งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวสุคนทิพย์ ทองจันทร์แก้ว สถานศึกษาที่สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต นางสาวสุคนทิพย์ ทองจันทร์แก้ว สถานศึกษาที่สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต การปรับพฤติกรรมการเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวสุคนทิพย์ ทองจันทร์แก้ว สถานศึกษาที่สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต นางสาวสุคนทิพย์ ทองจันทร์แก้ว สถานศึกษาที่สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต การปรับพฤติกรรมการเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวสุคนทิพย์ ทองจันทร์แก้ว สถานศึกษาที่สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต นางสาวสุคนทิพย์ ทองจันทร์แก้ว สถานศึกษาที่สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต การปรับพฤติกรรมการเรียน ในชั้นเรียนและการส่งงาน ของนักเรียนห้องการ ท่องเที่ยว 3/1 รายวิชาการจัดการ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

2 ความสำคัญของปัญหา ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนได้นำเสนอโดยใช้โปรแกรม Microsofe office : power point ในการ บรรยาย ปรากฏว่านักศึกษาไม่สนใจที่จะ ฟังการบรรยาย และไม่จดบันทึกการเรียน การสอน ในชั้นเรียน นอกจากนี้ยังมี พฤติกรรมขาดความรับผิดชอบในการส่ง รายงาน การบ้านและงานที่ได้มอบหมาย ส่งผลให้ผลการเรียนของนักศึกษาต่ำลง เรื่อยๆ

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนั้นผู้วิจัยจึงมุ่งที่จะทำ การปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน และศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากที่ได้ทำ การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนว่ามี ความแตกต่างกันหรือไม่ ความสำคัญของปัญหา ( ต่อ ) 1. เพื่อปรับพฤติกรรมการเรียนและการ ส่งงานของนักศึกษารายวิชาการจัดการท่องเที่ยว เชิงนิเวศ 2. เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลัง การปรับพฤติกรรมการเรียนและการส่งงาน

4 ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น : แบบปรับพฤติกรรมการเรียน และการส่งงาน ตัวแปรตาม : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการส่งงาน กรอบแนวคิดในการวิจัย สาเหตุ / วิธีแก้ไข ปัญหาการเรียนรู้ ใช้แบบปรับ พฤติกรรมการ เรียน และการ ส่งงาน ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน และการส่งงาน ของนักเรียน

5 กลุ่มตัวอย่าง นักเรียน สาขาการ ท่องเที่ยว ห้อง 3/1 จำนวน 26 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำ การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้แบบทดสอบก่อนการเรียน และ แบบทดสอบหลังการเรียน ได้ผลการ วิเคราะห์ ดังนี้

6 ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบก่อน การเรียน (Pre-test) คะแนน pre-test จำนวน ( คน ) ร้อยละ 327.69 42 51350 6519.23 727.69 82

7 จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนทดสอบก่อนการ เรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง (5-6 คะแนน ) ร้อยละ 50 และ 19.23 ตามลำดับ แสดงให้เห็นถึงพื้นความรู้ ก่อนการเรียนของนักเรียนห้องการ ท่องเที่ยว 3/1 อยู่ในระดับปานกลาง

8 ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบ หลังการเรียน (post-test) คะแนน post-test จำนวน ( คน ) ร้อยละ 5415.38 6311.53 7726.92 8830.76 927.69 1027.69

9 จากตารางที่ 2 พบว่าคะแนนทดสอบหลังการ เรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี (7-8 คะแนน ) ร้อยละ 26.92 และ 30.76 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนน ทดสอบก่อนการเรียน (Pre-test) ( ตารางที่ 1) และคะแนนทดสอบหลัง การเรียน (post-test) ( ตารางที่ 2) แสดงให้เห็นว่าหลังจากปรับพฤติกรรม ในชั้นเรียน จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น

10 สรุปผลการวิจัย ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนภายหลังปรับพฤติกรรมการ เข้าชั้นเรียนและการส่งงาน ของ นักศึกษารายวิชาการจัดการท่องเที่ยว เชิงนิเวศ สูงกว่าหลังปรับพฤติกรรมการ เข้าชั้นเรียนและการส่งงาน


ดาวน์โหลด ppt นางสาวสุคนทิพย์ ทองจันทร์แก้ว สถานศึกษาที่สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต นางสาวสุคนทิพย์ ทองจันทร์แก้ว สถานศึกษาที่สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต การปรับพฤติกรรมการเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google