งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ
การพัฒนาแผนการสอนกิจกรรม(ภาษาจีน) ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสำหรับนักเรียนระดับปวช.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ โดย นางนิศารัตน์ กัลป์เสาวภาคย์กุล อาจารย์ประจำสายวิชาภาษาต่างประเทศ

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ ที่มีผู้คนสนใจและให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นภาษาที่มีผู้คนใช้มาก ประเทศจีนได้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และมีความต้องการที่จะติดต่อกับประเทศต่างๆ ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ติดต่อทำธุรกรรมทางด้านสินค้าการเกษตรผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงต้องถือว่าผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และถ้าได้จัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ทำให้ผู้เรียนสามารถริเริ่มการเรียนด้วยตนเอง มีความสามารถในการสอนตนเองเกี่ยวกับความคิดใหม่ๆ มีความรับผิดชอบในการเรียน ดังนั้นในการจัดทำแผนการสอนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะมีส่วนช่วยให้นักเรียนและครูได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ และช่วยให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน

3 วัตถุประสงค์การวิจัย 1
วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อพัฒนาแผนการสอนวิชาภาษาจีนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สำหรับผู้เรียน 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากิจกรรม(ภาษาจีน) จากการใช้แผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่เรียนภาษาจีนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

4 ตัวอย่าง ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ ของคะแนนหลังเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
นักเรียน หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 3 หน่วยที่ 4 หน่วยที่ 5 รวม ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ 1 14 19 18 12 13 76 15.2 2 16 17 10 67 13.4 3 15 72 14.4 4 11 65 5 82 16.4 6 20 89 17.8 7 91 18.2 8 68 13.6 9 70 88 17.6 29 83 16.6 74 14.8 85

5 สรุปผลตารางที่ 1 จากตารางที่1พบว่านักเรียนทุกคนสามารถสอบผ่านตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้คือร้อยละ 50 ขึ้นไป คือสอบได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 80 นอกจากนั้นทุกหน่วยการเรียนรู้ นักเรียนสามารถสอบได้คะแนนเกินร้อยละ 80 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมากยกเว้นหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องบุคคลที่ฉันชอบ นักเรียนสอบได้คะแนนเฉลี่ย 14.05คิดเป็นร้อยละ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี

6 สรุปผลการศึกษา 1. ได้แผนการสอนวิชาภาษาจีนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจำนวน 15 แผนใช้เวลาสอน 30 คาบ ๆ ละ 50 นาที ทุกแผนได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพากผู้เชี่ยวชาญโดยการหาค่า I.O.C. แล้ว เมื่อนำแผนการสอนไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพบว่า ทุกแผนสามารถพัฒนาทักษะภาษาจีนเป็นที่น่าพอใจ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนพบว่า นักเรียนมีผลการเรียนในด้านความรู้ภาษาจีนคะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 3. พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้และพฤติกรรมที่นักเรียนมีความตั้งใจทำงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และอยู่ในระดับดี


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google