งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
การพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านการอ่านเขียนและ พูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ปีที่ 3 โดยใช้การสอนแบบร่วมมือกันด้วยเทคนิค CIRC โดย นางสาวธวัลรัตน์ สุภาพพิบูลพันธ์

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
การเรียนภาษาต้องสามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ และการจะใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่วและเหมาะสมขึ้นอยู่กับทักษะการใช้ ดังนั้นผู้เรียนต้องมีโอกาสได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาให้มากที่สุดทั้งในชั้นเรียนและนอกห้องเรียน

3 ผู้สอนได้ศึกษาวิธีการสอนหลายรูปแบบ เทคนิคการสอนแบบ CIRC จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางด้านภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนระดับชั้น ปวช.ปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันด้วยเทคนิค CIRC  2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้านการเขียนและพูดภาษาอังกฤษ หลังการเรียนรู้แบบร่วมมือกันด้วยเทคนิค CIRC 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันด้วยเทคนิค CIRC

5 กรอบแนวคิดในการวิจัย ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม การรู้จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันด้วยเทคนิค CIRC ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร  นักเรียนที่กำลังเรียนวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 1 กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้องเรียน 52 คน โดยการสอนแบบร่วมมือกันด้วยเทคนิค CIRC

7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตาราง แสดงค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค CIRC คะแนนเต็มของการสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวนนักเรียน คะแนนเต็ม ×จำนวนนักเรียน ผลรวมของคะแนนสอบก่อนเรียน (E1) ผลรวมของคะแนนหลังเรียน (E2) 30 52 30×52 = 1,560 468 1,404

8 จากตารางพบว่า การสอนภาษาอังกฤษ 1 แบบร่วมมือกันด้วยเทคนิค CIRC ภาพรวมค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมร้อยละ 86

9 สรุปผล การเรียนวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือกันด้วยเทคนิค CIRC ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.ปีที่ 3 พบว่า ดัชนีประสิทธิภาพผลเท่ากับ แสดงว่านักเรียนมีความรู้มากขึ้น ร้อยละ 86 และความพึงพอใจเฉลี่ย 4.84 อยู่ระดับมากที่สุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25 พิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่ามีความพึงพอใจต่อ เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนมากที่สุดทุกข้อ ( 4.50 ≤ x ≤ 5.00 )

10 ข้อเสนอแนะ 1. ควรนำวิธีการสอนแบบร่วมมือกันด้วยเทคนิค CIRC ไปใช้กับวิชาอื่นๆ เพื่อโอกาสในการพัฒนาความก้าวหน้าทางการเรียน 2. ควรนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับฝึกทักษะในระดับชั้นปีอื่น ๆ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google