งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการสอน เพื่อพัฒนาทักษะเด็กตาม รูปแบบการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการสอน เพื่อพัฒนาทักษะเด็กตาม รูปแบบการสอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการสอน เพื่อพัฒนาทักษะเด็กตาม รูปแบบการสอน

2 วิธีสอนแบบศึกษาด้วย ตนเอง (Self Study Method) หลักการ วิธีสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง เป็นวิธีสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ศึกษาหาความรู้จากแหล่งวิชาด้วย ตนเอง ได้แก่การศึกษาจากหนังสือ และการศึกษานอกสถานที่ การ สอนวิธีนี้บางครั้งเรียกว่าวิธี Problem Solving หรือ Discovery Method

3 ตัวบ่งชี้ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย ตนเองภายใต้การดูแลและการ แนะนำของครู เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาส แก้ปัญหาด้วยการแสดงความคิดเห็น ในกลุ่มย่อยและหาข้อสรุป

4 ขั้นตอนของวิธีสอนแบบศึกษาด้วย ตนเอง 1. จัดกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆหรืออาจเป็น ผู้เรียนคนเดียวศึกษาค้นคว้าตามลำพัง 2. ครูกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นหรือ อภิปรายและให้คำแนะนำให้มีการร่วมมือกันใน การวางแผนที่จะศึกษาค้นคว้าในเรื่องต่างๆดูแล และให้ความช่วยเหลือในการศึกษาของนักเรียน แต่ละคน จัดหาและเสนอแนะแหล่งความรู้ ได้แก่ วัสดุ หนังสือและสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่นักเรียน ต้องใช้รวมทั้งอาจแนะนำให้หาความรู้ได้จาก การสัมภาษณ์บุคคลภายนอกโรงเรียน 3. หลังการแสดงความคิดเห็นและปฏิบัติกิจกรรม ที่เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วนักเรียนเขียน รายงานผลการวินิจฉัยปัญหา

5 ข้อดีของวิธีสอนแบบศึกษาด้วย ตนเอง 1. เป็นการสอนที่พัฒนาความงอกงามทางด้าน สติปัญญาส่งเสริมนิสัย ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจ การ เลือกวิธีแก้ปัญหา 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักที่จะควบคุมการทำงาน ของตนเองได้ 3. เสริมสร้างนิสัยรักการศึกษาค้นคว้าและความ รับผิดชอบตนเอง 4. เป็นวิธีที่มุ่งเน้นที่ผลการเรียนรู้ด้วยตนเองมิใช่ เรียนรู้จากการสอน ของครู

6 ข้อสังเกตของวิธีสอนแบบศึกษา ด้วยตนเอง 1. วิธีนี้อาจจะไม่ได้ผลถ้าผู้เรียนขาดความ รับผิดชอบและไม่ตั้งใจจริง 2. การเรียนรู้ที่เกิดกับนักเรียนอาจใช้เวลาไม่ เท่ากันจึงยากแก่การประเมินผล

7 วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่ม ทำงาน (Committee Work Method) หลักการ วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทำงานเป็นวิธี สอนที่ครูมอบหมายให้นักเรียนทำงาน ร่วมกันเป็นกลุ่มร่วมมือกันศึกษาค้นคว้า หาวิธีการแก้ปัญหาหรือปฏิบัติกิจกรรม ตามความสามารถความถนัด หรือความ สนใจเป็นการฝึกให้นักเรียนทำงาน ร่วมกันตามวิถีแห่งประชาธิปไตย

8 ตัวบ่งชี้ 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกัน ในการทำงานนั่นคือ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม 2. เพื่อสร้างวัฒนธรรมในการทำงานร่วมกัน อย่างมีระบบและมี ระเบียบวินัยรู้จักทำหน้าที่ 3. เพื่อฝึกทักษะในการแก้ปัญหาการศึกษา ค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยปฏิบัติงานทั้งเป็นรายบุคคลและเป็น กลุ่มและมีประสบการณ์ตรงในการทำงาน 4. เพื่อให้นักเรียนได้ทำงานตามความ สนใจ ความถนัดและความสามารถ

9 ขั้นตอนในการสอนแบบแบ่งกลุ่ม ทำงาน 1. ครูและนักเรียนร่วมกันกำหนดความมุ่งหมาย ของการทำงานในแต่ละกลุ่มขั้นตอนนี้เป็นขั้น ที่กำหนดความมุ่งหมายและวิธีการทำงาน อย่างละเอียด 2. ครูเสนอแนะแหล่งวิทยาการที่จะใช้ค้นคว้า หาความรู้ ได้แก่บอกรายละเอียดของหนังสือ ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 3. นักเรียนร่วมกันวางแผนและปฏิบัติงานตามที่ ได้รับมอบหมาย 4. ครูและนักเรียนประเมินผลการทำงานในกรณี ที่เป็นครูให้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนใน การปฏิบัติงานในกรณีนักเรียนร่วมกัน ประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มตนเองโดย บอกขั้นตอนการปฏิบัติงานผลที่ได้รับ และ การพัฒนางานในโอกาสต่อไป

10 ข้อดีของวิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่ม ทำงาน 1. นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นของตนเอง อย่างเต็มที่ 2. นักเรียนได้ทำงานตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ ของตนเอง

11 ข้อสังเกตของวิธีการสอนแบบ แบ่งกลุ่มทำงาน 1. ถ้าครูเพิ่งเริ่มใช้วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่ม ทำงานเป็นครั้งแรกครูควรดูแลนักเรียนใกล้ชิด เช่น ต้องดูแลให้นักเรียนทุกคนทำหน้าที่ตามที่ ได้รับมอบหมายนักเรียนผู้ที่เป็นหัวหน้ากลุ่ม ต้องทำหน้าที่ประสานงานระหว่างสมาชิกใน กลุ่มและนอกกลุ่มรวมทั้งประสานงานกับครู 2. หน้าที่การเป็นหัวหน้ากลุ่ม ควรหมุนเวียน สับเปลี่ยนกันเพื่อฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 3. การปฏิบัติกิจกรรมในกลุ่มควรปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการสอน เพื่อพัฒนาทักษะเด็กตาม รูปแบบการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google