค่าที (t-test) ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน t = , df = 34

7 1. ด้านตัวอักษร 2. ด้านรูปภาพ 3. ด้านเสียง 4. ด้านเนื้อหา
ตารางที่2 แสดงผลสรุปค่าเฉลี่ยความพึง พอใจบทเรียนช่วยสอนเรื่อง คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น รายการประเมิน ระดับ คะแนน เฉลี่ย ระดับความ พึงพอใจ 1. ด้านตัวอักษร 2. ด้านรูปภาพ 3. ด้านเสียง 4. ด้านเนื้อหา มาก มาก มาก มาก ระดับคะแนนเฉลี่ย ทุกด้าน 4.54 มาก

8 สรุปผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการ ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเมื่อนำมา วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลจากการเรียน พบว่าสามารถพัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้าง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ได้ร้อยละ 69.42

9 ผลความพึงพอใจของความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น พบว่า โดยภาพรวมนักศึกษาเห็นด้วยในระดับมากทุก ๆประเด็น

10 ตัวอย่างบทเรียนช่วยสอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

11 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกลุ่ม 821

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google