งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน ชื่อหน่วยการเรียนรู้.. แนวคิดหัวข้อ โครงงานและความสำคัญของ โครงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน ชื่อหน่วยการเรียนรู้.. แนวคิดหัวข้อ โครงงานและความสำคัญของ โครงงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน ชื่อหน่วยการเรียนรู้.. แนวคิดหัวข้อ โครงงานและความสำคัญของ โครงงาน

2 วัตถุประสงค์ นักเรียนต้องระบุหัวข้อโครงงานได้

3 แนวคิดโครงงาน การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ หรือ การค้นคว้า หาคำตอบ ในสิ่งที่ผู้เรียนอยากรู้ หรือ สงสัยด้วยวิธีการ ต่างๆ เป็นวิธีการเรียนรู้ ที่ผู้เรียน ได้เลือกศึกษาตาม ความสนใจของตนเอง หรือ ของกลุ่ม เป็นการตัดสินใจ ร่วมกัน จนได้ชิ้นงานที่สามารถนำผลการศึกษาไปใช้ได้ ในชีวิตจริง

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ คำถามสร้างพลังคิด การนำแสงอาทิตย์สะท้อนกระจงเพื่อต้มไข่ เป็นการ ทดลองประเภทอะไร คำถามประจำหน่วย การผลิตโครงงานจากตะไคร้หอม จัดว่าเป็นโครงงาน ประเภทอะไร คำถามประจำบท ประติมากรรมรีไซเคิล จักเป็นโครงงานประเภทอะไร

5 เครื่องมือ กระบวนการวัดผลและประเมินผล : 1. เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ - แบบประเมิน การปฏิบัติตามกิจกรรม - แบบสังเกตการทำงานร่วมกันตามกระบวนการกลุ่ม

6 วิธีการ

7 บทสรุปของโครงงาน  โครงงานที่น่าจะดำเนินการต่อไปในอนาคต  การนำผลจากโครงงานนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน ชื่อหน่วยการเรียนรู้.. แนวคิดหัวข้อ โครงงานและความสำคัญของ โครงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google