งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยี บริหารธุรกิจอยุธยา การพัฒนาผลการเรียนรู้ด้าน การอ่านเขียนและ พูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 3 โดยใช้การสอนแบบร่วมมือกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยี บริหารธุรกิจอยุธยา การพัฒนาผลการเรียนรู้ด้าน การอ่านเขียนและ พูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 3 โดยใช้การสอนแบบร่วมมือกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยี บริหารธุรกิจอยุธยา การพัฒนาผลการเรียนรู้ด้าน การอ่านเขียนและ พูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 3 โดยใช้การสอนแบบร่วมมือกัน ด้วยเทคนิค CIRC โดย นางสาวธวัลรัตน์ สุภาพพิบูล พันธ์

2 ความเป็นมาและความสำคัญของ ปัญหา การเรียนภาษาต้องสามารถ ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการ ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ และการ จะใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว และเหมาะสมขึ้นอยู่กับทักษะการ ใช้ ดังนั้นผู้เรียนต้องมีโอกาสได้ ฝึกทักษะการใช้ภาษาให้มากที่สุด ทั้งในชั้นเรียนและนอกห้องเรียน

3 ผู้สอนได้ศึกษาวิธีการสอน หลายรูปแบบ เทคนิคการสอน แบบ CIRC จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ จะใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนทางด้านภาษาอังกฤษให้ สูงขึ้น สามารถใช้ภาษาเป็น เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับ ผู้อื่นได้

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ ทำงานกลุ่มของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือกันด้วยเทคนิค CIRC 2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ด้านการเขียนและพูดภาษาอังกฤษ หลังการเรียนรู้แบบร่วมมือกันด้วย เทคนิค CIRC 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันด้วย เทคนิค CIRC

5 กรอบแนวคิดในการวิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม การรู้จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ กันด้วยเทคนิค CIRC ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนสูงขึ้น

6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร  นักเรียนที่กำลัง เรียนวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 1 กลุ่มตัวอย่าง  นักเรียน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้องเรียน 52 คน โดยการสอน แบบร่วมมือกันด้วยเทคนิค CIRC

7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตาราง แสดงค่าดัชนีประสิทธิผล ของการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค CIRC คะแนนเต็มของ การสอบก่อนเรียน และหลังเรียน จำนวน นักเรียน คะแนนเต็ม × จำนวน นักเรียน ผลรวมของ คะแนนสอบก่อน เรียน (E1) ผลรวมของ คะแนนหลัง เรียน (E2) 305230×52 = 1,560468 1,404

8 จากตารางพบว่า การสอน ภาษาอังกฤษ 1 แบบร่วมมือกัน ด้วยเทคนิค CIRC ภาพรวมค่า ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.857 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น กว่าเดิมร้อยละ 86

9 สรุปผล การเรียนวิชาการสนทนา ภาษาอังกฤษ โดยใช้การเรียนรู้แบบ ร่วมมือกันด้วยเทคนิค CIRC ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 3 พบว่า ดัชนีประสิทธิภาพผล เท่ากับ 0.857 แสดงว่านักเรียนมีความรู้ มากขึ้น ร้อยละ 86 และความพึงพอใจ เฉลี่ย 4.84 อยู่ระดับมากที่สุด ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25 พิจารณา เป็นรายประเด็นพบว่ามีความพึงพอใจต่อ เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนมาก ที่สุดทุกข้อ ( 4.50 ≤ x ≤ 5.00 )

10 ข้อเสนอแนะ 1. ควรนำวิธีการสอนแบบ ร่วมมือกันด้วยเทคนิค CIRC ไป ใช้กับวิชาอื่นๆ เพื่อโอกาสในการ พัฒนาความก้าวหน้าทางการเรียน 2. ควรนำไปประยุกต์ใช้ใน การจัดการเรียนการสอนสำหรับ ฝึกทักษะในระดับชั้นปีอื่น ๆ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยี บริหารธุรกิจอยุธยา การพัฒนาผลการเรียนรู้ด้าน การอ่านเขียนและ พูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 3 โดยใช้การสอนแบบร่วมมือกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google