งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสอนโดยเน้นกระบวนการ เรียนรู้ด้วยตนเอง วิธีสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง เป็นวิธีสอนที่ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้จากแหล่ง วิชาด้วยตนเอง (Self-Study)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสอนโดยเน้นกระบวนการ เรียนรู้ด้วยตนเอง วิธีสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง เป็นวิธีสอนที่ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้จากแหล่ง วิชาด้วยตนเอง (Self-Study)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสอนโดยเน้นกระบวนการ เรียนรู้ด้วยตนเอง วิธีสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง เป็นวิธีสอนที่ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้จากแหล่ง วิชาด้วยตนเอง (Self-Study) ได้แก่ การศึกษาจาก หนังสือและการศึกษานอกสถานที่ การสอนวิธีนี้ บางครั้งเรียกว่าวิธี Problem Solving หรือ Discovery Method เช่น การจัดการ เรียนการสอนแบบสืบค้น (Inquiry Instruction) การเรียนแบบค้นพบ (Discovery Learning) การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem Solving) การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) ซึ่งการเรียนการสอนแบบแสวงหาความรู้ด้วย ตนเองนี้ใช้ในการเรียนรู้ทั้งที่เป็นรายบุคคล และ กระบวนการกลุ่ม

2 ความมุ่งหมายของการสอนโดยเน้น กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลและการแนะนำของครู เพื่อให้ นักเรียนได้มีโอกาสแก้ปัญหาด้วยการแสดงความ คิดเห็นในกลุ่มย่อย และหาข้อสรุป ขั้นตอนของการสอนโดยเน้นกระบวนการ เรียนรู้ด้วยตนเอง 1. จัดกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ หรืออาจเป็น ผู้เรียนคนเดียวศึกษาค้นคว้าตามลำพัง 2. ครูกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นหรือ อภิปรายและให้คำแนะนำให้มีการร่วมมือกัน ในการวางแผนที่จะศึกษาค้นคว้าในเรื่องต่างๆ ดูแลและให้ความช่วยเหลือในการศึกษาของ นักเรียนแต่ละคน จัดหาและเสนอแนะแหล่ง ความรู้ ได้แก่ วัสดุ หนังสือและสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่นักเรียนต้องใช้ รวมทั้งอาจแนะนำให้หา ความรู้ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลภายนอก โรงเรียน

3 3. หลังการแสดงความคิดเห็นและปฏิบัติ กิจกรรมที่เน้นกาเรียนรู้ด้วยตนเองแล้ว นักเรียนเขียนรายงานผลการวินิจฉัยปัญหา ข้อดีของการสอนโดยเน้นกระบวนการ เรียนรู้ด้วยตนเอง 1. เป็นการสอนที่พัฒนาความงอกงาม ทางด้านสติปัญญา ส่งเสริมนิสัยในการ วิเคราะห์ ข้อมูลและการตัดสินใจ การเลือกวิธี แก้ปัญหา 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักที่จะควบคุมการ ทำงานของตนเองได้ 3. เสริมสร้างนิสัยรักการศึกษาค้นคว้า และ ความรับผิดชอบตนเอง 4. เป็นวิธีที่มุ่งเน้นที่ผลการเรียนรู้ด้วย ตนเอง มิใช่เรียนรู้จากการสอนของครู

4 ข้อสังเกตของการสอนโดยเน้น กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1. วิธีนี้อาจจะไม่ได้ผล ถ้าผู้เรียนขาดความ รับผิดชอบและไม่ตั้งใจจริง 2. การเรียนรู้ที่เกิดกับนักเรียนอาจใช้เวลาไม่ เท่ากัน จึงยากแก่การประเมินผล

5 การสอนการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง การจัดการ เรียนการสอนที่ผู้สอนจัดให้ผู้เรียนแบ่งเป็นกลุ่ม เล็กๆ ประมาณ 4-6 คน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยการทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมกันรับผิดชอบงานในกลุ่มที่ได้รับ มอบหมาย เพื่อให้เกิดเป็นความสำเร็จของกลุ่ม

6 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือนับว่าเป็นการ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ใช้กระบวนการกลุ่มให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทำงาน ร่วมกันเพื่อผลประโยชน์และเกิดความสำเร็จ ร่วมกันของกลุ่ม ซึ่งการเรียนแบบร่วมมือมิใช่เป็น เพียงจัดให้ผู้เรียนทำงานเป็นกลุ่ม เช่น ทำ รายงาน ทำกิจกรรมประดิษฐ์หรือสร้าง ชิ้นงาน อภิปราย ปฏิบัติการทดลอง

7 ผู้สอนจะต้องพยายามใช้กลยุทธ์วิธีให้ผู้เรียนได้ ใช้กระบวนการประมวลสิ่งที่มาจากการทำ กิจกรรมต่างๆดังนั้น การจัดการเรียนรู้แบบ ร่วมมือผู้สอนจะต้องเลือกเทคนิคการจัดการ เรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียน และผู้เรียนจะต้องมี ความพร้อมที่จะร่วมกันทำกิจกรรม รับผิดชอบ งานของกลุ่มร่วมกัน โดยที่กลุ่มจะประสบ ความสำเร็จได้ เมื่อสมาชิกทุกคนได้เรียนรู้ บรรลุตามจุดมุ่งหมายเดียวกัน นั่นคือ การเรียน เป็นกลุ่มหรือเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

8 ลักษณะของการสอนการเรียนรู้แบบร่วมมือ อาภรณ์ ใจเที่ยง (2550 : 121) ได้กล่าวถึง การ จัดกิจกรรมแบบร่วมแรงร่วมใจว่ามีลักษณะ ดังนี้ 1. มีการทำงานกลุ่มร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ภายใน กลุ่มและระหว่างกลุ่ม 2. สมาชิกในกลุ่มมีจำนวนไม่ควรเกิน 6 คน 3. สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกันเพื่อ ช่วยเหลือกัน 4. สมาชิกในกลุ่มต่างมีบทบาทรับผิดชอบใน หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น

9 - เป็นผู้นำกลุ่ม (Leader) - เป็นผู้อธิบาย (Explainer) - เป็นผู้จดบันทึก (Recorder) - เป็นผู้ตรวจสอบ (Checker) - เป็นผู้สังเกตการณ์ (Observer) - เป็นผู้ให้กำลังใจ (Encourager) ฯลฯ สมาชิกในกลุ่มมีความรับผิดชอบ ร่วมกัน ยึดหลักว่า “ ความสำเร็จของแต่ ละคน คือ ความสำเร็จของกลุ่ม ความสำเร็จของกลุ่ม คือ ความสำเร็จ ของทุกคน ”

10


ดาวน์โหลด ppt การสอนโดยเน้นกระบวนการ เรียนรู้ด้วยตนเอง วิธีสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง เป็นวิธีสอนที่ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้จากแหล่ง วิชาด้วยตนเอง (Self-Study)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google