งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาแผนการสอนกิจกรรม ( ภาษาจีน ) ที่เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลางสำหรับนักเรียนระดับ ปวช.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ สยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ โดย นางนิศารัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาแผนการสอนกิจกรรม ( ภาษาจีน ) ที่เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลางสำหรับนักเรียนระดับ ปวช.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ สยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ โดย นางนิศารัตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาแผนการสอนกิจกรรม ( ภาษาจีน ) ที่เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลางสำหรับนักเรียนระดับ ปวช.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ สยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ โดย นางนิศารัตน์ กัลป์ เสาวภาคย์กุล อาจารย์ประจำสายวิชา ภาษาต่างประเทศ

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ ที่มีผู้คนสนใจและ ให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นภาษาที่มีผู้คนใช้มาก ประเทศจีนได้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และมีความต้องการที่จะติดต่อกับประเทศต่างๆ ประเทศ ไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ติดต่อทำธุรกรรมทางด้าน สินค้าการเกษตรผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนั้นการจัด การศึกษาจึงต้องถือว่าผู้เรียนมีความสามารถในการ เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และ ถ้าได้จัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ทำ ให้ผู้เรียนสามารถริเริ่มการเรียนด้วยตนเอง มี ความสามารถในการสอนตนเองเกี่ยวกับความคิดใหม่ๆ มีความรับผิดชอบในการเรียน ดังนั้นในการจัดทำ แผนการสอนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะมีส่วนช่วยให้ นักเรียนและครูได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ และ ช่วยให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน

3 วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อพัฒนาแผนการสอนวิชาภาษาจีนที่เน้น ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สำหรับผู้เรียน 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากิจกรรม ( ภาษาจีน ) จากการใช้แผนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นศูนย์กลาง 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่ เรียนภาษาจีนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

4 นักเรี ยน หน่วย ที่ 1 หน่วย ที่ 2 หน่วย ที่ 3 หน่วย ที่ 4 หน่วย ที่ 5 รวมค่าเฉลี่ ย ค่าร้อยละ 114191812137615.276 2161712 106713.467 315171214 7214.472 41417101113651365 516181218 8216.482 618171620188917.889 718 1520 9118.291 813141214156813.668 915 121018701470 10181720 168817.688 1116 20298817.688 121612151611701470 1318161519158316.683 1415161215167414.874 151912162018851785 ตัวอย่าง ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ ของ คะแนนหลังเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้

5 จากตารางที่ 1 พบว่านักเรียนทุกคน สามารถสอบผ่านตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่ กำหนดไว้คือร้อยละ 50 ขึ้นไป คือสอบได้ คะแนนเฉลี่ย 16.02 คิดเป็นร้อยละ 80 นอกจากนั้นทุกหน่วยการเรียนรู้ นักเรียน สามารถสอบได้คะแนนเกินร้อยละ 80 ซึ่ง อยู่ในเกณฑ์ดีมากยกเว้นหน่วยการเรียนรู้ ที่ 3 เรื่องบุคคลที่ฉันชอบ นักเรียนสอบได้ คะแนนเฉลี่ย 14.05 คิดเป็นร้อยละ 70.22 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี สรุปผล ตารางที่ 1

6 สรุปผลการศึกษา 1. ได้แผนการสอนวิชาภาษาจีนที่เน้นผู้เรียน เป็นศูนย์กลางจำนวน 15 แผนใช้เวลาสอน 30 คาบ ๆ ละ 50 นาที ทุกแผนได้ผ่านการตรวจสอบ คุณภาพากผู้เชี่ยวชาญโดยการหาค่า I.O.C. แล้ว เมื่อนำแผนการสอนไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนพบว่า ทุกแผนสามารถพัฒนาทักษะ ภาษาจีนเป็นที่น่าพอใจ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนพบว่า นักเรียนมีผลการเรียนในด้านความรู้ภาษาจีน คะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 80.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ที่ตั้งไว้ 3. พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนโดยรวมอยู่ ในระดับพอใช้และพฤติกรรมที่นักเรียนมีความตั้งใจ ทำงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และอยู่ในระดับดี


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาแผนการสอนกิจกรรม ( ภาษาจีน ) ที่เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลางสำหรับนักเรียนระดับ ปวช.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ สยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ โดย นางนิศารัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google